SALUDA PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

El Magistral Ciutat de Barcelona és el torneig que reuneix els jugadors de major nivell de tots els que es disputen anualment a Catalunya. Des del 2004 es disputa en format de torneig tancat amb sistema round-robin. En el conjunt de les edicions anteriors han participat 109 jugadors, provinents de gairebé 50 països diferents. Reuneix els millors jugadors catalans i alguns grans mestres d’alt prestigi internacional.

Aquest any, tornem a un format de deu jugadors. Els darrers quatre anys vam haver de reduir a sis o vuit jugadors per motius econòmics. Aquest any hem volgut fer un esforç des de la Federació per tornar al format de deu jugadors, que és el que ens sembla més adient. Això ha estat possible gràcies a una major aportació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, la qual valorem i agraïm molt sincerament. Tot i així no estem parlant d’un augment molt significatiu del pressupost d’aquesta edició amb respecte a la dels anys més recents. És per això que no podrem presentar un quadre de jugadors d’un nivell tant elevat com va poder ser en els anys anteriors a la crisi econòmica que vam viure al país. Però sens cap dubte, podem garantir una alta qualitat dels jugadors seleccionats.

Aquest any comptarem amb la gran novetat del lloc on es disputarà el torneig. Serà a l’Ateneu Barcelonès, institució cultural catalana de llarga trajectòria històrica emplaçada al bell mig de Barcelona. Paral·lelament al Magistral, es disputarà el II Memorial Arturo Pomar amb els sis millors jugadors catalans sub-10 i sub-12. Sens dubte és aquest un interessant complement que ens permet premiar i significar alguns dels nostres jugadors més joves, els quals ja han obtingut  èxits importants a les seves respectives categories.

Per tant espero que tots els aficionats i totes les aficionades al nostre esport, gaudim molt d’aquest important esdeveniment anual, assistint en directe al torneig o bé seguint les partides mitjançant la retransmissió en directe a través d’internet.
Una salutació ben cordial!

Pepo Viñas
President de la Federació Catalana d’Escacs

 

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

El Magistral Ciutat de Barcelona es el torneo que reúne los jugadores de mayor nivel de todos los que se disputan anualmente en Cataluña. Desde 2004 se disputa en formato de torneo cerrado con sistema round-robin. En el conjunto de las ediciones anteriores han participado 109 jugadores, provenientes de casi 50 países diferentes. Reúne los mejores jugadores catalanes y algunos grandes maestros de alto prestigio internacional.

Este año, volvemos a un formato de diez jugadores. Los últimos cuatro años tuvimos que reducir a seis u ocho jugadores por motivos económicos. Este año hemos querido hacer un esfuerzo desde la Federación para volver al formato de diez jugadores, que es lo que nos parece más adecuado. Esto ha sido posible gracias a una mayor aportación económica del Ayuntamiento de Barcelona, lo cual valoramos y agradecemos muy sinceramente. Aún así no estamos hablando de un aumento muy significativo del presupuesto de esta edición con respecto a la de los años más recientes. Es por este motivo que no podremos presentar un cuadro de jugadores de un nivel tan elevado como pudo serlo en los años anteriores a la crisis económica que vivimos en el país. Pero sin lugar a dudas, podemos garantizar una alta calidad de los jugadores seleccionados.

Este año contaremos con la gran novedad del lugar donde se disputará el torneo. Será en el Ateneu Barcelonès, institución cultural catalana de larga trayectoria histórica emplazada en el centro de Barcelona. Paralelamente al Magistral, se disputará el II Memorial Arturo Pomar con los seis mejores jugadores catalanes sub-10 y sub-12. Sin duda es éste un interesante complemento que nos permite premiar y significar algunos de nuestros jugadores más jóvenes, los cuales ya han obtenido éxitos importantes en sus respectivas categorías.

Por lo tanto espero que todos los aficionados y todas las aficionadas a nuestro deporte, disfrutemos mucho de este importante evento anual, asistiendo en directo al torneo o bien siguiendo las partidas mediante la retransmisión en directo a través de internet.

Un cordial saludo!

Pepo Viñas
Presidente de la Federació Catalana d’Escacs

 

PRESIDENT OF THE CATALAN CHESS FEDERATION

The Magistral Ciutat de Barcelona is the tournament that gathers the highest level players of all those who dispute each year in Catalonia. Since 2004, the tournament has been  a closed round-robin format. In the set of previous editions, 109 players participated, from almost 50 different countries. It brings together the best Catalan players and some gran masters of international prestige.

This year, we return to a ten-player format. In the last four years we had to reduce six or eight players for economic reasons. This year we wanted to make an effort from the Federation to return to the ten player format, which is what we think most appropriate. This has been possible thanks to a greater economic contribution from the City Council of Barcelona, which we value and thank very sincerely. Even so, we are not talking about a significant increase in the budget for this edition compared to the one of the most recent years. That is why we can not present a table of players of such a high level as could be in the years prior to the economic crisis that we lived in the country. But without a doubt, we can guarantee a high quality of the selected players.

This year we will have the great novelty of the place where the tournament will be played. It will be at the Ateneu Barcelonès, a long-established Catalan cultural institution located in the heart of Barcelona. In parallel to the Magistral, the II Memorial Arturo Pomar will be played with the six best Catalan sub-10 and sub-12 players. It is undoubtedly an interesting addition that allows us to reward and signify some of our younger players, who have already achieved significant successes in their respective categories.

Therefore, I hope all the fans of our sport, we really enjoy this important annual event, assisting in the tournament or following the games through live streaming.
A warm welcome!

Pepo Viñas
President of the Catalan Chess Federation