Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 08 de maig de 2010, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu 2010 i de la memòria esportiva corresponent al 2009. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2010 i estats comptables del 2009.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 23 d’abril de 2010 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.     Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 23 d’abril de 2010.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

Model de Certificat

El Sr.____________________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB _____________________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

C E R T I F I C O,

que el Sr. __________________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________ i soci de l’entitat, és el representant legal del Club __________________________________________________ en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 I perquè així consti als efectes legals oportuns signo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

  

Secretari                                                                      Vist-i-plau 

FCE 01/04/2010