ÍNDEX

Preàmbul
1.- Organització i Direcció
2.- Membres del Circuit      

2.1) Sol·licituds per formar part
2.2) Categories dels torneigs   
2.3) Requisits mínims

3.- Suport econòmic per als organitzadors
4.- Reglament de competició comú
5.- Classificacions i Premis individuals

5.1) Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a
5.2) Puntuacions per trams d’elo
5.3) Punts que atorguen els Oberts segons categoria    
5.4) Pressupost en premis   
5.5) Desempats  
5.6) Exclusió dels premis del Circuit   
5.7) Invitacions per al Magistral Ciutat de Barcelona
5.8) Adjudicació de places per al Campionat d’Espanya d’Edats 

6.- Valoració dels torneigs  

6.1) Paràmetres puntuables    
6.2) Puntuació Final per a la Categoria del Torneig

PREÀMBUL

El Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs està format per un conjunt de torneigs internacionals que es disputen de maig a setembre, i estan organitzats per entitats afiliades a les federacions d’escacs catalana, i balear. Aquests torneigs han de contemplar un seguit de condicions econòmiques i organitzatives que garanteixin un alt nivell de qualitat.
El Circuit compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

1.- ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

L’organització i direcció del Circuit correspon a la Federació Catalana d’Escacs (FCE).

Serà responsabilitat de la FCE:

a) Publicar anualment la normativa que regirà cada edició del Circuit.
b) Dotar de premis econòmics a la classificació absoluta i de trams. La FCE abonarà els premis abans del 31 d’octubre. Aquells jugadors que no aportin tota la documentació necessària abans d’aquesta data s’entendrà que renuncien al cobrament del premi, sense dret a cap reclamació posterior a aquesta data.
c) Crear una Web específica per a la seva difusió internacional que contingui informació general del Circuit i de tots i cadascun dels Oberts que formen part.
d) Mantenir actualitzada la informació corresponent a les classificacions individuals provisionals.
e) Fer el seguiment del desenvolupament de cada obert i valorar i categoritzar els torneigs, seguint uns paràmetres prèviament establerts.
f) Cedir material de retransmissió i de joc als clubs organitzadors. Els organitzadors són responsables dels trasllats, custòdia i bon ús del material cedit per la FCE.
g) Aportar les planelles necessàries als organitzadors de torneigs tradicionals de forma gratuïta i en base al nombre de participants de la darrera edició.
h) Posar a l’abast dels organitzadors l’imprès oficial de reclamacions. Aquest imprès es podrà descarregar de la Web de la FCE.
i) Facilitar material de publicitat i imatge, com pancartes, rolls-up, opuscles, ..
j) Cada organitzador podrà sol·licitar al Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE l’adjudicació dels àrbitres.

2.- MEMBRES DEL CIRCUIT

2.1.- SOL·LICITUTS PER A FORMAR PART DEL CIRCUIT
Els Oberts interessats a ser inclosos en el XVIè Circuit Internacional (any 2019) ho hauran de demanar a la Federació Catalana abans del 15 de desembre de 2018 mitjançant escrit adreçat a la FCE.

2.2.- CATEGORIES DELS TORNEIGS
•    Tradicionals:
S’estableixen quatre categories de torneigs tradicionals que es celebren a Catalunya (A+, A, B i C) i una cinquena (A especial) per als tornejos que es fan fora de Catalunya.
•    Actius:
S’estableixen tres categories (a+, a, i b)

La categorització dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de l’edició anterior.
La codificació d’un torneig constarà de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.
La direcció del Circuit pot modificar la categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per a les quals hagi assolit la categoria.

Oberts Aspirants: Els Oberts que no hagin format part del Circuit durant l'edició anterior, podran reincorporar-se a ple dret, però amb la categoria més baixa, tant a la classificació general com a la classificació de trams.
Els torneigs de nova implantació o aquells que han deixat de pertany al Circuit Català durant dos o més edicions, anteriorment a la present, passaran a tenir la consideració de torneig aspirant. Aquests torneigs gaudiran dels serveis de publicitat del Circuit, però no formaran part íntegra del Circuit fins a la següent edició. La categoria se’ls designarà en funció de la puntuació assolida en la edició present.

2.3.- REQUISITS MÍNIMS
Per poder ser inclosos en aquest Circuit Internacional, els Oberts hauran de complir les condicions següents:

a) Ser admès per la FCE, i complir amb la normativa de la FCE i FIDE aplicable.
b) Comptar amb la homologació de les dates de celebració del torneig. La direcció del Circuit vetllarà per a que no es superposin dos o més torneigs a les mateixes dates. En cas que fos així determinarà les dates dels torneigs en conflicte. En aquest sentit, es respectaran les dates de la darrera edició de cada torneig. I en el cas d’igualtat es donarà prioritat al torneig registrat amb més edicions consecutives.
c) Tenir una dotació mínima de premis en funció de la categoria assolida (A+, A, B, o C).
La dotació mínima per aquesta edició serà la següent:

        A+, Aesp, i A               B i C
a) Torneig Obert Tradicional:      4.000 €         2.500 €
b) Torneig d’Escacs Actius:      1.500 €         1.000 €

 

d) La sala principal de joc haurà d’estar adaptada per a persones amb discapacitat física, d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.
e) Els espais de joc hauran de complir certes normes de lluminositat, amplitud, acústica (absència de sorolls), lavabos, climatització, qualitat i aparença de les taules (cobertes amb mantell), cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., ... i totes aquelles que permetin la comoditat dels jugadors i equips arbitrals i de retransmissió.
f) Els taulers de joc hauran de tenir caselles de 5 x 5 cm., com a mínim. Les peces de joc hauran de ser de la mida Staunton 5, com a mínim.
g) Els torneigs tradicionals hauran de disposar d’una sala d’anàlisi suficient en relació al nombre total de jugadors i jugadores i amb un mínim del 10% de taulers d’anàlisi respecte al nombre total de participants.
h) Cada torneig haurà de tenir una web pròpia de difusió i informació. Aquesta web haurà de tenir la informació més rellevant en català, castellà, i anglès. I es valorarà la presència d’altres idiomes de coneixement de països dels que hi ha certa probabilitat que vinguin jugadors.
i) Els torneigs tradicionals hauran de publicar diàriament a la web de l’Obert -i en les webs d’informació escaquística més destacades a Catalunya i a nivell internacional- els aparellaments, resultats i un mínim de 10 partides per ronda.
j) Els torneigs tradicionals facilitaran la inscripció gratuïta als vigents campions de Catalunya d’edats de sub-8 a sub-18.
k) Els organitzadors del torneig han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
l) Els Oberts han de fer constar en tota la seva publicitat, independentment de la pròpia publicitat de patrocinadors i col·laboradors, que és un “Torneig vàlid per al XV Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2018", mostrant els logotips del Circuit i de la FCE. Els torneigs que es disputin dins de Catalunya hauran d’inserir també el logotip del Consell Català de l’Esport.
m) Instal·lar a la sala de joc i en un espai preferent -a ser possible darrera del pòdium on es faci el lliurament de premis-, la pancarta del Circuit. Els organitzadors podran utilitzar pancartes pròpies o projeccions de publicitat, sempre que aquests tinguin els elements abans indicats de logos i retolació.
n) Figurarà a les bases, díptics, o web, l’enllaç amb la pàgina del Circuit Català.
o) Els organitzadors no faran constar a la convocatòria del torneig l’exempció del pagament de quota d’inscripció de jugadors per categoria i elo. Per contra indicaran que queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors invitats per l’organització.
p) Els organitzadors han d’enviar una crònica del torneig, immediatament que hagi finalitzat, amb la informació addicional i les fotografies que considerin adients per a publicar en el Butlletí d’Escacs.
q) Els torneigs tradicionals i d’actius han de ser avaluats per a elo fce, i fide.
r) Els grups principals o grups “A” dels tornejos tradicionals amb les lletres A o B, han de ser vàlids per a normes internacionals de jugadors. Els del grup C no en tenen la obligació.
s) Els torneigs tradicionals amb 30 jugadors o menys tindran 8 rondes, la resta 9 o màxim 10 rondes. Els torneigs d’actius tindran un mínim de 8 rondes.

L’incompliment dels requisits mínims indispensables suposa la renúncia de l’ajut econòmic al torneig concedit per la FCE.
Un torneig serà eliminat de la següent edició del circuit català si no compleix amb el pagament dels premis, sous i condicions establertes.

3.- SUPORT ECONÒMIC PER ALS ORGANITZADORS

La FCE dota una partida pressupostària per aquesta edició de 30.000€ d’ajut per als organitzadors de torneigs del Circuit a Catalunya.
Cada Organitzador podrà, a més, sol·licitar subvenció a la Generalitat per al seu torneig. Per a poder fer-ho és imprescindible tramitar la inclusió del torneig en el calendari internacional de competicions de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

4.- REGLAMENT DE COMPETICIÓ COMÚ PER A TOTS ELS TORNEIGS

a) Els organitzadors hauran de presentar les bases de convocatòria del torneig, reglament, i premis amb una antelació mínima de 90 dies abans s’iniciï la competició.
b) Els torneigs podran dividir-se en grups, sempre que aquests estiguin adaptats als trams del Circuit. Els organitzadors hauran de designar quins trams de puntuació del Circuit estan inclosos a cada grup. Els grups es delimitaran per ordres de força, mai per edats o gènere. Les ordres de forces seran realitzats primer per elo fide i desprès per elo fce (o homologat).
c) No es podrà jugar més de dotze hores diàries. El temps d’una partida es el resultat de sumar el temps fix més el temps afegit per jugada multiplicat per 60.
d) En els torneigs tradicionals no es podrà jugar més de dues rondes diàries.
e) Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà exclòs del torneig.
f) Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts. Si un torneig dona ½ punt per descans, aquell torneig no computarà de cara als premis del circuit pels jugadors que ho hagin utilitzat.
g)Els torneigs hauran d’assenyalar a les bases de la competició la tolerància en la presentació dels jugadors davant el tauler. Com a criteri general, i per evitar confusions dels jugadors que participen en diferents torneigs, tots els torneigs tradicionals establiran una tolerància de 60 minuts.
h) l’informe signat per l'àrbitre/a principal, juntament amb les partides en suport informàtic en el cas de torneigs internacionals (preferiblement en format pgn) s’han de presentar en un màxim de cinc dies naturals després de la finalització del torneig. S’hauran d’enviar un mínim de 10 partides de cada ronda, i en el cas dels oberts de categoria A+ un mínim de 20 partides per ronda.
i) Els torneigs tradicionals constituiran un Comitè de Competició. No es imprescindible en els torneigs actius. En aquest cas, les decisions de l’àrbitre/a principal seran inapel·lables, la qual cosa, serà reflectida a les bases del torneig. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre/a principal no impedirà el desenvolupament de la competició i seran enviades un cop finalitzat el torneig al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats (jugadors, àrbitres i directius).

Es recomana l’ús dels sistemes de desempats següents:

1. Fix: Resultat particular

El segon, tercer i quart sistema es sortejarà al acabar la darrera ronda

2. Performance recursiva*
3. Performance*
4. Mitja de elo dels oponents (menys els dos pitjors)*
*En el document adjunt veureu els paràmetres que cal posar al Swiss manager

5.- CLASSIFICACIONS I PREMIS INDIVIDUALS

5.1.- Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a:

Per als premis de la Classificació General del Circuit Internacional se sumaran fins les 5 millors puntuacions aconseguides als torneigs. Entre les proves puntuables, podrà haver un màxim de 4 torneigs clàssics i 2 d’escacs actius dins de les possibles combinacions que apareixen a la taula adjunta. Podran ser qualsevol de les combinacions:

Categoria Tradicionals Actiu
A+, Aesp, A, B i C a+, a i b
Nº Oberts 0, 1, 2, 3 ó 4 0 ó 1
Puntuació General 0, 1, 2, ó 3 0, 1 ó 2

 

Per als premis de la Classificació per trams d’Elo, se sumaran les 4 millors puntuacions, amb les següents combinacions:

Categoria Tradicionals Tradicionals Actiu
A+, Aesp  i  A  B    i    C a+, a i b
Nº Oberts 2 1 1
Puntuació Trams 1 2 1
  1 1 2

5.2.- Puntuacions per trams d’elo:

A la classificació general i per trams del Circuit es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.
S’estableix una classificació general i 6 trams per elo fide.
La divisió d’un torneig en grups ha de coincidir amb algun d’aquests trams.
Tanmateix s’ha de garantir que tots els jugadors tinguin opció de puntuar per als trams establerts en la normativa.

 

Torneigs avaluables fide

Tram A

Jugadors de 2250 a 2400.

Tram B

Jugadors de 2100 a 2249

Tram C

Jugadors de 1950 a 2099

Tram D

Jugadors de 1800 a 1949

Tram E

Jugadors de 1650 a 1799

Tram F

Jugadors de menys de 1649


Els jugadors amb elo fide superior a 2400 al començament del torneig, no són jugadors de trams i sol podran puntuar a la Classificació General.

En torneigs dividits en grups, qui participa expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a puntuar al seu tram.
Els premis de la classificació general i els d’un tram no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior.
Els premis estaran subjectes a la retenció d’irpf corresponent segons la legislació vigent. Serà obligatori presentar còpia del DNI, NIE o del passaport. Pel que fa els jugadors menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.
Per a tots els Oberts, el primer elo que s’utilitzarà per a la classificació per trams, serà el fide. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo feda per a jugadors/es de la resta de federacions territorials estatals sense elo fide. Els jugadors/es que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo fide o en el seu defecte elo feda, no puntuaran per a trams.
En el cas de titulats no avaluats per la FIDE (fora de llista), els àrbitres hauran de fer la petició a la FIDE o la FEDA per demanar la seva valoració fide (ratings@fide.com). També podrà aplicar-se la darrera avaluació coneguda.

Tots els jugadors competiran per a la classificació del Circuit en el tram del primer torneig on aconsegueixin puntuar segons les taules de puntuació de les diferents categories de torneigs. L’ordre d’aplicació d’aquesta norma serà cronològic de la data d’inici de cada torneig. En cada torneig competiran en el seu tram segons la seva avaluació al inici del torneig. Si guanyen punts en un tram diferent del primer tram en el que hagin puntuat es sumaran a aquest darrer tram.

Les ordenacions dels jugadors en els diferents torneigs es farà per elo fide estàndard o elo fide ràpid en funció de la modalitat de torneig en el que ens trobem.
En el cas dels torneigs d’actius, si el jugador no té elo fide ràpid, se li posarà el seu elo fide estàndard. Si el jugador no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, se li posarà el seu elo català ràpid. Si el jugador no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, ni elo català ràpid, se li posarà el seu elo nacional.
A la Classificació general i per trams del Circuit, es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.

5.3.- Punts que atorguen els Oberts segons categoria:

a) Per a la classificació general

Categoria del Torneig
Tradicionals   Actius
Classificació A+ Aesp A B C   a+ a b
1 100 85 75 55 40   40 30 25
2 85 75 60 40 30   30 25 20
3 75 65 50 35 27   27 23 16
4 65 60 45 31 24   24 19 13
5 60 55 40 27 21   21 16 10
6 55 50 35 24 18   18 13 8
7 50 45 30 21 15   15 10 6
8 45 40 26 18 13   13 8 4
9 40 30 22 15 10   10 6 2
10 30 25 20 13 8   8 4 1
11 25 20 16 10 6   6 2  
12 20 16 14 8 4   4 1  
13 16 13 12 6 2   2    
14 13 10 10 4 1   1    
15 10 8 8 2          
16 8 6 5 1          
17 6 4 3            
18 4 2 1            
19 2 1              
20 1                

 
b) Per a la Classificació per trams.

Categoria del torneig  
Tradicionals     Actius
Classificació A+  Aesp A B C   a+ a b
1 65 55 45 30 20   20 15 10
2 45 35 30 20 15   15 10 8
3 35 30 20 15 10   10 8 6
4 30 20 15 10 8   8 6 4
5 20 15 10 8 6   6 4 2
6 15 10 8 6 4   4 2 1
7 10 8 6 4 2   2 1  
8 8 6 4 2 1   1    
9 6 4 2 1          
10 4 2 1            
11 2 1              
12 1                

          

Per puntuar s’haurà d’haver jugat el 50 % de les partides del torneig.

5.4.- Pressupost en premis

El total de premis serà de 8.250 €.

a) Per a la Classificació General:

Classificació Import (€) Classificació Import (€)
1 2000 4 500
2 1000 5 350
3 600    

   
b) Per a la classificació per trams:

Classificació

Tram A

Tram B

Tram C

Tram D

Tram E

Tram F

1

275€

225€

175 €

150 €

100€

75€

2

200€

150€

100 €

75 €

50€

25€


c) Per a jugadores i jugadors catalans (aquest premi és acumulable):

Classificació Import (€)
1     1000
2     700
3     500

 


L’ordre vindrà establert per la pròpia classificació general.
Tal i com estableix la Reglamentació General i de Competicions de la FCE, tindrà la consideració d’esportista català:

a)    el nascut a Catalunya.
b)    el que tingui residència legal a Catalunya amb una antiguitat mínima de dos anys i jugui sota bandera catalana o espanyola.
c)    els jugadors de nacionalitat andorrana amb llicència en vigor per la Federació Catalana d'Escacs seran considerats com a esportistes catalans.

5.5.- Desempats:

Una vegada finalitzats tots els torneigs que formen part del Circuit, els desempats, tant en el cas de la classificació general com en la de trams, s’establiran de la manera i ordre que s’indica a continuació:

1. Millor puntuació obtinguda, segons les taules de puntuació del Circuit, en un torneig, llevat dels que ja s’hagin comptabilitzat, independentment de la categoria del torneig.
2. Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que s'hagin obtingut en els torneigs disputats que no hagin estat comptabilitzats fins aquest moment.
3. Si persisteix l’empat desprès d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs disputats, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades en torneig A que hagin computat per a la classificació.
4. Per últim, i si continua l’empat, es repartiran els premis en metàl·lic entre els empatats.

Aquests desempats intenten premiar la participació i la combativitat en el Circuit.

5.6.- Exclusió dels premis del Circuit

Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit:

a)Participar en dos o més torneigs a l’hora, siguin o no del Circuit, amb coincidència total o parcial de dates i horaris.
b)Abandonar un torneig per jugar-ne d’altres amb coincidència de dates. No se sancionarà la incorporació tardana en un torneig de jugadors provinents d’altres torneigs, sempre que no rebin byes compensats.
c) Participar en torneigs del Circuit sense tenir llicència federativa en vigor, atorgada per qualsevol federació nacional, regional o local.
d) Per sancions disciplinàries del Comitè de Competició de la FCE.
e) Jugadors que de forma reiterada s’inscriguin en torneigs del Circuit i no es presentin a jugar. La direcció del Circuit enviarà un informe d’aquests jugadors al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE per a què puguin ser sancionats.

5.7.- Invitacions per al Magistral Ciutat de Barcelona

La primera o primer classificat català, serà convidat a participar en el Magistral Ciutat de Barcelona del 2018, excepte que la direcció del mateix ho desaconselli, i sempre que l’elo fide del jugador sigui igual o superior a 2475 a la llista de la FIDE del mes anterior a la disputa del Magistral.


5.8.- Adjudicació de places per al Campionat d’Espanya d’Edats 2019

Es premiarà amb una plaça hotelera al Campionat d’Espanya d’Edats de l’any següent a l’esportista de cada categoria de sub-10 en endavant que obtingui el millor promig de performance (calculada amb el ELO FIDE) en dos torneigs del Circuit Català (ja sigui tradicional o actiu). Es considerarà la categoria que el nen tindrà el 2019.
Igual que en els premis del circuit, els aspirants no puntuen.
 
Condicions:

a)Jugar un mínim de dos torneigs del XIV Circuit Català d’Oberts Internacionals dels quals un com a mínim ha de ser de ritme tradicional.

b)Es valoraran només les participacions en grups que valguin per FIDE i sempre que no siguin grups limitats per edat.

c)Per puntuar es farà la mitja de les dues millors performance (calculada amb el elo fide) aconseguides en els torneigs jugats (amb un mínim de 8 partides jugades a cada torneig). Una de les performance contemplades haurà de ser necessàriament d’un torneig de ritme tradicional.

6.- VALORACIÓ DELS TORNEIGS

Els torneigs participants seran avaluats al finalitzar el Circuit per a la categoria que se’ls assignarà a la propera edició, en funció del sumatori d’uns paràmetres que es detallen a continuació.

6.1.- Paràmetres puntuables:

a) Paràmetres aplicables als torneigs tradicionals i d’actius (1 a 12):
 • Paràmetre 1 (força dels participants):

El nivell de força del torneig es mesurarà per les regles de l’ACP (Association of Chess Professionals), amb les adaptacions pròpies del Circuit Català.
S’utilitzarà la formula:  P del torneig = (3x P1+2xP2+P3+C+D)/70

P1, suma d’elos del 1 al 10
P2, suma d’elos del 11 al 20
P3, suma d’elos del 21 al 30
C, suma d’elos dels 5 primers jugadors i jugadores catalanes seleccionables
D, suma d’elos de les 5 primeres jugadores (amb un elo mínim de 1900 fide)

En els torneigs tradicionals s’aplicarà l’elo fide estàndard, i en els torneigs d’actius s’aplicarà l’elo ràpid fide.

 • Paràmetre 2 (elo > 2150):

. Paràmetre 2 Tradicionals:
En la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo fide superior a 2150. Se sumarà 0,5 punts per a cada participant de + 2150 fide standard, descartant els 30 primers.
. Paràmetre 2 actius:
En la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo fide d’actius superior a 2150. Es sumarà 0,5 punts per a cada participant de més de 2150 fide d’actius, descartant els 30 primers.
En tots els casos només comptaran els participants que hagin jugat al menys el 50% de les partides.

 • Paràmetre 3 (distància):

Per cada torneig tradicional i actiu se sumarà 0,5 punts per km. de distància entre la capital autonòmica i la població on es disputa el torneig.

 • Paràmetre 4 (premis):

Per cada 100 € o fracció repartits en premis: 2 punts
Els premis per als trams d’elo es recomana un mínim del 10% del total dels premis: 5 punts

 • Paràmetre 5 (nº edicions):

Per cada dues edicions: 1 punt

 • Paràmetre 6 (participació femenina):

Per la participació de jugadores que hagin disputat el mínim del 50% de les partides: 3 punts per cada 1% del total de participació (amb un màxim de 21 punts)

 • Paràmetre 7 (discapacitats):

Els jugadors/es amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu d’inscripció
més reduït del torneig, aquest preu ha de constar a les bases: 10 punts

 • Paràmetre 8 (Qualitat sala joc)

Que compleixi les normes internacionals de lluminositat, amplitud, acústica (absència de sorolls), lavabos suficients i en bon estat, climatització, taules cobertes amb mantell, cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., etc: 15 punts
Pancarta del Circuit en lloc visible: 10 punts
Publicitat d’altres torneigs del Circuit: 5 punts
Identificador dels jugadors posat a la taula (només en torneigs de ritme tradicional): 5 punts

 • Paràmetre 9 (bases)

Fer constar en el reglament del torneig la disponibilitat d’un imprès oficial de reclamacions per als jugadors/es i per a l’organització: 5 punts
A les inscripcions es recomana establir sistemes fefaents com e-mail, carta, ingrés bancari, sms, whatsapp, etc... i evitar en lo possible les inscripcions telefòniques. Els organitzadors estan obligats a conservar els comprovants de les inscripcions: 10 punts
Ritmes de joc permesos per als torneigs del Circuit:15 punts

Tradicionals (ritmes vàlids per a normes internacionals de jugadors):
(a)    90 min. per jugador/a + 30” per jugada
(b)    90 min. per 40 jugades + 30 min. per finalitzar la partida amb un increment de 30” per jugada des del primer moviment
Actius:    
(a) 20 min. per jugador/a a caiguda de bandera
(b) 15 min. per jugador/a + 5” per jugada des del primer moviment

 • Paràmetre 10 (Web):

Per informar mitjançant una web, sigui específica o no del torneig: 20 punts

 • Paràmetre 11 (idiomes web):

Per donar informació a la Web (pròpia o no) en un mínim de tres idiomes
 (català, castellà, anglès): 10 punts

 • Paràmetre 12 (crònica):

Per enviar ressenya i imatges del torneig per a publicar a la Web del Circuit en un termini
inferior a 48 hores des de la finalització del mateix: 15 punts
Per enviar crònica per a publicar en el següent Butlletí digital de la FCE: 10 punts

 • Paràmetre 13 (arbitratge):

Els torneigs tradicionals A o B i els C que valguin per a normes, hauran de ser arbitrats per un àrbitre/a amb titulació internacional (AI o FA).
Per àrbitre/a principal internacional: 25 punts
Per àrbitre/a principal fide: 15 punts
Per ràtio entre el nombre d'àrbitres i el nombre de jugadors inscrits:

a) 1 àrbitre cada 50 jugadors: 15 punts
b) 1 àrbitre cada 75 jugadors: 10 punts
c) 1 àrbitre cada 100 jugadors: 5 punts

 • Paràmetre 14 (serveis al públic):

Per les retransmissions en directe per Internet:
Per un mínim de 4 partides en tradicionals, o 2 en actius: 10 punts
Per un mínim de 8 partides en tradicionals, o 4 en actius: 15 punts
Per la visualització en pantalla a la sala de joc o sala annexa amb un mínim de 4 partides (2 en actius): 15 punts

 • Paràmetre 15 (activitats paral·leles):

En torneigs de ritme tradicional i/o Actiu:
Organització d’activitats de lleure i/o turístiques per jugadors o acompanyants: 5 punts
Servei de bar: 5 punts
Només en torneigs de ritme Actiu:
Facilitar dinar col·lectiu a preu econòmic (menjar i beguda amb un màxim de 12€) pels jugadors i acompanyants interessats: 5 punts
Només en torneigs de ritme tradicional:
Conferències: 5 punts
Torneigs de Blitz: 5 punts
Torneigs d’altres modalitats d’escacs (passa peces, random Fischer, escacs atòmic, shogi, ...): 5 punts
Simultànies: 5 punts
(Per a cada apartat no es podrà obtenir més punts dels que s’especifiquen, independentment del nombre d’activitats que es realitzin)

b) Paràmetres només aplicables als torneigs tradicionals:

 • Paràmetre 16 (normes):

Per cada norma de WMI: 4 punts
Per cada norma de MI: 6 punts
Per cada norma de WGM: 7 punts
Per cada norma de GM: 12 punts

Les normes aconseguides per jugadors/es catalans/es seleccionables tindran valor doble.
Si un jugador o jugadora de categoria FM o sense titulació, aconsegueix una norma de GM, aquesta serà considerada com una norma de MI i un altre de GM.
En els torneigs tradicionals  que optin per un grup vàlid per a fide, puntuarà si compleix els requisits del Handbook FIDE article B.01-1.43e (Reglament de títols internacionals) on s’han de tenir un mínim de 20 jugadors amb bandera estrangera que hagin disputat com a mínim el 50% de les partides. D’ aquests 20, ha d’haver un mínim de 10 jugadors amb titulació de MI o GM: 20 punts

 • Paràmetre 17 (partides publicades):

Per cada 5 partides per ronda publicades a la web del torneig i altres webs: 5 punts (amb un límit de 20 punts)

6.2.- Puntuació Final per a la Categoria del Torneig en el Circuit:

Els tornejos tradicionals de les categories A+, A, B i C i els actius, s’ordenaran segons la puntuació obtinguda a l’edició anterior, amb ordre descendent. En els torneigs tradicionals, el 25% del total dels torneigs, arrodonit per excés, i com a màxim els quatres primers, seran de categoria A+. La resta de torneigs, un terç arrodonit per excés seran de categoria “A”, un terç arrodonit per excés seran de categoria “B”, i els restants seran de categoria “C”.
En el cas dels torneigs actius, els 3 primers seran categoria a+. La resta de torneigs ,un 40% arrodonit per defecte seran de categoria “a”, i els restants seran de categoria “b”.