PREÀMBUL

La Federació Catalana organitza el XII Circuit Internacional Català d’Opens d’Estiu d’Escacs, amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.
La voluntat de la FCE és que la qualitat dels serveis, l’interès esportiu i els resultats, siguin del més alt nivell. Per això aquest reglament estableix uns requisits mínims per als Oberts que vulguin formar part del Circuit Internacional.
En el capítol de recomanacions es mantenen tots aquells aspectes desitjables per un bon torneig i es planteja establir un procediment d’inscripció més rigorós.

REGLAMENT
Es podran acollir al Circuit tots els Oberts Internacionals organitzats per un club membre de la Federació Catalana, Federació Balear o Federació Andorrana, que s’iniciïn a partir del 2 de maig i acabin fins el dia 20 de setembre de 2015.

Sol·licitud
Els Oberts interessats a ser inclosos en el Circuit Internacional ho hauran de demanar a la Federació Catalana abans del 30 de gener del 2015. Cal adjuntar la convocatòria i/o bases abreujades de la competició.
Per poder sol·licitar subvenció a la Generalitat, és imprescindible tramitar la inclusió del torneig en el calendari internacional de competicions de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Requisits mínims indispensables
Per poder ser inclosos en aquest Circuit Internacional, els Oberts hauran de complir obligatòriament totes aquestes condicions :

1. Ser admès per la Federació Catalana d’Escacs i complir amb la normativa de la FCE i FIDE aplicable.

2. Homologació de les dates de celebració. Dues proves no poden superposar dates si no compleixen les distancies establertes en la normativa d’homologació de tornejos. (s’aplicarà la vigent que estableixi la FCE),  la primera prioritat son les dates utilitzades en l’ultima edició de cada torneig, El torneig registrat més antic (amb més edicions consecutives) tindrà prioritat en l’adjudicació de noves dates.

3. Mínim de premis:

a) Torneig Obert Tradicional    :     2.500 €
b) Torneig d’Escacs Actius    :     1.000 €

4. Tenir la sala principal de joc adaptada per a persones amb discapacitat física d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya, especificant clarament les condicions ambientals, accés i situació de la sala de joc.

5. Les peces de joc hauran de ser, com a mínim, de la mida Stauton 5 i els taulers, com a mínim, de caselles de 4’5 x 4’5 cm. (Per als taulers d’anàlisi es podran utilitzar mides més petites).

6. Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts

7. En l’edició del 2015 es flexibilitza l’opció de confeccionar grups en funció del criteri de cada organitzador.

     Els torneig que  per les seves característiques decideixi organitzar-lo en un sol grup, podrà optar per avaluar FIDE i FCE o només FCE

     Els organitzadors que decideixin tenir un grup vàlid per elo FCE, FEDA i FIDE i vàlids per normes internacionals, tots els jugadors  participants hauran de tenir obligatòriament llicència FIDE.

      Els grups vàlids per elo FIDE seran opens i no estarà restringida la participació per elo.
    Els torneigs podran dividir-se en grups sempre que aquests estiguin adaptats als trams del Circuit. Paral·lelament podran haver grups B que no siguin vàlids per elo FIDE amb altres que si ho siguin, però només podran disputar-los jugadors compresos dins dels trams B,C, D i E. Els organitzadors podran tenir grups de promoció, no vàlids per a puntuacions de trams.
      En el cas dels torneigs actius, es recomana que siguin únicament vàlids per elo FCE, encara que els d'ordres de forces seran realitzats primer per elo FIDE i desprès per elo FCE (o homologat).
8. Quan ho faci oficial la FIDE, s’hauran d’adaptar les bases del torneig a les noves normatives de la FIDE en temes de presentació a la sala de joc i la salutació entre els jugadors.  
9. Tot jugador/a que no es presenti a una (1) ronda, sense causa justificada, serà retirat/da del torneig.
10. Els torneigs tradicionals facilitaran la inscripció gratuïta als vigents campions d’edats que li siguin proposats per la Federació Catalana.
11. Els organitzadors del torneig han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, informació que consta en l’imprès de sol·licitud d’homologació.
12. L’àrbitre/a del torneig ha de conèixer, complir i fer complir la normativa del Circuit Català.
13. Presentar la confirmació de la convocatòria, reglament, bases i premis amb una antelació mínima de 60 dies abans de l’inici de la competició.
14. Sol·licitar la subvenció a la Generalitat seguint les indicacions de la FCE. (és imprescindible justificar el 100% del que s’hagi pressupostat).
15. L'incompliment dels requisits mínims indispensables suposa la renúncia de la subvenció del torneig.

Recomanacions:
Aquí es plantegen tots aquells aspectes desitjables per al desenvolupament d’un bon torneig, que seran explícitament valorats. En el 2015 les valoracions es redueixen per tal de no desvirtuar la puntuació principal, que és la força del torneig.
1. Fer constar en el reglament del torneig la disponibilitat d’un imprès oficial de reclamacions per als jugadors, jugadores i per a l’organització. (5p)
2. Instal·lar a la sala de joc i en un espai preferent (pòdium) la pancarta i els díptics del Circuit. (enviar foto) (10p)
3.  En els tradicionals, publicar diàriament al web de l’Obert o a un web d’informació general amb què es tingui conveni, els aparellaments, resultats i un mínim de 10 partides de cada ronda. Els de categoria A especial un mínim de 20 partides. (15p)
4. Els premis per als trams d’elo es recomana un mínim del 10% de l’import dels premis. (5p)
5. En els torneigs tradicionals, disposar d’una sala d’anàlisi suficient en relació al nombre total de jugadors i jugadores (enviar foto - mínim d’un 10% de taulers d’anàlisi). (10p)
6. En els torneigs tradicionals  que optin per un grup  vàlid per a FIDE, puntuarà si compleix els requisits del Handbook FIDE article B.01-1.43e (Reglament de títols internacionals) on s’han de tenir un mínim de 20 jugadors amb bandera estrangera que hagin disputat com a mínim el 50% de les partides. D’entre aquests 20, ha d’haver un mínim de 10 jugadors amb titulació de MI o GM (15p).
7. Que els espais de joc compleixin les normes internacionals amb lluminositat, amplitud, sense sorolls, amb WC, climatització, taules cobertes amb mantell, cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., etc (enviar foto). (10p)
8. A les inscripcions es recomana establir sistemes fefaents com e-mail, carta, ingrés bancari, sms, WhatsApp, etc... i evitar en lo possible les inscripcions telefòniques. Els organitzadors estan obligats a conservar els comprovants de les inscripcions. (10p)

9. Ritmes de joc recomanats per als torneigs del Circuit (15p)
Tradicionals (ritmes vàlids per a normes internacionals de jugadors):
(a) 90 min. per jugador + 30” per jugada
(b) 90 min. per 40 jugades + 30 min. per finalitzar la partida amb un increment de 30” per jugada des de la primera jugada.
(c) 100 min. per 40 jugades + 50 min. per 20 jugades + 15 min. Per finalitzar la partida amb increment de 30” per jugada des de la primera jugada.

Actius:    
(a) 20 min. per jugadora o jugador a caiguda de bandera.
(b) 15 min. per jugadora o jugador + 5” per jugada des del primer moviment.
(c) Per actius de 2 o més dies. 25 min. ó 20 min. + 3” d’increment per jugada.

10. Donar condicions d’allotjament(hotel i/o apartament) i viatges (avió,tren) a jugadors/es per un import de fins a 3.000€ (15p) fins a 6.000€ (20p) més de 6.000 € (25p) (serà obligatori justificar amb còpia de factures del pagament).

Altres recomanacions
•    Els torneigs haurà d’assenyalar a les bases de la competició la permissivitat d’aplicació en la presentació dels jugadors amb retard davant el tauler.
•    No es podrà jugar més de dotze hores diàries. Això es calcula suposant que les partides duren 60 jugades, encara que si es juguen amb increment puguin durar més temps.
•    Els torneigs tradicional no es podrà jugar més de dues rondes diàries.
•    El organitzadors podran sol·licitar a la FCE  l’adjudicació  dels àrbitres del torneig.
•    A la difusió dels torneigs, bases, díptics, web o e-mails els organitzadors faran constar l’enllaç amb la pàgina del Circuit Català.
•    Per a les reclamacions de jugadors/des i/o organitzadors s’utilitzarà l’imprès de la FCE, exempt de dipòsit.
•    En els torneigs actius del Circuit Català no és imprescindible la constitució d’un “Comitè de Competició del Torneig”. En aquest cas, les decisions de l’àrbitre/a principal seran inapel·lables, circumstància aquesta que, obligatòriament, serà reflectida a les bases tècniques del torneig. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre/a principal no impedirà el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats (jugadors, àrbitres i directius).
•    Els organitzadors no faran constar a la convocatòria del torneig l’exempció del pagament de quota d’inscripció de jugadors per categoria i elo. Per contra indicaran que queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors invitats per l’organització.
•    Recomanar l’ús dels sistemes de desempats següents:
Aplicar com 1r i 2n desempat (Sortejar al finalitzar el torneig)

•    Buchholz mitjà amb ajust FIDE de jugador virtual.
•    Buchholz total amb ajust FIDE de jugador virtual.

Establir com 3r i 4t desempat sense sortejar

•    3r resultat particular.
•    4t performance recursiva.
•    En última instància sorteig.

Homologació d’ELO
Puntuació per trams:
Els jugadors/es que no tinguin elo FIDE seran avaluats en funció dels resultats (perfomance ponderada) i aquest elo es considerarà per a la resta de torneigs on puntuï.  
Puntuació de trams i canvis de tram: Els jugadors competiran als trams de circuit amb l’elo FIDE o FCE de la seva primera participació puntuable dins dels torneigs del Circuit. Els jugadors sense elo FIDE/FEDA puntuaran segons la llista d’elo FCE en vigor menys 100 punts. Les puntuacions aconseguides en torneigs posteriors en trams diferents seran considerades com aconseguides al tram que el jugador tenia al primer torneig puntuable.

Trams d’Elo
S’estableix una classificació general i 5 trams per elo FIDE i 3 per elo FCE.
La divisió d’un torneig en grups s’ha de fer coincidir amb algun d’aquests trams.
Tanmateix s’ha de garantir que tots els jugadors tinguin opció de puntuar per als trams establerts en la normativa.

 

Torneigs avaluables FIDE

Torneigs avaluables FCE

Tram A

Jugadors amb elo FIDE de 2250 a 2400.

 

Tram B

Jugadors amb elo FIDE de 2100 a 2249

 

Tram C

Jugadors amb elo FIDE de 1950 a 2099

Jugadors amb elo català de 2050 a 2199

Tram D

Jugadors amb elo FIDE de 1800 a 1949

Jugadors amb elo català de 1900 a 2049

Tram E

Jugadors amb elo FIDE fins a 1799

Jugadors amb elo català fins a 1899


Els jugadors amb elo FIDE superior a 2400, no són jugadors de trams i només puntuen a la General.
La divisió d’un torneig en grups; qui participa expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a puntuar pel seu tram.

Categoria dels Oberts
Quatre de torneigs tradicionals i tres de torneigs actius:
Torneigs tradicionals:    A superior, A, B i C.
Torneigs actius:            a superior, a i b.

La valoració dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de la darrera edició.
La codificació d’un torneig seguirà constant de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.
Cada torneig s’avaluarà cada any en funció d’un seguit de paràmetres corresponents a la darrera edició.
La valoració sobre els següents paràmetres organitzatius i resultats esportius assolits es basarà en la darrera edició disputada (excepte el punt “E”).
La direcció del Circuit pot modificar  la lletra de classificació o categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per a les quals  hagi assolit la categoria.
Oberts Aspirants; Els Oberts, que no hagin format part del Circuit durant l'edició anterior del Circuit, podran reincorporar-se com a Torneig de dret, però amb la categoria més baixa tant a la classificació general com a la classificació de trams.
Els torneigs de nova implantació o aquells que han deixat de pertany al Circuit Català durant dos o més edicions, anteriorment a la present, passaran a tenir la consideració de torneig

Aquests torneigs gaudiran dels serveis de publicitat del Circuit, però no formaran part íntegra del Circuit fins la següent edició. La categoria se’ls designarà en funció de la puntuació de valoració assolida en la present edició.

La puntuació total d’aquest any serà la suma dels paràmetres següents:

a) Participació 1, el nivell de força del torneig es mesurarà per les regles de l’ACP (Association of Chess Professionals), amb les adaptacions pròpies del Circuit Català,  
P1, suma d’elos del 1 al 10
P2, suma d’elos del 11 al 20
P3, suma d’elos del 21 al 30
C, suma d’elos de 5 primers jugadors i jugadores catalanes seleccionables.
D, suma d’elos de 5 primeres jugadores (per defecte mínim de 1900).
P del torneig = (3x P1+2xP2+P3+C+D)/70

b) Participació 2 Tradicionals, en la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo FIDE superior a 2150. Se sumarà 0,5 punts per a cada participant de + 2150 FIDE descartant els 30 primers.
Participació 2 actius, en la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo FCE superior a 2150. Es sumarà 0,5 punts per a cada participant de + 2150 FCE, descartant els 30 primers.
Ens els punts a) i b) comptaran els participants que hagin jugat, almenys, el 50% de les partides.
Participació 3, per  cada torneig tradicional  i actiu  se sumarà 0,5 punts per km. de distància entre la capital autonòmica i  la ciutat del torneig.

c) Paràmetre per premis: el mínim de premis del torneig no puntua a la valoració.
Per cada 100 € o fracció repartits en premis     2 punts

d) Paràmetre per normes:
Per cada norma de WMI     8 punts
Per cada norma de MI     13 punts
Per cada norma de WGM    15 punts
Per cada norma de GM      25 punts
Les normes aconseguides per jugadors/es catalans/es seleccionables tindran valor doble.
Si un jugador o jugadora de categoria FM o sense titulació, aconsegueix una norma de GM, aquesta serà considerada com norma de MI i altre de GM.

e) Paràmetre per l’edició del torneig:
Per cada dues edicions     1 punt

f) Puntuació per serveis al públic:
Per les retransmissions en directe per Internet (min. 4 partides)     15 punts
Per la visualització en pantalla (min. 2 partides)     5 punts

g) Puntuació per arbitratge:
Per àrbitre/a principal Internacional.    25 punts
Per àrbitre/a principal FIDE .    15 punts
Els torneigs tradicionals hauran d’estar dirigits obligatòriament per un àrbitre/a amb titulació internacional (AI o FA).
Per àrbitre/a adjunt, Internacional o FIDE.     10 punts
Per àrbitre/ adjunt, sense titulació FIDE.     5 punts

h) Puntuació per actius en dues jornades:     100 punts
Torneigs que es facin en dos dies i que , com a mínim, en un d’ells hagi sessió de matí i tarda.     

i) Torneigs on participin un mínim del  7% de jugadores, que hagin disputat el mínim del 50% de les partides.    20 punts
    
j) Persones amb discapacitat:
          Els jugadors/es amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu d’inscripció
          més reduït del torneig, aquest preu ha de constar a les bases.  10 punts
Puntuació Final per a la Categoria del Torneig en el Circuit 2015:
S’ordenaran els Oberts segons la puntuació obtinguda per la valoració dels torneigs a l’edició del 2014, amb ordre descendent. En els torneigs tradicionals el 25% del total dels torneigs tradicionals i com a màxim els quatres primers seran de categoria “A superior”. La resta de torneigs, un terç seran de categoria “A”, un terç seran de categoria “B” i un terç seran de categoria “C”.
En el cas dels torneigs actius, els 3 primers seran categoria “a especial”. La resta de torneigs un 40% arrodonit per defecte seran de categoria “a” i els restants seran de categoria “b”.
Per a la categoria dels trams es comptarà el nombre de participants de tots els grups, amb 1 punt per a cada persona dins dels grups de trams i grups de promoció paral·lels, que hagin jugat el mínim del 50% de les partides, En cas de tenir més d’un grup que rebi la mateixa puntuació de tram que un altre s’aplicarà una correcció de multiplicar els participants per 0’7. i se sumaran les puntuacions atorgades per als apartats e, f, g. (edició, retransmissions i arbitratges). El repartiment de categories es farà amb el mateix criteri que la categoria general del torneig.

Drets
a) Els Oberts apareixeran a tota la publicitat que faci la Federació Catalana, fent constar les dades de contacte i d’inscripció, les dates, el total de premis i la categoria.
b) Cessió de material de la Federació Catalana, en funció de la disponibilitat.
c) Guardó al club organitzador en la seva segona edició.
d) La FCE actualitzarà al seu web les classificacions provisionals del Circuit Internacional.
e) La FCE facilitarà planilles gratuïtes en base a la participació de la darrera edició.
f) La FCE facilitarà l’imprès oficial per a la reclamació tant de qui juga com de qui organitza.
g) La FCE facilitarà la pancarta i els díptics del Circuit.
h) La Federació realitzarà la puntuació dels trams.

Deures
a) Els Oberts es comprometen a fer constar a tota la seva publicitat els logotips del Circuit Internacional, de la Federació Catalana, de la Generalitat de Catalunya i la pròpia que s’indiqui del Circuit Internacional. Indicar a la seva publicitat: “Torneig vàlid per al Circuit Català d’Escacs"
b) Instal·lar a la sala de joc i en un espai preferent la pancarta i els díptic del Circuit. També ha d’aparèixer en el pòdium de l'entrega de premis (la Pancarta és opcional per aquells torneigs que no rebin subvenció des de la Federació o la Generalitat).
c) Els Oberts tradicionals es comprometen a lliurar en un màxim de set dies després de la seva finalització (*) l’informe del torneig signat per l'àrbitre/a i la direcció del torneig i les partides en suport informàtic (un mínim de 10 partides de cada ronda. Els de categoria A superior un mínim de 20 partides).
(*) Per als Oberts organitzats en el mes de setembre el termini és el 22/09/2015.Aquest termini pot modificar-se en funció dels terminis establert per la FIDE.
d) Crònica del Torneig, resultats i fotografies per publicar en el Butlletí.
e) Es responsabilitzarà dels trasllats, custòdia i bon us del material cedit per la FCE.
f) Els torneigs per avaluació FIDE hauran de presentar el registre FIDE amb una antelació de 40 dies abans de l’inici del torneig.

 

 

Organitza: Patrocina:
fcetrans consell

 

Col·laboren:

 
ufec