Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST, L'apel•lació del club Cadena Escacs, per la sanció administrativa, corresponent a la notificació d'un acta fora de termini a la ronda 5 de la Lliga Catalana.

ATÈS, el que diu la circular 2/2015:

PER A LA NOTIFICACIÓ D'ACTES FORA DE TERMINI (a totes les categories, fins les 12 de la nit del dia que es jugui l'encontre) : Sanció de 25€, si la notificació es fa fora de termini, però dintre del següent dia a la celebració de l’encontre. A la sanció s’afegirà 20€ per cada dia que passi sense donar el resultat. El responsable serà l’equip local. Si finalment no es presenten les actes la sanció total serà de 100€.

CONSIDERACIONS

No es consideren atenuants cap de les al•legacions que indica el club recorrent:

1. No és un atenuant en aquest cas ser la primera vegada que es rep aquesta sanció.
2. No és un atenuant donar el resultat al dia següent, un cop finalitzat el termini.
3. No és un atenuant ser un club petit.

Per la present resolució s’acorda:

Ratificar la sanció de 25€ per notificar l'acta fora de termini.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 05 de març de 2015