A TOTS ELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoques dos cursos i examens per l’obtenció dels títols d’Àrbitre de Suport i d’Àrbitre Català a la delegació territorial de Tarragona. Els dos cursos es faran coincidir en seus i dates amb el Memorial Calbet 2014.

El títol d’àrbitre de suport permet accedir al món de l’arbitratge sense haver d’assolir un gran coneixement de tots els reglaments i les atribucions necessàries per ser àrbitre principal d’un torneig. Està pensat per gent que vulgui arbitrar tornejos només vàlids per elo català o com a àrbitre auxiliar de qualsevol torneig. Tanmateix és molt recomanable pels delegats d’equips que vulguin millorar els seus coneixements de lleis i reglaments.

El títol d’àrbitre català està orientat a aquelles persones interessades en fer d’àrbitre principal o àrbitres de suport que vulguin adquirir més coneixements sobre l’arbitratge.

ÀRBITRE DE SUPORT

DIA I LOCAL

El curs es realitzarà a diferents seus de la provincia de Tarragona, coincidint amb el Memorial Calbet en horari preferent de dissabtes matí (26 d’abril, 3, 10 17 i 24 de maig)

L’examen es realitzarà el 8 de juny en una seu de la provincia de Tarragona, encara per determinar.

DURADA DEL CURS

Constarà de 23 hores teòriques.

DRETS D’INSCRIPCIÓ

Els drets d’inscripció al curs són de 125 € que comprén la matrícula, participació en el curs, la documentació del temari i drets d’inscripció a l’examen.

Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre de Suport s’haurà de pagar la quantitat de 50 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver fet un curs d’àrbitre català o suport amb anterioritat.

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS

La inscripció finalitza el dia 21 d’abril de 2014, a les 20 hores, o quan quedi complet.

Les places al curs estan limitades a un mínim de 4 alumnes per realitzar el curs i un màxim de 15, per ordre d’inscripció.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

En el moment de fer la pre-inscripció per correu electrònic, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada, fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Curs FCE + nom, o a la pròpia Federació. 

TEMARI, CALENDARI I SEUS

La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Podrà ser horari de matí. Abans de començar el curs es publicaran els horaris exactes.

Les  classes seran impartides pels professors designats pel Comitè d’Àrbitres. 

DURACIÓ i CONDICIONS DE L’EXAMEN

L’examen es farà de forma oral, davant un tribual de 3 àrbitres amb titulació mínima d’àrbitre català designats pel Comitè d’Àrbitres. La duració de cada prova serà de de 30 minuts aproximadament.

TEMARI DE L’EXAMEN

 • E.I E.II E.III Lleis dels Escacs de la FIDE a partir del 1 de juliol de 2014
 • Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals
 • Reglament General de Competicions
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre

Tota l’informació tècnica es pot trobar al web de la Federació Catalana d’Escacs:

ÀRBITRE CATALÀ

DIA I LOCAL

El curs es realitzarà a diferents seus de la provincia de Tarragona, coincidint amb el Memorial Calvet en horari preferent de dissabtes matí (26 d’abril; 3, 10 17, 18, 24 i 31 de maig; 7 i 14 de juny)

L’examen es realitzarà el 21 de juny en una seu de la provincia de Tarragona, encara per determinar.

DURADA DEL CURS

Constarà de 45 hores teòriques.

DRETS D’INSCRIPCIÓ

Els drets d’inscripció al curs són de 220 € que comprén la matrícula, participació en el curs, la documentació del temari i drets d’inscripció a l’examen.

Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre Català s’haurà de pagar la quantitat de 50 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver fet un curs d’àrbitre català amb anterioritat.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

En el moment de fer la pre-inscripció per correu electrònic, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada, fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Curs FCE + nom, o a la pròpia Federació.

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS

La inscripció finalitza el dia 21 d’abril de 2014, a les 20 hores, o quan quedi complet.

Les places al curs estan limitades a un mínim de 6 alumnes per realitzar el curs i un màxim de 15, per ordre d’inscripció.

TEMARI, CALENDARI I SEUS

La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Podrà ser horari de matí. Abans de començar el curs es publicaran els horaris exactes.

Les  classes seran impartides pels professors designats pel Comitè d’Àrbitres. 

DURACIÓ i CONDICIONS DE L’EXAMEN

La durada de l’exercici serà de tres (3) hores. El delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. avisarà quan restin quinze (15) minuts i quan restin cinc (5) minuts per a la finalització del temps. El temps serà distribuït entre les diferents parts de l’examen a conveniència de l’aspirant.

El únics materials permesos per a la realització de la prova són un bolígraf blau i portar un document legal amb fotografia (DNI, carnet de conduir o passaport) com a element identificador. Està prohibit tenir qualsevol material que tingui relació amb l’examen com apunts, llibres, reglaments, etc. Si tingués algun d’aquests materials no autoritzats, ara és el moment de dipositar-los al lloc indicat pel delegat federatiu.

Si un aspirant és sorprès utilitzant mitjans no autoritzats o comunicant-se amb un altre aspirant serà convidat a abandonar l’exercici. El delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. farà constar aquesta incidència al paper de l’examen retirat de l’aspirant, així com a l’acta, recollint el nom d’aquest. Si un aspirant es negués a complir les instruccions, el delegat federatiu ho farà constar a l’acta.

L’aspirant que, per qualsevol causa, hagués d’abandonar el lloc de realització de l’exercici, haurà de lliurar el seu examen i no podrà tornar a entrar, a excepció de casos totalment excepcionals que permeti el delegat de la F.C.d’E.

Tots els aspirants presents a l’aula hauran de lliurar el qüestionari de l’examen, encara que es retirin sense realitzar l’exercici.

El delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. té instruccions de no respondre a cap pregunta dels aspirants sobre el contingut de l’examen.

FORMAT DE L’EXAMEN

L’exercici consta de tres parts eliminatòries, s’han de superar cadascuna d’elles amb un mínim del 50% per què es pugui considerar la resta de l’examen. La prova es superarà aconseguint un 60% de la puntuació total.

Primera part. Consta de trenta (30) preguntes tipus test amb quatre (4) possibles respostes. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. Cada resposta correcta puntuarà 1/3. Les respostes errònies restaran 1/9 punts. Les preguntes no respostes ni sumaran ni restaran puntuació.

En cada cas només hi ha una resposta vàlida, considerant-se sempre com a tal la que s’ajusti més a la correcció. També, quan una resposta genèrica inclogui altres possibilitats certes, és més correcte la resposta completa que qualsevol de les respostes parcialment certes.

La manera d’omplir aquesta primera part és la següent. Les respostes es marcaran en aquest mateix quadern d’anunciats. L’aspirant farà una circumferència al voltant de la lletra identificadors de la resposta que consideri correcta. No s’admetran rectificacions. No es proporcionarà més d’un exemplar de l’examen a cada aspirant, per la qual cosa s’ha de ser molt curós a l’hora de marcar les respostes.

Segona part. Consta de cinc (5) preguntes amb resposta relativament breu. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. S’haurà de respondre exclusivament en l’espai a continuació de cada pregunta. Es valorarà la concisió i claredat en la resposta.

Tercera part. Consta de dues (2) preguntes amb resposta relativament extensa. Puntuarà de zero (0) a deu (10) punts i s’hauran de contestar en l’espai reservat a continuació de cada pregunta.

TEMARI DE L’EXAMEN

 • Lleis dels Escacs de la FIDE i enexes a partir del 1 de juliol de 2014
 • Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals
 • Reglament General de Competicions
 • Reglament del Campionat de Catalunya per Equips
 • Normativa per als Torneigs Homologats
 • Normativa per a les Jornades d’Escacs Avaluables
 • Normativa d’Avaluació Catalana
 • Normativa per l’Obtenció de Normes i Títols de Mestre Català
 • Sistema Suís Basat en Valoració
 • Sistema Suís FIDE
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre
 • Confecció de bases de torneigs
 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE
 • Circular FEDA 03/2013. Informes y Evaluación de Torneos 2013
 • Circular CAT 12/2013. Informes, registres i avaluació de torneigs a partir del 15d’abril de 2013

Tota l’informació tècnica es podrà trobar al web de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, a 16 d’abril de 2014.

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.