REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a la ronda 2 de la Lliga Catalana de la temporada 2016:

Incompareixences i retirades: Terrassa E, Peón Doblado C, Castelldefels Sub-12, Sant Cugat Sub-12, Barcelona UGA C, Argentona Sub-12, Alt Empordà-Peralada B, Lleida D.

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

Per la present resolució s’acorda:

Imposar la multa establerta a l’article 11.7 del doble de la inscripció de la Lliga Catalana als equips dels clubs: Terrassa E, Peón Doblado C, Castelldefels Sub-12, Sant Cugat Sub-12, Barcelona UGA C, Argentona Sub-12, Alt Empordà-Peralada B, Lleida D.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona 04 de febrer de 2016