VIST, que en el partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Divisió d’Honor, ronda 3, entre els equips: Escola d’Escacs de Barcelona i el SCC Sabadell, amb el resultat de 0,5 a 9,5 en favor de l’equip visitant.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 13/02/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, que en el partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Divisió d’Honor, ronda 3, entre els equips: Escola d’Escacs de Barcelona i el SCC Sabadell, amb el resultat de 0,5 a 9,5 en favor de l’equip visitant.

El Club local demana el punt del partit per als dos equips perquè la llista d’ordre de forces que figurava al web de la FCE no coincidia amb l’alineació del seu rival.

L’ordre utilitzat pel SCC Sabadell va ser JM. Lopez primer tauler, J. Magem segon, A. Alonso tercer i Ll. Comas quart, quan a la llista publicada al web de la FCE, López era el 6 de la llista, Magem el 7, Alonso el 5 i Comas el 4. Aquest fet diu el reclamant que va ser molt perjudicial en la preparació dels jugadors de l’equip de l’Escola d’Escacs de Barcelona.

ATÈS, el que diu el Reglament de la Lliga Catalana de la FCE:

11.1 Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). És a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a l’altre, el jugadors titulars no poden jugar en un equip inferior.

CONSIDERACIONS

 1. Cada divendres la Federació actualitza les llistes d’ordre de forces amb els nous jugadors afegits perquè pugin disputar la competició. El sistema informàtic va fallar i va provocar un reordenament erroni de la majoria de llistes dels clubs participants. Tot i que la Federació va reparar la majoria de llistes, algunes van quedar desordenades i van provocar problemes a alguns clubs a l’hora de confeccionar les actes. Una d’aquestes llistes desordenades va ser la del SCC Sabadell.
 2. Aquesta informació errònia que va quedar publicada al web de la FCE no va repercutir en el aspecte esportiu dels partits que van ser disputats. Tots els clubs van utilitzar l’ordre correcte i no va haver-hi cap reclamació fins la que avui tractem en aquesta resolució.
 3. Considerant totes les circumstàncies, aquest Comitè determina que no ha existit alineació indeguda per part del SCC Sabadell ja que l’alineació efectuada es va realitzar amb la llista d’ordre de forces tramitada pel SCC Sabadell i validada el dia 15 de gener de 2014 per la Federació. Aquest ordre legal s’ha utilitzat des de la primera ronda de la Lliga fins a la tercera ronda.
 4. Cal dir també, que conèixer la llista d’ordre de forces de l’equip adversari a través del web de la FCE, no és un dret reglamentari, sinó un servei que ofereix la FCE.
 5. La reclamació de l’Escola d’Escacs de Barcelona es contradiu quan afirma, d’una banda, que es va adonar de l’alteració de l’ordre en l’alineació del SCC Sabadell quan va arribar a casa després del partit. I per una altra banda diu que els jugadors s’havien preparat contra uns altres contrincants. En el segon dels casos aquest Comitè considera que el moment de fer la reclamació, hagués estat abans de començar les partides, no un cop que han finalitzat.
 6. En tot cas, els rivals contra els que van disputar les partides els jugadors de l’Escola d’Escacs de Barcelona eren possibles rivals, i per tant, susceptibles de preparació prèvia.
 7. Aquest Comitè no considera que l’Escola d’Escacs de Barcelona hagi estat perjudicada esportivament, ja que els jugadors tenien els mitjans necessaris per poder preparar les seves partides. A més de la llista d’ordre de forces, també estan publicades en el web de la FCE, les actes amb les alineacions de rondes anteriors.
 8. La reclamació de l’Escola d’Escacs de Barcelona no està basada en cap article del Reglament, ni pel que fa a una possible infracció del seu adversari, ni en quan a la insòlita petició de què els dos equips puguin guanyar el partit al mateix temps. Un error administratiu o informàtic no pot justificar l’adjudicació d’un punt perdut esportivament.
 9. La Federació, per la seva part, ha de posar els mitjans necessaris perquè la informació que proporciona la seva pàgina web sigui fidedigna.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

 1. Desestimar la reclamació de l’Escola d’Escacs de Barcelona, ja que no ha existit alineació indeguda per part del SCC Sabadell.
 2. El resultat del partit es manté: Escola d’Escacs de Barcelona 0.5 punts i SCC Sabadell 9,5 punts.
 3. Tampoc considera aquest Comitè que hagi existit cap perjudici esportiu a causa de l’error informàtic que va modificar l’ordre de forces d’alguns equips en el web de la FCE, pels motius exposats.
 4. Instar a la Federació a que realitzi les accions necessàries perquè la informació que dóna al seu web sigui fidedigna.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 13 de febrer de 2014