MAGISTRAL D’ESCACS CIUTAT DE BARCELONA –  2017

Bases

Organització:

Aquest torneig és organitzat per la Federació Catalana d’Escacs amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de l’Ateneu Barcelonès.

Sistema de joc:

Es disputarà pel sistema de lliga de tots contra tots a una volta.

Participants:

10 jugadors. Paral·lelament es disputarà dos torneigs de promoció de Sub-10 i Sub-12 que portaran el nom de II Memorial Arturo Pomar (veure circular).

Categoria:

XIII

Sala de joc:

Ateneu Barcelonès. Carrer Canuda, 6. Barcelona.

Entrada lliure i gratuïta.

Dies i horari de joc:

Ronda diària del 9 al 17 de novembre de 2017, a partir de les 16:30 hores.

Ritme de joc:

90 minuts + 30 segons d’increment per a les primeres 40 jugades, afegint llavors 30 minuts + 30 segons d’increment per cada jugada. (90’/40 + 30’) + 30’’ increment. No es podrà efectuar proposicions de taules, abans del control.

Els jugadors que es presentin més tard de 20 minuts perden automàticament la partida.

Torneig homologat:

El torneig serà homologat per la FIDE i serà vàlid per elo FIDE, FEDA i FCE.

Direcció del torneig:

El Director del torneig serà el IO Jordi Parayre Soguero.

Arbitratge:

Miquel Ramos (principal)

Manuel Navarro (Adjunt)

Comitè de Competició:

Estarà format pel director del torneig, i dos delegats federatius.

Encarregada de relacions públiques: 

Sra. Anna Matnadze

Premis:

8.200€ en premis.

1er classificat:             2.000 € + trofeu

2ón classificat:            1.500 € + trofeu

3er classificat:             1.100 €

4art classificat:           900 €

5è classificat:              700 €

6è classificat:              600 €

7è classificat:              500 €

8è classificat:              400 €

9è classificat:              300 €

10è classificat:            200 €

D’acord amb la llei tributària espanyola, els premis tindran una retenció del 15% per als residents a Espanya, del 19% per als residents a la resta de la Unió Europea, i del 24% per als residents a la resta del món.

Desempats:

Els premis no es repartiran entre els jugadors empatats. Els desempats es resoldran per:

1è: Resultat particular

2on: Més partides jugades amb negres

3è: Sonnenborn-Berger

4rt: Major nombre de victòries

RETRANSMISSIÓ I COMENTARISTES

La sala de joc estarà equipada amb pantalles on es podrà visionar les partides.

En una sala annexa hi haurà un comentarista - analista per als espectadors.

Els jugadors faran acte de presència en aquesta sala un cop hagin finalitzat les seves partides per a comentar-les davant el públic present.

El torneig podrà seguir-se per Internet:

Allò no previst en aquestes bases es regirà pel reglament de la FIDE.

 

MAGISTRAL D’ESCACS CIUTAT DE BARCELONA 2017

TECHNICAL REGULATIONS

Organizing committee

The Catalonia Chess Federation is organizing the tournament, which is being sponsored by the Barcelona City Hall, and the collaboration of Ateneu Barcelonès.

Playing system:
Round Robin

Participants:
10 Players.
At the same time there will be held other two Round Robin tournaments, U-10 and U-12, called II Arturo Pomar in Memoriam.

Category:
XIII

Tournament venue:
Ateneu Barcelonès. Carrer Canuda, 6. Barcelona. Free entry.

Schedule:
Round every day at 16:30h, from the 9th to the 17th of November of 2017.
Players more than 20 minutes late for round will automatically lose the game.

Time control:
90 minutes + 30 sec increment per move from move one for 40 moves, then 30 minutes + 30 sec increment per move finish (90’/40 + 30’) + 30’’ increment. Draw offers not allowed until the time control is finished.

Tournament direction:
Director: IO Jordi Parayre i Soguero

Arbiter:

  • Miguel Ramos (Chieff arbiter)
  • Manel Navarro (Deputy Arbiter)

Appeañs committee:
Is composed by tournament’s director and two Catalan Chess Federation members.

Pr & Press Manager:
IM Anna Matnadze

Prize fund:
Total prize: 8.200€
1st: 2.000€ + trophy
2nd: 1.500€ + trophy
3rd: 1.100€
4th: 900€
5th: 700€
6th: 600€
7th: 500€
8th: 400€
9th: 300€
10th: 200€

According to the Spanish Tax Law, Organization shall retain a 15% of each prize from players resident in Spain, a 19% from players resident in the European Union, and a 24% from players of the rest of the world.

Tie-breakers:
The prizes are not divisible. When individual scores are equal, the following order of tie-break systems will be used to designate individual awards:
a) Game result between tied players
b) Most Blacks
c) Sonnenborn-Berger
d) The greater number of victories

Other:
The tounament hall will be equipped by screens and it will be possible to view the games.
Games will be commented in other room close to the playing room. The players will comment their games after finishing them.
There will be live broadcasting offered by:
Federació Catalana d’Escacs


Anything that is not foreseen and specified in these Regulations, will be covered by FIDE Regulations.

Official website: https://escacs.cat/

 

MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUTAT DE BARCELONA 2017

Bases

Organización:

Federació Catalana d’Escacs (FCE) con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración del Ateneu Barcelonès.

Sistema de juego:

Se disputará por el sistema de liga de todos contra todos a unavuelta.

Participantes:

10 jugadores. Paralelamente se disputarán dos torneos de promoción de Sub-10 i Sub-12 que llevarán el nombre de II Memorial Arturo Pomar (ver circular).

Categoría:

XIII

Local de juego:

Ateneu Barcelonès. Carrer Canuda, 6. Barcelona.

Entrada libre y gratuita.

Días y horario de juego:

Ronda diaria del 9 al 17 de noviembre de 2017, a partir de las 16:30 horas.

Ritmo de juego:

90 minutos + 30 segundos de incremento para las primeras 40 jugadas, más 30 minutos + 30 segundos de incremento por jugada. (90'/40 + 30) + 30'' incremento. No se permitirá efectuar proposiciones de tablas antes del control (jugada 40).
Se les dará la partida por perdida a aquellos jugadores que lleguen con más de 20 minutos de retraso

Torneo homologado:

El torneo será homologado por la FIDE y serà válido para elo FIDE, FEDA y FCE.

Dirección del torneo:

El Director del torneo será el OI Jordi Parayre Soguero

Arbitraje:
Árbitro principal: Miguel Ramos
Árbitro Adjunto:Manuel Navarro

Comité de Competición:

Estará compuesto por el Director del Torneo y dos miembros de la Federació Catalana d’Escacs.

Encargada Relaciones Públicas: 

IM Anna Matnadze

Premios:

8.200€ en premios.

1er  clasificado:          2.000€ + trofeo

2º clasificado:             1.500€ + trofeo

3er  clasificado:          1.100€

4º  clasificado:           900€

5º  clasificado:           700€

6º  clasificado:            600€

7º clasificado:             500€

8º clasificado:             400€

9º clasificado:             300€

10º clasificado:           200€

Según la ley impositiva española se efectuará una retención del 15% a los residentes en España, del 19% a los residentes en la Unión Europea, y del 24% a los residentes en países del resto del mundo.

Desempates:

Los premios no se repartirán entre los jugadores empatados. Los desempates se resolverán mediante:

1.  Resultado particular
2.  Más partidas jugadas con negras
3. Sonnenborn-Berger
4.  Mayor número de victorias

Varios:

La sala de juego estará equipada con pantallas para visionar las partidas. En otra sala anexa podrán seguirse las partidas comentadas por un maestro de reconocido prestigio. Al finalizar las partidas, serán los propios jugadores los que analizarán su partida para el público.

El torneo podrá seguirse por internet:

Federació Catalana d’Escacs

Para lo no previsto en estas bases se aplicará la normativa de la FIDE.