COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre els equips Catalònia B – Prat d e la Categoria Preferent de Barcelona.

VIST, les al·legacions efectuades per ambdós clubs.

ANTECEDENTS

El Delegat de l’equip del Prat ha efectuat, al local de la Federació, una reclamació pel fets ocorreguts al seu partir contra el Catalònia B. En aquest escrit explica que el jugador I. O. del Catalònia va deixar d'anotar les jugades quan estava apurat de temps i que, malgrat les reclamacions, va persistir en aquesta actitud. També informa que el jugador del Catalònia  F. G. el va faltar al respecte.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels Escacs de la FIDE diuen:

Art. 8: L’ANOTACIÓ DE LES JUGADES 8.1. a. En el transcurs de la partida cada jugador està obligat a anotar les seves pròpies jugades i les del seu adversari en la forma correcta, jugada rere jugada, de forma tan clara i llegible com sigui possible, en anotació algebraica (veure apèndix C), en la “planella” prescrita per a la competició. Està prohibit anotar les jugades abans de fer-les, excepte quan el jugador estigui reclamant taules segons els articles 9.2, 9.3 o ajornant la partida segons l’Apèndix E.1.a.

El Reglament de Competicions de la FCE diu:

Art. 9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:
Aturar els rellotges.
Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.
Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.
Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione, perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

CONSIDERACIONS

La reglamentació obliga a anotar totes les jugades quan el ritme de joc es disputa amb increments de temps, com és el cas del ritme de joc utilitzat a la Lliga Catalana de 90’ + 30”.

Quan no hi ha àrbitre, la manera de reclamar és que el jugador, aturi el rellotge, li digui al seu adversari i ho comuniqui al seu delegat perquè  aquest ho anoti a l’acta. La reclamació l’ha de fer el jugador, ha de ser iniciativa seva  i no el delegat. Cada vegada que l’adversari es negui a anotar les jugades s’ha de posar a l’acta del partit i jugar subcondicione, perquè sigui el Comitè de Competició qui posteriorment  decideix.

En aquest cas, la reclamació no es va fer correctament, ja que correspon al jugador i no al delegat reclamar i tampoc es va indicar que la partida continuava subcondicione.

D’altra banda, existeixen, en aquest cas, versions contradictòries entre els delegats del Prat i del Catalònia, ja que aquest nega que el jugador del Catalonia deixés d’apuntar i tampoc accepten que van menysprear al delegat de l’equip del Prat, sinó que un dels jugadors del Catalònia va dir, únicament, “que no sabien perdre”.

Tot i que el jugador del Prat no va signar la planilla per indicació del seu delegat, aquest ja havia pactat taules amb el seu adversari. I aquest resultat no pot ser modificar.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Pels motius indicats en aquesta resolució, aquest Comitè desestima la reclamació del delegat del Prat i es manté el resultat que figura a l’acta del partit amb victòria del Catalònia B per 5,5 a 4,5 sobre l’equip del Prat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs