COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, les actes dels partits Esplugues-Catalunya D i Castelldefels D-Catalunya F.

VIST, les al·legacions del Catalunya Escacs Club, que justifica l’alineació d’un mateix jugador en dos partits diferents per error d’un dels seus delegats.

FONAMENTS DE DRET

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Part II. Competicions específiques

Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs

“...Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estiguin inicialment programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Tot aquest article és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries...”

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

1. Donar per perdut el punt global dels dos partits on va ser alineat un mateix jugador del Catalunya Escacs Club.

2. Advertiment el delegat que va cometre l’error, que podria ser sancionat en cas de reincidència.

3. No es tindrà en consideració la incompareixença del jugador doblement alineat, ni per elo, ni per inhabilitació en el cas d’una segona incompareixença.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 23 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs