REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia efectuada pels àrbitres A. M., M. R. i el tècnic en retransmissions N. P., per la falta de pagament de les seves feines arbitrals i de retransmissió al Torneig Obert Internacional de Montcada 2017.

VIST, la denúncia efectuada pel Comitè Català d’Àrbitres, on donen suport a les reclamacions dels àrbitres de Montcada.

VIST, les al·legacions del Director del Torneig Internacional de Montcada 2017, en les quals diu que en cap moment el club va negar el deute pendent amb els àrbitres i retransmissor, però no disposaven de diners, atès el retard en el cobrament de la subvenció de l’Ajuntament  de Montcada, destinada a cobrir les despeses generades al Torneig Internacional de Montcada 2017.

ANTECEDENTS

L’Obert Internacional de Montcada 2017, que forma part del Circuit Català d’Obert Internacionals, es va celebrar entre els dies 26 de juny de 2017 i 3 de juliol de 2017. En aquest torneig va actuar com a Director del Torneig A. V, com àrbitre principal V.Z., àrbitre adjunta A. M. i àrbitre auxiliar M. R.

L’organitzador havia assegurat, per escrit, la remuneració de les tasques arbitrals.

Un cop finalitzat el torneig, l’organitzador va dir que no podia pagar la quantitat establerta per problemes amb les subvencions per part de l’Ajuntament.

Durant el mes de gener els organitzadors van pagar els deutes pendents corresponents al Torneig, amb  més de 6 mesos de retard.

FONAMENTS DE DRET

Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres

Art. 14 Tots els àrbitres federats, pel sol fet de ser-ho, a menys que estiguin sancionats disciplinàriament, tenen els següents drets:

e).- A les percepcions de les compensacions pels seus serveis prestats.

Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs

Art. 170.- Són drets dels i de les àrbitres: 


b) Percebre dels clubs als quals arbitri les compensacions econòmiques aprovades per a cada temporada.
e) Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les normes federatives.
f) Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents, d’acord amb les normes federatives.

Art. 158.- Les obligacions de tots els membres, afiliats a la Federació entre d'altres, seran les següents: 

c) Abonar els drets d'arbitratge que els correspongui segons les normes federatives.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera que durant sis mesos van ser vulnerats els drets dels àrbitres i retransmissor del Torneig Internacional de Montcada 2017, atès la manca de cobrament de les seves feines respectives.

El Director del Torneig A.V. tenia l’obligació d’haver notificat, als àrbitres i retransmissor del Torneig, abans de la seva contractació, que el cobrament de les seves feines estava condicionada a una subvenció de l’Ajuntament de Montcada que el club organitzador encara no havia rebut.

Es consideren atenuats:

  1. Que és la primera vegada que aquest Comitè rep reclamació en relació a aquest Torneig.
  2. Que finalment els organitzadors van pagar els deutes pendents, durant el transcurs del tràmit de l’expedient que ens ocupa.
  3. Que el Torneig Internacional de Montcada, que ha celebrat el seu 25 aniversari,  té una trajectòria molt positiva en la història dels escacs catalans.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Sancionar el director del Torneig, A. V., amb codi de jugador 4225 per un període de 4 mesos a partir de la recepció d’aquesta resolució. La sanció es circumscriu a la seva tasca d’organitzador de torneigs i proves escaquístiques.

En cas de reincidència, el Director del Torneig de Montcada podria ser sancionat amb més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 30 de gener de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs