COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia formulada per l’àrbitre R. R.

VIST, les al.legacions i la denúncia efectuada per l’àrbitre X.V.

ANTECEDENTS

En data 19/09/2019 aquest Comitè va rebre la denúncia de l’àrbitre R.R. contra X.V.

En data 21/10/2019 aquest Comitè va rebre les al·legacions a la denúncia de R.R i en el mateix escrit una denúncia de X.V. contra R. R. En un dels seus paràgrafs el mateix denunciant deia textualment:

“Prego al Comitè de Competició que si finalitzada la lectura de la present “resposta/denúncia” considera que per qüestions de forma s’han de presentar per separat, que m’ho faci saber, i procediré a redactar i presentar la corresponent denúncia per separat..”

En data 22/10/2019 l’àrbitre R.R. comunica al Comitè de Competició que retira la denúncia contra X.V.

En data 31/10/2019 es va comunicar des de la Federació que el Comitè de Competició havia acceptat la retirada de la denúncia de R.R. contra X.V. El Comitè donava un termini de 15 dies per refer l’escrit de X.V. separant les al·legacions de la denúncia de R.R. i la denúncia contra R.R.

En data 31/10/2019 X.V. va enviar un escrit a la Federació on mostrava el seu desacord en permetre la retirada de la denúncia de R.R. contra la seva persona.

FONAMENTS DE DRET

Article 72.

“L’òrgan competent, abans que acordi l’inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per a determinar si hi concorren circumstàncies que justifiquin l’expedient...”.

.CONSIDERACIONS

Abans de decidir l’inici de l’expedient disciplinari davant la denúncia de X.V. contra R.R., aquest Comitè va demanar al denunciant X.V. que refès el seu escrit on constaven a la vegada al·legacions i denúncies en un mateix text. Se li va donar un termini de 15 dies que no va complir, malgrat que el mateix denunciant es va oferir a fer-ho, tal com indica aquesta resolució a l’apartat d’antecedents.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

  1. Acceptar la retirada de la denúncia de R.R. contra X.V. i arxivar la denúncia.
  2. Arxivar la denúncia de X.V. contra R.R. per incomplir el termini que el Comitè de Competició li va donar per refer el seu escrit. En cas que aquest Comitè rebi un nou escrit de denúncia, tal com se li va requerir a X.V., podria reconsiderar l’obertura d’expedient.
  3. Retornar la fiança de 50€ a X.V.
  4. Qualsevol denúncia ha de venir acompanyada del resguard de pagament la fiança que correspongui, segons la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 07 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs