CIRCULAR DE MONITORS I ENTRENADORS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA

DEFINICIÓ DE MONITORS, ENTRENADORS I TÈCNICS DE L’ESPORT RECONEGUTS PER LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, LA FEDA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Són monitors o entrenadors:

  1. Les persones físiques que estiguin registrades oficialment a l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,  mitjançant el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).
  2. Les persones físiques amb títols de monitor o entrenador emesos per altres federacions, els quals homologui la Federació Catalana d’Escacs.

Són Tècnics de l’Esport, els qui hagin fet els cursos reglats i ostentin un títol reconegut per la Federació Catalana d’Escacs i per l’Escola Catalana de l’Esport, que depèn del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

LLICÈNCIA OBLIGATÒRIA

Per poder exercir oficialment de monitor o entrenador s’haurà de tenir en vigor la llicència de monitor o entrenador tramitada per la Federació Catalana d’Escacs i estar al corrent de les seves quotes federatives anuals establertes.

La Federació Catalana d’Escacs requerirà de manera obligatòria aquesta llicència anual a aquells monitors/es que contracti, a més d’estar donats d’alta al registre de tècnics de l’esport de la Generalitat de Catalunya.

La Federació Espanyola d’Escacs també requerirà de manera obligatòria aquesta llicència per a qualsevol tipus de feina o encàrrec com a monitor o entrenador.

PREU LLICÈNCA ÚNICA, VÀLIDA PER CATALUNYA I L’ESTAT ESPANYOL

Les llicències  de monitors i entrenadors d’àmbit català i estatal les tramitarà la Federació Catalana d’Escacs. La FEDA no tramita llicències des de l’entrada en vigor de la llicència única i són les Federacions autonòmiques les qui fan aquest tràmit.

El preu de la llicència de monitor per al 2017 serà de 33,40€

Totes les llicències de monitors i entrenadors s’han de fer efectives abans del dia 31 de març de 2017 a través de la FCE. El pagament es pot realitzar mitjançant l’ingrés o transferència bancària, al compte de la CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216, o personalment a la seu social de la FCE. Un cop finalitzat el termini, es podrà tramitar la llicència amb un recàrrec del 20% del seu preu.

COMITÈ CATALÀ DE MONITORS I ENTRENADORS

Durant l’any 2017 es constituirà el Comitè Català de Monitors i Entrenadors, del qual en formaran part tots els monitors amb llicència de monitor en vigor. Aquest Comitè serà un òrgan col·laborador de la Junta Directiva de la FCE. Aquest Comitè tindrà un representant a la Junta Directiva de la FCE i realitzarà una assemblea anual.

El Comitè Català de Monitors vetllarà per la formació i l’actualització permanent dels seus membres i contribuirà al foment i la millora tècnica dels escacs, per mitjà de la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, i/o la publicació d’estudis i treballs divulgatius.

REQUISITS LEGALS PER SER MONITOR O ENTRENADOR

Els monitors o entrenadors amb llicència, que siguin treballadors per compte propi (autònoms) han de tenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil.

Les persones amb llicència de monitor, obligatòriament han d’aportar al centre on treballin amb menors el Certificat oficial de no haver comès delictes sexuals anomenat:  “Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual per a persones que treballin amb menors”. Això ho poden fer, si ho desitgen, a través de la Federació Catalana d’Escacs, presentant personalment el DNI electrònic actualitzat, amb la seva contrasenya o ho poden fer  també a través dels organismes habilitats, o de manera no presencial a través d’Internet.

REGISTRE DE MONITORS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Es crearà un registre de monitors amb llicència federativa i es comunicarà a la FEDA les dades dels seus membres perquè s’incloguin en el registre estatal.

DRETS DELS MONITORS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA

-          Els monitors i entrenadors amb llicència federativa podran ser contractats per la Federació Catalana d’Escacs o la FEDA. En el cas de la FCE, serà necessari que estiguin donats d’alta al ROPE.

-          Els monitors amb llicència en vigor, seran informats de les ofertes de treball que arribin a la FCE provinents d’altres institucions, centres d’ensenyament, empreses o particulars.

-          Els monitors amb llicència en vigor figuraran en el registre de la Federació Catalana d’Escacs i la FEDA.

-          Podran demanar certificats federatius conforme son monitors habilitats per fer classes d’escacs.

-          Formaran part del Comitè Català de monitors i podran presentar-se com a representant d’aquest òrgan col·laborador de la Junta Directiva de la Federació.

-          Constaran al cens de monitors amb dret a escollir els seus representants.

-          Accedir a les conferències, seminaris i jornades tècniques, i/o la publicació d’estudis i treballs divulgatius organitzats pel Comitè de Monitors.

-          Assessorament federatiu de temes legals.

ANEXOS I DEFINICIONS

QUÈ ÉS L’ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT

L'Escola Catalana de l'Esport es creà l'any 1982 amb l'objectiu de regularitzar i homogeneïtzar la formació de Tècnics d'Esport a Catalunya i mitjançant el Decret 4/1994, d'11 de gener,  es regula l'Escola Catalana de l'Esport, la formació i les certificacions dels tècnics de l'àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials.

Actualment l'Escola Catalana de l'Esport, atenent la normativa de formació de Tècnics d'Esport de les modalitats esportives en el període transitori , d'acord amb la disposició transitòria primera del Reial Decret 1913/1997 de 19 de desembre modificat pel Reial Decret, (Reial Decret, 1363/2007, de 24 d'octubre) desenvolupa la formació de tècnics d'esport en les condicions establertes per la legislació vigent perquè, en el seu moment, obtinguin el reconeixement, a efectes de la correspondència amb els mòduls de cadascun dels nivells o graus.

L'Escola Catalana de l'Esport ha estat autoritzada com a Centre del Departament d'Ensenyament per impartir els Ensenyaments Esportius, de les modalitats esportives regulades dintre del sistema educatiu. L'Escola Catalana de l'Esport és el centre que promou i certifica les activitats de formació dels tècnics de l'àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials d'acord amb les competències que li corresponen en matèria d'esports, tant per l'Estatut d'autonomia com per la legislació esportiva vigent a Catalunya.

L'Escola Catalana de l'Esport, orgànicament depèn del Consell Català de l'Esport, Secretaria General de l'Esport, i Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS DE L’ESPORT DE CATALUNYA (ROPE)

Per poder exercir les professions de l'esport, les persones s'han d'inscriure en el Registre Oficial.

En cas  de no disposar de titulació caldrà sol·licitar el Certificat per a la incorporació en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.

La Federació Catalana d’Escacs és l’entitat que acredita, mitjançant certificat federatiu els requisits que necessita el monitor per sol·licitar el registre (ROPE).

Els requisits mínims per demanar el registre (ROPE) són els següents (ambdós necessaris):

  1. Demostrar haver fet un curs de monitors organitzat per la Federació, tenir el carnet o constar al llistat de monitors de la Federació.
  2. Acreditar experiència d’un mínim de 150 hores com a monitor.

EL TRÀMIT PER ESTAR INSCRIT AL ROPE SENSE TENIR EL TÍTOL DE TÈCNIC CONSISTEIX EN EL SEGÜENT

  • L'imprès de la sol·licitud de certificat per a la inscripció al ROPE.
  • Còpia de l'informe de la federació esportiva corresponent, per acreditar la formació rebuda en la modalitat o especialitat esportiva corresponent i l'experiència professional contrastada directament relacionada amb la modalitat o l'especialitat esportiva.
  • Còpia del justificant de pagament de la taxa, que són 21 €.