MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA

1 . NORMES GENERALS

1.1. Podran participar-hi tots els esportistes que l’1 de gener de l’any en què jugui la fase final del Campionat no hagin fet 20 anys.

2 . FASES PRÈVIES

2.1 Les fases prèvies es jugaran en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

2.2 Els esportistes es dividiran en grups per proximitat geogràfica.

2.3 Les fases prèvies es jugaran preferentment per sistema suís depenent el número de rondes en funció dels  jugadors inscrits. També es podrà utilitzar el sistema lliga. preferentment, i el número de rondes es determinarà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3. FASE FINAL

3.1 Es jugarà durant la Setmana Santa. Es jugarà en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

3.2 Es jugarà per sistema suís a vuit rondes preferentment, i el número de rondes serà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3.3 Es determinarà cada any per circular els esportistes que tenen dret a jugar aquesta Fase Final amb les despeses d’inscripció i d’estància a càrrec de la FCdE.

a) Els dos primers de la temporada anterior, si encara estan en edat juvenil

b) Els tres millors jugadors per ordre d’ELO català d’entre tots els inscrits.

c) 7 classificats de les fases prèvies de Barcelona, dels quals, com a mínim 2 han de ser S-18.

d) tres jugadors de cadascuna de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona, dels quals com a mínim 1 ha de ser S-18.

e) Es classifiquen 4 noies  de Barcelona i com a mínim 2 han de ser  sub-18.  A Girona, Tarragona i Lleida es classifiquen 2 jugadores una de les quals ha de ser S-18.

3.4 Els esportistes no classificats podran participar en la Fase Final amb les despeses a càrrec del propi esportista, determinant-se aquest criteri per circular i la FCdE podrà establir un nombre màxim de jugadors participants.

3.5 El campió i la campiona de la Fase Final, i el millor i la millor sub-18, representaran Catalunya en el Campionat d’Espanya de les seves respectives categories. representarà a Catalunya al Campionat d'España de la categoria. La jugadora menor de 20 anys (juvenil) i menor de 18 anys millor classificada a la fase final representarà a Catalunya al Campionat d'Espanya de la categoria.

CRITERIS REGLAMENTARIS PER A LES FASES PRÈVIES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS (sub10, sub12, sub14 i sub16) A PARTIR DE L’ANY 2009 (revisat per a l’any 2011).

1 . PRÒLEG.

Amb l’objectiu de cercar una millor distribució territorial per a la realització de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats (sub10, sub12, sub14 i sub16), tant a la realització dels campionats previs classificatoris com a l’assignació de les places que donen dret a la final, així com disposar de flexibilitat organitzativa davant de possibles canvis estructurals en l’Administració del territori per part de la Generalitat de Catalunya, es va elaborar el document de Criteris Reglamentaris per aplicar a les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats a partir de l’any 2009.

L’experiència de la realització d’aquestes fases prèvies durant l’any 2009 i 2010 ha portat a la introducció d’algunes revisions d’aquests criteris per a la seva aplicació a partir de l’any 2011.

2 . PARÀMETRES PRINCIPALS.

Els paràmetres principals que intervindran en l’elaboració dels nous criteris seran:

La COMARCA serà la unitat administrativa de treball.

  1. a)El número de fitxes federatives per trams d’edats determinaran bàsicament l’assignació de places per la Final de Catalunya.

a.1         Es determinarà un número de places complementàries en base als resultats en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats.

a.2         Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques, tindrà d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

a.3         Aquesta assignació de places repartirà un número mínim de 160 i màxim de 200 equivalents al 100%.

  1. b)El número de places definitives per a la Final de Catalunya vindran determinades pel número de jugadors participants en cada tram d’edat.

c)Es determinarà un calendari, marcat per un període únic en què s’haurà de realitzar aquestes prèvies, i seran classificatòries per a la Final de Catalunya corresponent

3 . CRITERIS GENERALS.

Els criteris generals que seran aplicables son els següents:

1 . Una comarca, representada pels seus Clubs d’Escacs, podrà sol·licitar organitzar una competició pròpia en tots els trams d’edats, sempre i quan en dos d’ells tingui un número de fitxes federatives igual o superior a 35, o en el total dels quatre trams superi els 100, i l’anomenarem COMARCA ÚNICA.

2 . Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

3 . Si una COMARCA es trobés en un entorn en el què no pogués AGRUPAR-SE, serà la Junta Directiva FCE qui determinarà amb quina COMARCA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES quedarà encabida.

4 . Una comarca es podria dividir en parts en tots els trams d’edats, sempre i quan cada partició compleixi les condicions establertes en el primer criteri, i l’anomenarem COMARCA “Nord, Sud, Est, Oest o Central”. Aquest PARTICIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

5 . Aquestes Fases Prèvies seran incloses en el Calendari Esportiu de la FCE.

6 . El número de places ADJUDICADES a cada campionat vindrà determinat per la inscripció consolidada que tingui aquell campionat, i es determinarà en base als següents criteris:

La inscripció es considerarà consolidada en l’aparellament de la 3ª ronda de cada campionat i tram d’edat.

El número de places adjudicades (al 100%) s’obtindrà del número d’inscrits consolidats, en base a la següent taula:

De 4 a 8

1,5 places

De 9 a 17

2 places

De 18 a 27

3 places

De 28 a 38

4 places

De 39 a 50

5 places

De 51 a 62

6 places

De 63 a 74

7 places

De 74 a 86

8 places

De 87 a 98

9 places

De 99 a 110

10 places

De 111 a 122

11 places

Més de 123

12 places

Les places que s’adjudiquen es consideren com el seu valor al 100%.

Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques o agrupacions de comarques, tindrà garantit d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

En cas que, un cop confirmada la inscripció, la suma total de comarques o agrupacions de comarques en una província no assolís el mínim establert, serà la Comissió d’Escacs Base de la FCE  qui proposarà la distribució de la plaça o places que manquin per assignar entre les seus d'una mateixa província, de forma proporcional a la inscripció i arrodonint les places a un mínim del 50%. Aquesta proposta es remetrà a la territorial corresponent per a la seva acceptació i, en cas de discrepància, serà decidit en Junta Directiva de la FCE.

7 . Es determinaran a cada PARTICIÓ DE COMARCA, COMARCA ÚNICA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES un número de places COMPLEMENTÀRIES en base als següents criteris:

Les classificacions que assoleixin els esportistes de cada partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats, determinarà un número de places COMPLEMENTÀRIES a adjudicar a la partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques corresponent de l’any següent:

  • El 1er classificat i la 1ª classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si estan entre els deu primers de la classificació general de l’any anterior, tindran el dret de participar amb les despeses pagades al 100%, i la plaça serà nominativa.
  • S’adjudicarà una plaça COMPLEMENTÀRIA a aquella partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en la que juguin el 2on i 3er classificat de la general de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats de l’any anterior. Aquesta plaça quedarà sumada en el tram d’edat en què participin els esportistes corresponents.
  • Les places complementàries dels campió o campiona sub16, o del segon o tercer classificat de la general que deixin de pertànyer en aquesta categoria a l’any següent, quedaran en disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que les re-assignarà novament en la categoria sub16 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

Aquestes places COMPLEMENTÀRIES sumaran directament a les ADJUDICADES per inscripció, però no sumaran sobre el mínim que s’ha garantit a cada província.

8 . Es mantindran els criteris de DISCRIMINACIÓ POSITIVA en l’assignació de les places femenines per a la distribució de les places classificatòries a la final, i que correspondrà a un ordre del 30% del total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES).

9 . Un cop determinades el total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES), la distribució d’aquestes places, tant de la classificació general com de la femenina, serà la següent:

Places Assignades

Classificació general

Classificació Femenina

1er

2on

3er

4rt

1a

2a

3a

4a

1

100%

30%

1,5

100%

50%

2

100%

50%

50%

2,5

100%

75%

75%

3

100%

100%

100%

3,5

100%

100%

50%

100%

4

100%

100%

50%

100%

50%

4,5

100%

100%

100%

100%

50%

5

100%

100%

100%

50%

100%

50%

5,5

100%

100%

100%

75%

100%

75%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6,5

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

9

100%

100%

100%

100%

100%

75%

50%

100%

100%

75%

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

50%

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts menys mig punt, o bé entrés en places de la classificació general, la seva plaça passaria íntegre a la general, generant una plaça més en aquesta.

4 . CRITERIS ESPECÍFICS.

a) Perquè la DISCRIMINACIÓ POSITIVA tingui aplicació, com a mínim, hauran hagut d’obtenir el 50% dels punts en joc menys mig punt.

b) El número total de places ASSIGNADES a un territori només tindrà aplicació si la participació en el tram d’edat corresponent en aquest territori dobla en aquesta assignació. En cas que això no es produeixi, el número total de places ASSIGNADES que li correspondran al 100% en aquest territori seran les de la meitat de la seva participació.

c) Cada any s’emetrà una circular en què es publicaran les PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats i les places COMPLEMENTÀRIES que els hi corresponen.

d) Aquestes PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats, també tindran capacitat classificatòria per a la CATEGORIA SUB8, si la seva delegació territorial així ho decideix. Encara i així, i donada la poca experiència competitiva que existeix amb respecte aquesta categoria, els criteris per establir les places que puguin donar drets a accedir a la final de Catalunya sub8 seran publicats cada any mitjançant una circular específica.

e) En cas que en algun any es superin les 200 places sumant les ADJUDICADES i COMPLEMENTÀRIES, la Junta Directiva de la FCE podrà modificar per l’any següent la taula de distribució d’adjudicació de places.

f) Fins a la consolidació del nou model, que s’ha establert en un mínim de 3 anys i que finalitza en l’any 2011, aquest inclòs, la FCE assumirà els costos derivats de l’arbitratge d’aquestes competicions.

g) Al tractar-se de una competició organitzada i tutelada per la FCE, aquests campionats s’hauran de regir per la seva reglamentació.

h) Per a cada fase prèvia, els àrbitres assignats hauran de publicar els resultats corresponents a la ronda anterior no més tard del dilluns següent a les 20 h., i els aparellaments de la següent ronda hauran de fer-se públics no més tard del dimecres previ a les 20 h.

i) En aquells casos que sigui necessari encabir dins una mateixa competició a esportistes d’origen escolar i no federats, la FCE intentarà obrir vies per a la seva inscripció federativa que permeti organitzar el campionat respectiu dins els criteris de competició establerts per la pròpia FCE.

j) La competició en aquestes fases prèvies estarà tutelada sota aquests criteris per la FCE, però l’organització d’aquests campionats correspondran als clubs que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris establerts en l’apartat 3. En cas que algun territori manqui d’organització executiva per realitzar el seu campionat, la FCE velarà perquè els jugadors de la comarca afectada puguin participar en campionats de comarques veïnes. En cas d’AGRUPACIONS DE COMARQUES que ocupin tota una província, podrà ser la FCE qui assumeixi completament l’organització d’aquestes Fases Prèvies en aquest territori.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS

Creació de l’art. 7.8.1. Els clubs que actuïn com a local de Divisió d’Honor estaran obligats a entregar les partides en format Chess-Basse o PGN. La FCE publicarà  aquestes partides.

També serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives.

Arti 7.9.4 ...Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, cada divendres, amb els nous jugadors incorporats per cada club. 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER ALS TORNEIGS HOMOLOGATS

4.6 Totes les partides d’un torneig tancat vàlid per normes de MI o GM s’hauran de jugar al local de joc i hores especificades amb antelació pels organitzadors de la prova a les bases del torneig. L’Àrbitre principal podrà modificar l’horari i local de joc d’una partida, però  haurà de ser present quan es disputi aquesta partida.

Qualsevol modificació autoritzada per l’Àrbitre Principal haurà de ser comunicada immediatament a la FCE que haurà de donar el seu vist- i-plau.

La FCE podrà nomenar un Delegat Federatiu per verificar que es compleixin aquestes condicions.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL COMITÈ CATALÀ D’ÀRBITRES

SUPRESIÓ DEL PUNT d) DE L’ART. 6.

d).- Ser el President de la Comissió Delegada del C.A. de la F.C.d’E.