COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, les actes dels partits del Vila Olímpica B i C de Tercera Categoria de Barcelona que jugaven respectivament amb els equips de la Lira F i l’Ideal Clavé C

ANTECEDENTS

Els Delegats dels equips del Vila Olímpica, La Lira F i l’Ideal Clavé C no es van adonar que els seus clubs van intercanviar els equips i van disputar el matx amb els jugadors que no corresponien.

FONAMENTS DE DRET

El Reglament de la Lliga diu:

Article 11

11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors… 

Serà obligació del club local on es disputi un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs numerar els taulers començant pel número 1 fins el número de titulars de cada equip.

Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

12.4 Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

El reglament de disciplina esportiva diu:

Article 13

Són infraccions lleus:

4.  L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.

Article 18

Corresponen a les infraccions lleus:

a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a quatre partides.

CONSIDERACIONS

És responsabilitat dels delegats, i en especial del delegat de l’equip local, comprovar que els jugadors disputen les seves partides al tauler que correspon.  El delegat dels equips locals, en aquest cas, I.A (Codi de jugador de codi 9025) és el màxim responsable de què els taulers estiguin ben identificats per part dels jugadors, tant locals com a visitants.

Pel que fa a les alineacions, els jugadors del Vila Olímpica que van disputar el partit a l’equip B ho podien fer sense incórrer en alineació indeguda, però no així els de l’equip C que van jugar amb un jugador, precisament el delegat I.A. que no podia ser alineat en aquest equip.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Donar per perdut 4 a 0 el matx al Vila Olímpica C en el seu partit contra l’Ideal Clavé C per alineació indeguda, ja que un jugador titular de l’equip B va jugar en l’equip C.
  2. Mantenir el resultat de l’equip B del Vila Olímpica B contra la Lira F.
  3. Inhabilitar com a delegat el jugador amb codi 9025 I.A. per quatre rondes, ja que se li considera el responsable màxim de totes les irregularitats ocasionades en els partits dels Equips B i C del Vila Olímpica.
  4. Avisar els delegats dels equips de La Lira F i Ideal Clavé que també són responsables de comprovar amb quin equip estan disputant les partides els jugadors dels seus equips respectius.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 07 de febrer de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs