El Consell de Ministres del passat 27 de febrer va aprovar la modificació parcial de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats, per tal de reincorporar les exempcions previstes per a entitats sense ànim de lucre amb ingressos que no superin els 50.000 euros anuals.

L’anunci del Ministre al Senat del  passat 10 de febrer s’ha vist concretat en el Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, que en el seu article 7è modifica l’apartat 3 de l’article 124 de la Llei 27/2014, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, amb el següent redactat:

“3. Els contribuents als quals es refereixen l’apartat 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta Llei estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

No obstant, els contribuents als quals es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei no tindran obligació de presentar declaració quan compleixin els següents requisits:

a)   Que els seus ingressos totals no superin els 50.000 euros anuals
b)   Que els ingressos anuals corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals
c)    Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció."

Es recupera així, i amb efectes des de l’1 de gener de 2015, l’exempció a l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre amb ingressos que no superin els 50.000 euros en les mateixes condicions que abans de la modificació del novembre passat. Amb aquesta darrera modificació, els clubs i entitats sense ànim de lucre amb ingressos inferiors als 50.000 euros anuals tornen a recuperar l’exempció a presentar l’Impost

En aquest sentit, volem recordar que la Unió ha convocat durant tot el mes de març un període de sessions informatives a tot el territori per explicar aquests assumptes i poder resoldre els dubtes que sorgeixin respecte la nova normativa fiscal i laboral que afecta les nostres entitats.

Barcelona, 4 de març de 2015

Servei Jurídic de la UFEC