FUNCIONS QUE L’ENTITAT DESENVOLUPA SEGONS ESTATUTS

SECCIÓ SEGONA .- COMPETÈNCIES I FUNCIONS

Article 7.- És competència de la Federació Catalana d’Escacs promocionar, ordenar, dirigir i regular, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, tota l'activitat de l'esport dels escacs a Catalunya.

Article 8.- En l'àmbit territorial de les seves competències, són funcions pròpies de la Federació Catalana d’Escacs: 

a) La planificació, promoció, gestió, direcció, coordinació, organització i tutela de l’esport dels escacs a Catalunya.

b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials d’escacs a Catalunya.

c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport dels escacs.

d) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport dels escacs.

e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport dels escacs.

f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la federació.

h) La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com internacionalment.

i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes dels escacs, així com la preparació necessària.

j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, de l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.

k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.

l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació de persones tècniques, entrenadores, àrbitres, i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals.

m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.

n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la federació.

o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

p) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

q) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica esportiva.

r) Establir tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el ple exercici del dret fonamental d’associació, sense més limitacions que els que es deriven dels tractats i convenis internacionals en vigor, i de la legislació aplicable que els desenvolupi.
s) Editar el Butlletí d'Escacs, que en serà un dels òrgans oficials d'expressió, on s'informarà prioritàriament de les activitats dels membres afiliats i dels estaments que componen la federació.

t) Afavorir, regular i dirigir la pràctica dels escacs entre la gent gran com un mitjà de desenvolupament de les seves capacitats físiques i mentals.

u) Difondre la informació escaquística a la premsa, revistes especialitzades i mitjans de comunicació social en general, així com promocionar i coordinar biblioteques especialitzades en escacs.

v) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

Article 9.- La Federació Catalana d’Escacs ostenta la representació única i exclusiva dels organismes supranacionals als qual estigui integrada.

Per raó d'aquesta representació, a més de les funcions que li són pròpies, la Federació Catalana d’Escacs pot desenvolupar a Catalunya totes les funcions i competències que, per delegació, li puguin atorgar aquests organismes supranacionals.

NORMATIVA QUE LI ÉS D’APLICACIÓ

DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

DECRET 55/2014, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Estatuts de la Federació Catalana d'Escacs.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’ENTITAT

JUNTA DIRECTIVA FCE

 • President: Antoni Ayza i Casamitjana
 • Vicepresident 1er: Josep Serra i Palomar
 • Vicepresident 2n: Ramon Chalmeta i Ugas
 • Tresorer: Josep Mª Camell i Jané
 • Secretari General : Josep Claudi Viñas i Racionero
 • Vocal Cap de la Comissió Esportiva : Jordi Alex Moreno i Sanchis
 • Vocal Escacs de Base Formació: Immaculada Montoliu i Daroca
 • Vocal Escacs de Base Competicions : Jordi Capellades i Ferré
 • Vocal Escacs: Sònia Martin i Dinarés 
 • Vocal: Marc Narciso i Dublan
 • Vocal d'Àrbitres: Davide Vega D'Aurelio
 • Delegat de Tarragona: Ferran Torta i  Navarro
 • Vocal Formació de Monitors: Marta Amigó i Vilalta
 • Delegat de Lleida : Jaume Ribera i Pané
 • Delegat de Girona: Albert Badosa i Romanyo
ALTRES CÀRRECS FEDERATIUS QUE NO PERTANYEN A LA JUNTA
 
Director Executiu: Jordi Paryre i Soguero
Gerent: Antoni López i Manzano
Delegat de Gent Gran: Jaume Bosch i Romay

 

Circular CAT 23/2015 Acta de l'Assemblea General de Clubs del dia 23 de maig de 2015

Circular CAT 46/2015 Acta de l'Assemblea General de Clubs del dia 21 de novembre de 2015

Circular CAT 08/2016 Acta de l'Assemblea Extraordinària de Clubs del dia 16 de gener

Circular CAT 21/2016 Acta de l'assemblea General de Clubs del dia 21 de maig de 2016

 

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

Any 2015

Subvenció Consell Català de l'Esport                     89.500,00 €

Subvenció UFEC                                                       448,91 €

Ajuntament de Barcelona:                                 33.000,00 €

 

PRESSUPOST 2016

REMUNERACIÓ ALS CÀRRECS DIRECTIUS

Els càrrecs directius de la FCE no són remunerats.