VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de les rondes 4 a 8 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2014:

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, de Barcelona, el dia 19/03/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de les rondes 4 a 8 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2014: 

Ronda 4

Gerunda E – Blanes B (2ª GIR II)

Ronda 5

Tàrrega B – Pardinyes (1ª Lleida)

Reus Ploms – Masdenverge C (2ª TRG II)

Reus Deportiu B – Tarragona D (1ª TRG)

Ronda 7

EDAMI – Cerdanyola Vallès E (2ª BCN VI)

Ronda 8

ONCE B – Ateneu Colón F (3ª BCN III)

Gerunda E – Els Palaus (Final 3ª Girona)

En negreta els equips no presentats

Retirats:

Tarragona D (1ª TRG)

Jake E (3ª BCN IX)

Cambrils B (2ª TRG II)

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció de la Lliga Catalana per als següents equips: Blanes B, Tàrrega B, Masdenverge C, Tarragona D, Cerdanyola Vallès E, Ateneu Colón F, Els Palaus, Jake E, Cambrils B.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 20 de març de 2014