A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

1.LLICÈNCIES ARBITRALS 2016

Tots els àrbitres que intervinguin en un torneig al territori català, oficial o homologat, que estigui avaluat per la FIDE, FEDA, FCE, que formi part del Circuit Català d’Oberts Internacionals (com a membres o aspirants) o en el que existeixi la possibilitat de consecució de normes de jugador o àrbitre; han d’estar al corrent del pagament de la llicència arbitral única abans del començament del torneig.

Solament la Federació Catalana d’Escacs pot emetre llicències en el seu àmbit territorial, que comunicarà a la FEDA pel seu registre.

El preu de la llicència arbitral tramitada a Catalunya per l’any 2016 aprovada per l’assemblea extraordinària del 16 de gener de 2016, varia en funció de la titulació arbitral i les atribucions de l’àrbitre. Es defineixen, quatre tipus de llicències

Àrbitre Internacional (IA)

90 €

Llicència A

Àrbitre FIDE (FA)  

90 €

Llicència A

Àrbitre Nacional FEDA (AN)

90 €

Llicència B.1

Àrbitre Català (AC)

90 €

33,40 €

Llicència B.1

Llicència B.2

Àrbitre de Suport (AS)

33,40 €

Llicència C

Àrbitre Català en pràctiques (ACP)

33,40 €

Llicència C

Àrbitre de Suport en pràctiques (ASP)

33,40 €

Llicència C

 

Els àrbitres principals de proves vàlides per l’obtenció de titulacions Internacionals de jugadors necessiten estar en possessió d’una Llicència tipus A (a més han d’haver pagat la quota única establerta per la FIDE).

Els àrbitres principals de proves vàlides per ELO FIDE i/o FEDA necessiten estar en possessió d’una Llicència tipus A o B.1 (a més han d’haver pagat la quota única establerta per la FIDE).

Els àrbitres adjunts de proves vàlides per ELO FIDE i/o FEDA necessiten estar en possessió d’una Llicència tipus A,  B.1 o B.2 (a més han d’haver pagat la quota única establerta per la FIDE).

Els àrbitres principals i adjunts de proves vàlides per ELO Català necessiten estar en possessió d’una Llicència tipus A,  B.1 o B.2.

Totes les llicències arbitrals s’han de fer efectives abans del dia 31 de març de 2016 a través de la FCE. El pagament es pot realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, al compte de LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216, o personalment a la seu social de la FCE.

No obstant, es recorda als àrbitres nacionals FEDA (AN), àrbitres FIDE (FA) i àrbitres internacionals (IA) que segons la circular FEDA 02/2016 el termini per alta i renovació de les llicències tipus A i B.1 per poder optar a la participació com àrbitre en els “Campeonatos de España” serà fins el dia 29 de febrer de 2016.

En cap cas s’admetran registres de torneigs, informes de torneigs oficials o homologats d’àrbitres que no estiguin al corrent de pagament de la seva llicència arbitral.
Així com tampoc s’admetran licitacions d’àrbitres que no estiguin al corrent del pagament de la seva llicència arbitral. Per aquells torneigs que es licitin durant l’any 2016, però es celebrin l’any 2017; és necessari que els candidats estiguin al corrent del pagament de la seva llicència arbitral en el moment  de la licitació (Llicència 2016) i en el moment del cobrament (Llicència 2017).

2. LLICÈNCIES ARBITRALS FIDE 2015

D’acord amb el Handbook de la FIDE (Art. B.05.6) i la circular de la FEDA 31/2012 a partir de l'1 de gener de 2013 no s’avaluaran ni registraran torneigs per ELO FIDE en els que intervinguin àrbitres sense llicència FIDE (Principal, adjunts i, en general, tots els que figurin a l’informe IT3).

Els àrbitres que tinguin intenció d’arbitrar proves vàlides per ELO FIDE hauran d’estar al corrent del pagament de la quota FIDE abans de fer el registre a la FCE. A partir de l'1 de gener de 2013, la llicència es podrà demanar a la FEDA en qualsevol moment. Una vegada pagada, tindrà efecte des del segon dia següent a la recepció del seu import.

La FEDA explica el procediment i preus de pagament i modificació de la quota arbitral FIDE a la Circular FEDA 31/2012. La llista d’àrbitres al corrent del pagament es pot trobar al següent enllaç.

Els àrbitres de la FCE que vulguin realitzar el pagament d’aquesta quota a través de la Federació Catalana, el poden realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, al compte de LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216, o personalment a la seu social de la FCE. En qualsevol cas, han de tenir en compte que el pagament a la FEDA, i per tant la validesa de la mateixa, tindrà una demora addicional.

3. CONDICIÓ D’ÀRBITRE FEDERAT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES DE LA FCE

D’acord amb el Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs, “són àrbitres federats tots els àrbitres amb el títol d’àrbitre de suport o superior, en possessió de la corresponent llicència federativa tramitada davant de la FCE i al corrent del pagament de les quotes establertes”.

A efectes de llicència federativa s’admetran totes les llicències arbitrals (A, B.1, B.2 i C) sempre que aquestes estiguin tramitades a través de la FCE.

4. ÀRBITRES AMB LLICÈNCIA ÙNICA TRAMITADA A TRAVÉS D’ALTRES AUTONOMIES

Els àrbitres nacionals FEDA (AN), àrbitres FIDE (FA) i àrbitres internacionals (IA) amb llicència única tramitada a través d’altres autonomies podran participar en competicions homologades, que formin part del Circuit Català d’Oberts Internacionals (com a membres o aspirants) o en les que existeixi la possibilitat de consecució de normes de jugador o àrbitre celebrades dintre del territori català; amb les limitacions pròpies de la seva titulació arbitral.

Els àrbitres autonòmics que hagin superat l’examen teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre nacional FEDA, però encara no el tinguin, hauran de demanar 90 dies abans de la celebració del torneig la homologació del seu títol a la Comissió Delegada d’Àrbitres; qui decidirà si son aptes o no per arbitrar torneigs homologats dintre del territori català. En cas que resultessin aptes, podran arbitrar sota les mateixes condicions que els àrbitres nacionals FEDA (AN) amb llicència única tramitada a través d’altres autonomies.

5. TITULACIONS ARBITRALS DE LA FCE

Atès els dubtes que darrerament s’han plantejat a la Federació sobre la consecució de normes d’àrbitres i el procediment de petició del títol; es publiquen els següents aclariments:

La petició del títol d’àrbitre català o àrbitre de suport s’ha de realitzar a la Federació a través del correu federacio@escacs.cat. Per que la petició sigui atesa, l’àrbitre haurà d’aportar la següent documentació per cadascun dels torneigs:

•    Imprès de presentació d’informes per ELO català segons el model oficial de la FCE (ITC) signat per l’àrbitre principal de la competició.
•    Informe de normes d’àrbitre (imprès AS-P o AC-P) amb valoració positiva, signat per l’àrbitre principal de la competició.

Només s’acceptaran les normes que, a més a més de complir amb tota la resta de requisits reglamentaris, s’hagin rebut junt amb l’informe del torneig.

6. SANCIONS

Les llicències d’àrbitre tramitades a través de la FCE i pagades fora de termini tindran un recàrrec del  25% del seu preu, independentment d’altres sancions o multes imposades per la FEDA i/o FIDE.