Bases

Organització:

Aquest torneig és organitzat per la Federació Catalana d’Escacs amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona.

Sistema de joc:

Es disputarà pel sistema de lliga de tots contra tots a una volta.

Participants:

8 jugadors. Paral·lelament es disputarà dos torneigs de promoció de Sub-10 i Sub-12 que portaran el nom de Memorial Arturo Pomar (veure circular).

Categoria:

XIV-XV

Sala de joc:

Seu de la Federació Catalana d’Escacs. Complex de l’antiga Fabra i Coats. Carrer Sant Adrià, 20, al barri de Sant Andreu (Barcelona).

Entrada lliure i gratuïta.

Dies i horari de joc:

Ronda diària del 22 al 28 d’octubre de 2016, a partir de les 16:30 hores.

Ritme de joc:

90 minuts + 30 segons d’increment per a les primeres 40 jugades, afegint llavors 30 minuts + 30 segons d’increment per cada jugada. (90’/40 + 30’) + 30’’ increment. No es podrà efectuar proposicions de taules, abans del control.
Els jugadors que es presentin més tard de 20 minuts perden automàticament la partida.

Torneig homologat:

El torneig serà homologat per la FIDE i serà vàlid per elo Fide, Feda i Català.

Direcció del torneig:

El Director del torneig serà el Sr. Jordi Parayre Soguero.

Arbitratge:

Per determinar.

Comitè de Competició:

Estarà format pel director del torneig, i dos delegats federatius.

Encarregada de relacions públiques:

Sra. Anna Matnadze


Premis:

7.500€ en premis.

 • 1er classificat:        1.800 euros + trofeu
 • 2ón classificat:    1.350 euros + trofeu
 • 3er classificat:        1.100 euros
 • 4art classificat:     950 euros.
 • 5è classificat:        800 euros.
 • 6è classificat:        650 euros
 • 7è classificat:        500 euros
 • 8è classificat:        350 euros

D’acord amb la llei tributària espanyola, els premis tindran una retenció del 15% per als residents a Espanya, del 19% per als residents a la resta de la Unió Europea, i del 24% per als residents a la resta del món.

Tots els participants hauran de comentar una de les seves partides disputada en aquest torneig, en el proper número de la revista que edita la Federació Catalana d’Escacs “El Butlletí d’Escacs”.

Desempats:

Els premis no es repartiran entre els jugadors empatats. Els desempats es resoldran per:

 • 1er: Més partides jugades amb negres
 • 2òn: Resultat particular
 • 3è: Sonnenborn-Berger
 • 4rt: Major nombre de victòries

RETRANSMISSIÓ I COMENTARISTES

La sala estarà equipada amb pantalles on es podrà visionar les partides.
Enguany hi haurà diàriament un comentarista-analista per als espectadors. Els comentaris es faran en una sala annexa a on es disputen les partides.

El torneig podrà seguir-se per Internet mitjançant el portal de la Federació Catalana d’Escacs


Allò no previst en aquestes bases es regirà pel reglament de la FIDE.

 

Bases

Organización:
Federació Catalana d’Escacs (FCE) con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona.

Sistema de juego:
Se disputará por el sistema de liga de todos contra todos a una vuelta.

Participantes:
8 jugadores. Categoría XIV. 8 jugadors. Paralelamente se disputarán dos torneos de promoción de Sub-10 i Sub-12 que llevarán el nombre de Memorial Arturo Pomar (ver circular).

Categoría:
XIV-XV

Local de juego:
Sede de la Federació Catalana d’Escacs. Recinto de Fabra i Coats (Calle Sant Adrià, 20, Barcelona).
Entrada libre y gratuita.

Días y horario de juego:
Ronda diaria del 22 al 28 de octubre de 2016, a partir de las 16:30 horas.

Ritmo de juego:
90 minutos + 30 segundos de incremento para las primeras 40 jugadas, más 30 minutos + 30 segundos de incremento por jugada. (90'/40 + 30) + 30'' incremento. No se permitirá efectuar proposiciones de tablas antes del control (jugada 40).

Se les dará la partida por perdida a aquellos jugadores que lleguen con más de 20 minutos de retraso

Torneo homologado:
El torneo será homologado por la FIDE y serà válido para elo Fide, Feda y Catalán.

Dirección del torneo:
El Director del torneo será el Sr. Jordi Parayre Soguero

Arbitraje:
Árbitro principal:
Árbitro Auxiliar:

Comité de Competición:
Estará compuesto por el Director del Torneo y dos miembros de la Federació Catalana d’Escacs.

Encargada Relaciones Públicas:
Sra. Anna Matnadze

Premios:

7.500€ en premios.

 • 1er  clasificado:    1.800€ + trofeo
 • 2º clasificado:        1.350€ + trofeo
 • 3er  clasificado:    1.100€
 • 4º  clasificado:        950€
 • 5º  clasificado:        800€
 • 6º  clasificado:        650€
 • 7º clasificado:        500€
 • 8º clasificado:        350€

Según la ley impositiva española se efectuará una retención del 15% a los residentes en España, del 19% a los residentes en la Unión Europea, y del 24% a los residentes en países del resto del mundo.

Todos los participantes deberán comentar una de sus partidas disputada en este torneo, que se publicará en el “Butlletí d’Escacs”, revista editada por la Federación Catalana de Ajedrez.

Desempates:

Los premios no se repartirán entre los jugadores empatados. Los desempates se resolverán mediante:

 • 1.  Más partidas jugadas con negras
 • 2.  Resultado individual
 • 3. Sonneborn-Berger
 • 4.  Mayor número de victorias

Varios:

La sala de juego estará equipada con pantallas para visionar las partidas. En otra sala podrán seguirse las partidas comentadas por un maestro de reconocido prestigio. Al finalizar las partidas, serán los propios jugadores los que analizarán su partida para el público.

El torneo podrá seguirse por internet mediante el portal de la Federación Catalana de Ajedrez .

Para lo no previsto en estas bases se aplicará la normativa de la FIDE.

 

TECHNICAL REGULATIONS

ORGANIZING COMMITTEE:
The Catalonia Chess Federation is organising the tournament, which is being sponsored by the Barcelona City Hall.

PLAYING SYSTEM:
Round Robin

PARTICIPANTS:
8 Players. At the same time there will be held another two Round Robin tournaments U-10 and U-12, called Arturo Pomar in Memoriam.

CATEGORY:
 XIV-XV

TOURNAMENT VENUE:
Federació Catalana d’Escacs. Fabra i Coats complex. Carrer Sant Adrià, 20 (Barcelona). Free entry.

SCHEDULE:
22 to 28th of october. Round every day at 16:30 h., from the 22nd to the 28th of October of 2016.
Players more than 20 minutes late for round will automatically lose the game.

TIME CONTROL:
90 minutes + 30 sec increment per move from move one for 40 moves, then 30 minutes + 30 sec increment per move finish (90’/40 + 30’) + 30’’ increment. Draw offers not allowed until the time control is finished.


TOURNAMENT DIRECTION:
Director Mr. Jordi Parayre i Soguero

CHIEF ARBITER:

APPEALS COMMITTEE:
Is composed by tournament’s director and two Catalan Chess Federation members.

PR & PRESS MANAGER:
Ms. Anna Matnadze

PRIZE FUND:
Total prize: 7.500€

 • 1st:     1.800€ + trophy
 • 2nd:     1.350€ + trophy
 • 3rd:     1.100€
 • 4th:     950€
 • 5th:     800€
 • 6th:     650€
 • 7th:    500€
 • 8th:    350€

According to Spanish Tax Law, Organization shall retain 15% of  each prize from players resident in Spain, 19% from player resident in European Union, and 24% from players of the rest of the world.
Each participant will have to annotate one of his/her games played in this tournament, which will be published in the next edition of the FCE magazine “El Butlletí d’Escacs”.

TIE-BREAKERS:
The prizes are not divisible. When individual scores are equal, the following order of tie-break systems will be used to designate individual awards:

a) Most Blacks
b) Game result between tied players
c) Sonneborn-Berger
d) The greater number of victories

OTHER:
The tounament hall will be equipped by screens and it will be possible to view the games.

Games will be commented in other room close to the playing room.

There will be live broadcasting offered by the Catalonian Chess Federation website where it will be possible to follow the games: www.directefcde.org

 

Anything that is not foreseen and specified in these Regulations, will be covered by FIDE Regulations.