COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club Escacs Catalunya, contra JMS per una publicació en facebook, que parlava dels seus socis i dels socis del Jake Escacs Club, de manera despectiva.

FONAMENTS DE DRET

El Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE diu, en relació a les competències dels òrgans amb potestat jurisdiccional:

Article 3. Àmbit Disciplinari.

1.- L'àmbit de la jurisdicció disciplinària esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la partida o  la competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport i en la resta de disposicions i en els Estatuts i reglaments de la FCE.

i a l'apartat f "Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses les fetes a través d'un mitjà de comunicació o xarxa social, quan a criteri de l’òrgan disciplinari revesteixin una especial gravetat."

Article 4. Àmbit Competitiu.

1.- La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva s'estén a conèixer i resoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport dels Escacs regulada per aquesta FCE.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera que els comentaris publicats en Facebook, pertanyen al terreny privat i no poden ser enjudiciats dintre de l’àmbit federatiu.

Pel que fa a l’art. f) a què fa referència el club denunciant, en aquest cas, els comentaris denunciats no es produeix com a resultat d’una competició, infracció de les regles de joc o conducta esportiva i per tant estarien fora de les competències d’aquest Comitè.

PART DISPOSITIVA

Aquest Comitè decideix:

Arxivar la denúncia per falta de competències.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat (Art. 74), davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 09 de novembre de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs