El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, el recurs d’apel·lació de l’organitzador A.V.

VIST, el recurs d’apel·lació del Comitè Català Tècnic d’àrbitres.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 01/2018.

AL.LEGACIONS DELS RECURRENTS

El Comitè Català Tècnic d’àrbitres al·lega que es tracta d’una falta molt greu i que per tant cal incrementar la sanció.

L’organitzador A.V. al·lega que el retard en el pagament dels àrbitres no està tipificat com una falta en el Reglament Disciplinari de la FCE i que per tant s’ha d’anul·lar la sanció.

FONAMENTS DE DRET

Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres

Art. 14 Tots els àrbitres federats, pel sol fet de ser-ho, a menys que estiguin sancionats disciplinàriament, tenen els següents drets:

e).- A les percepcions de les compensacions pels seus serveis prestats.

Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs

Art. 170.- Són drets dels i de les àrbitres: 


b) Percebre dels clubs als quals arbitri les compensacions econòmiques aprovades per a cada temporada.

Art. 158.- Les obligacions de tots els membres, afiliats a la Federació entre d'altres, seran les següents: 

c) Abonar els drets d'arbitratge que els correspongui segons les normes federatives.

CONSIDERACIONS

Les referències reglamentàries en què està basada la resolució del Comitè de Competició són genèriques i no estan relacionades amb el cas que ens ocupa, que és el retard en el pagament d’uns honoraris arbitrals.

La conducta per la qual se sanciona l’organitzador A. V. no apareix recollida com a infracció als art. 11 i ss. del Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE, com sí que preveu l’art. 9.a) del mateix Reglament, quan requereix “un sistema tipificat d’infraccions de les regles del joc específiques per a la FCE, que en determini el caràcter molt greu, greu o lleu”.

PART DISPOSITIVA

Aquest Comitè ha decidit:

Anul·lar la sanció disciplinària imposada, per quant la mateixa és nul·la de ple dret, atès que incórrer en imposar una sanció a l’organitzador A.V. , que no apareix prevista en cap dels articles del Reglament Disciplinari de la FCE, aplicables a tal efecte, produint una vulneració dels principis de legalitat i tipicitat, aplicable en matèria disciplinaria esportiva.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 27 de febrer de 2018

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs