COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia de l’àrbitre del Campionat de la Minicopa de Tarragona.

VIST, la confirmació del jugador primer tauler de l’Amposta Sub-14, conforme va rebre instruccions de què havia de perdre el seu equip.

VIST, les al·legacions de D.R. amb número de codi de jugador, 2309, on di entre altres coses que altres equips de la Competició van fer el mateixos actes pels quals se l’imputa.

VIST, la renúncia a fer al·legacions dels delegats de l’Amposta M.A. amb codi de jugador 2736 i J.C. amb codi de jugador 3177.

VIST, l’obertura d’expedient, el seu contingut i la proposta de resolució de l’instructor Luís Delgado, on considera provats els fets imputats.

ATÈS, que aquest Comitè considera que els fets denunciats constitueixen infraccions molt greus, recollides al Reglament Disciplinari de la FCE.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:

Article 11

Són infraccions molt greus:

5.      Els abusos d’autoritat.

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

CONSIDERACIONS

Queda demostrada la implicació dels delegats D.R, M.A,. i J.C. d’Escacs del club Amposta a la Mini Copa Catalana. Els jugadors, menors d’edat, dels equips Sub-10 i Sub-14 van rebre instruccions de què l’equip Sub-10 havia de guanyar el Sub-14, ja que interessava esportivament al club al qual pertanyien els dos equips. Com a resultat d’aquestes instruccions el primer jugador de l’equip Sub-14 es va deixar guanyar la partida per seguir les instruccions dels seus delegats. A més l’equip Sub-14, només estava format per 3 jugadors amb la qual cosa el resultat no podia ser de 4-0 a favor de l’Amposta Sub-14. El resultat va ser modificat en dues ocasions, primer es va presentar a l’àrbitre un 4-0, després el president del club Amposta va dir que el resultat havia estat 2-2 i els delegats dels equips de l’Amposta van rectificar el seu president i van reiterar que el resultat havia estat 4-0. L’àrbitre va anotar finalment el resultat de 4-0.

Queda demostrat que en el transcurs de la competició van haver-hi diverses irregularitats, entre les quals la més greu va ser la predeterminació del resultat del matx, entre els equips sub-10 i sub-14 de l’Amposta. Aquests fets són especialment greus ja que els delegats han implicat a menors d’edat.

S’acorda:

Imposar una sanció de tres anys d’inhabilitació, com a Delegat en qualsevol Campionat oficial o homologat de la Federació Catalana d’Escacs, per falta molt greu, a D. R. amb codi 2309, a M.A. amb codi 2736 i J. C. amb codi 3177. per abús d'autoritat, predeterminació de resultats. La sanció també comporta que aquestes persones no poden accedir als recintes de competició on es disputin Campionats per a jugadors menors d'edat durant els propers tres anys.

La sanció començarà el dia 15 d’abril de 2017 i finalitzarà el 15 d’abril de 2020.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 10 d’abril de 2017

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs