COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia de J.M. C., contra un òrgan col·laborador de la Federació, per presumptes irregularitats.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè de Competició i Disciplina Esportiva vol realitzar les següents consideracions:

  1. A la denúncia del demandant, no s’observa cap petició concreta, ni indica cap pretensió, tal com indica l’art. 56 punt c. del Reglament de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació. La pretensió del demandant és una condició necessària en qualsevol denúncia.
  2. El motiu de la denúncia no correspon a les atribucions d’aquest Comitè, ja que la presumpta falta denunciada no està tipificada en els reglaments federatius i, per tant, no és de la seva competència.

FONAMENTS DE DRET

El Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE diu:

Article 3. Àmbit Disciplinari.

1.- L'àmbit de la jurisdicció disciplinària esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la partida o  la competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport i en la resta de disposicions i en els Estatuts i reglaments de la FCE.

Article 56.

1.- Les reclamacions a les quals es refereix l’article anterior, hauran de formular-se mitjançant un escrit signat i presentar-se davant el Comitè de Competició del Torneig en els terminis establerts i exclusivament per les persones especificades a l’article 54.

2.- Les reclamacions han de contenir:

  1. el nom i cognoms de la persona física o denominació social de la persona jurídica, amb expressió, en el seu cas, del nom i cognoms del seu representant.
  1. Les al·legacions que s’estimin escaients, així com les proposicions de proves en què basin els seus raonaments.
  2. Les pretensions que es dedueixin de les al·legacions, raonaments i preceptes.

Article 74.

No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient. Contra la que acordi la improcedència d’iniciar-lo, es pot interposar recurs davant l’òrgan superior, en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació.

PART DISPOSITIVA

  1. Acorda la improcedència d’iniciar l’expedient, pels motius exposats a les consideracions, i arxiva la denúncia.
  2. Acorda retornar la fiança al demandant.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat (Art. 74), davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 11 d’octubre de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs