El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla, el dia 17 de gener de 2017.

 

VIST, la denúncia presentada per l’àrbitre del Campionat Territorial de Tarragona i el Delegat Territorial.

Els fets van succeir el 27 de novembre, abans del començament de la ronda 9 del Campionat Territorial de Tarragona.

El director del Campionat, Sr. Ferran Torta, i l’àrbitre del Torneig, Manolo Navarro, van decidir ajornar 30 minuts l’inici de la ronda atès les fortes pluges que es van produir a la zona on es disputava la competició.

El jugador de codi 9549 quan es va assabentar de l’ajornament va proferir insults en veu alta contra el Delegat de Tarragona i posteriorment es va ratificar per escrit en aquests insults.

VIST, les al·legacions del jugador de codi 9549 on diu que la paraula “capullo” no es un insult, sinó que significa “novato” i que si hagués volgut insultar hagués utilitzar la paraula “capoll”, que sí que és un insult.

VIST, les al·legacions del jugador de codi 9549, on diu que la sanció es desproporcionada i que hauria d’aplicar-se només a Tarragona i no durant la competició d’equips.

VIST, el recurs del Club d’Escacs Juneda que considera que la sanció no hauria de contemplar la participació del jugador a la lliga 2017, ja que la infracció va ser comesa a una competició individual.

VIST, la resolució 02/2017 del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

CONSIDERACIONS

Referent a les al·legacions del Club Juneda, al qual pertany el jugador, cal dir que la legislació vigent no distingeix entre competicions d’equips o individuals a l’hora de sancionar. La sanció d’inhabilitació és d’una durada de temps amb independència de les dates en què es trobi la temporada. Per tant, en aquest sentit, la resolució del Comitè de Competició està ajustada a dret.

Referent a les al·legacions del jugador inculpat, on diu que la infracció va ser a Tarragona i que ha de ser allí on ha de rebre la sanció, no té base reglamentària, ja que les competicions oficials són totes de una mateixa federació d’àmbit català.

Pel que fa a les interpretacions lingüístiques del significat de la paraula “capullo”, aquest Comitè ha de dictaminar en funció de l’informe arbitral on explica que el to i la intenció va ser la d’insultar.

El penediment que ara diu mostrar el jugador, va tenir l’oportunitat d’expressar-ho durant la mateixa competició, a petició de l’àrbitre, i no ho va fer, per tant, aquest penediment no es pot considerar com espontani, sinó fruit de la sanció aplicada.

D’acord amb el que diu la resolució del Comitè de Competició:

1.- Que queden acreditats els insults a directius de la Federació. I que el Delegat federatiu i l’àrbitre tenien la potestat d’ajornar la ronda davant una forçar major, d’acord amb el Reglament General de Competicions, punt 8 article 10.

2.- Que els insults propinats estan immersos en la qualificació d’infraccions greus, d’acord amb allò estipulat a l’ Article 12 del Reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en els seus apartats 2 i 5.

FONAMENTS DE DRET

Annex s’adjunten els articles relacionats amb el cas del Reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

5.      Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.

Secció 8. Incidències

Article 10

10.1 En els casos d’inclemències meteorològiques (pluges, nevades, onades de fred...), catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc serà la Federació Catalana d'Escacs, a través dels seus representants, qui decidirà si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar , adjudicar o repetir totalment o parcialment.

PART DISPOSITIVA

Vist els articles esmentats en la present resolució i d’altres de general aplicació, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda ratificar la sanció de:

La suspensió i inhabilitació de la llicència federativa del jugador de codi 9549 per un període que va des del dia 5 de gener del 2017 fins a al 30 de març de 2017, amb la privació dels seus drets com a federat per aquest període.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 17 de gener de 2017

El Comitè de Apel.lació

Federació Catalana d’Escacs