Acta de l’assemblea d’àrbitres del 23 de desembre de 2017

Membres assistents: Josep Maria Benítez, Eleuterio Daimiel, Valerio de la Cruz, Miquel Fernández-Díaz, Oscar Ferrer, Ricard Llerins, Juan Margalef, Mireia Ramón, Miguel Ramos, Xavier Valios, Josep Maria Camell, Jaume Ribera, Beatriz Alfonso, Jordi Chalmeta i Carlos Giménez

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
 2. Informe d'activitats.
 3. Informe econòmic.
 4. Nou apartat d’àrbitres a la web
 5. Línies de futur
 6. Propostes dels àrbitres
 7. Precs i preguntes

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS

L’assemblea s’inicia a les 10:00 amb la salutació del sotsdelegat del Comitè d’Àrbitres a tots els presents, agraint-los l’assistència. Van ser nomenats per l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea els senyors Miguel Ramos i Xavier Valios.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR

En primer lloc es decideix aprovar l’acta de l’assemblea anterior, cosa que es fa per unanimitat.

INFORME D’ACTIVITATS

A continuació es passa a fer l’informe d’activitats. Carlos Giménez comença la seva intervenció agraint la tasca de Davide Vega al càrrec del Comitè d’Àrbitres en el mandat anterior, així com també durant el període de traspàs d’informació. En aquest informe es valorarà també la gestió dels darrers anys de l’anterior Comissió Delegada en tant que Carlos Giménez hi actuava com a sotsdelegat.

Es presenta l’equip que es va incorporar el passat mes de juliol, creant un vocal per a cada territorial per atendre aquestes necessitats específiques, i entenent que la Delegació de Barcelona ja està representada per tres persones. L’equip de la Comissió Delegada queda format per:

 • Delegat: Carlos Giménez Cañadas
 • Sotsdelegat: Jordi Chalmeta Ugas
 • Secretària: Beatriz Alfonso Nogué
 • Vocal de Girona: Luis Enrique Valle Maytin
 • Vocal de Lleida: Jaume Ribera Pané
 • Vocal de Tarragona: Josep Maria Camell Jané

Es recorda la possibilitat de contactar amb la Comissió Delegada d’Àrbitres a través de qualsevol de les persones esmentades o mitjançant el correu electrònic arbitres@escacs.cat

REVISIÓ D’INFORMES

En primer lloc, Carlos Giménez comenta que des del començament del mandat al juliol s’han jugat 131 tornejos que han donat lloc a 190 informes. Per tant, la tasca de revisió d’informes és una de les més costoses que té aquesta Comissió Delegada, atès el seu volum.

El procés consta de dues fases: una primera, administrativa, realitzada per un responsable de la Federació, i una segona, realitzada per la Comissió Delegada. Més d’un 60% dels informes han tingut errades lleus i aproximadament un 20% n’ha tingut de greus que podrien haver suposat l’anul·lació d’un informe vàlid per FIDE.

Des de l’entrada en funcionament d’aquesta Comissió no s’ha imposat cap sanció administrativa, però a partir d’ara canviarà el procediment. Si hi ha retards en els informes o errades suficientment greus, s’informarà a la Comissió Esportiva i aquesta proposarà sanció. Si l’àrbitre no està d’acord amb aquesta sanció, es pot recórrer al Comitè de Competició.

 

CURSOS D’ÀRBITRES

L’any 2016 es van fer dos cursos, un per l’obtenció del títol d’Àrbitre Nacional, que va ser semipresencial, intentant adaptar-ho al màxim a les necessitats dels assistents. Tot i així, la participació va ser de 7 persones. La valoració que es va fer és que les sessions online (Skype) no van tenir èxit, i caldrà fer una aposta per fer un curs totalment presencial.

També al 2016 es va fer un curs pels títols d’Àrbitre Català i Àrbitre de Suport a l’Espluga de Francolí, per aconseguir nous àrbitres a les zones de Tarragona i Lleida. D’aquest curs van sortir 9 participants dels quals van aprovar 7. Això fa que ara hi hagi nous àrbitres en aquests territoris per cobrir les proves oficials.

L’any 2017 es va fer un curs pels títols d’Àrbitre Català i Àrbitre de Suport a Barcelona. En aquest curs hi va haver 17 participants, dels quals 10 van acabar aprovant l’examen d’Àrbitre Català i 3 més el d’Àrbitre de Suport.

SEMINARIS DE RECICLATGE

L’any 2016 es va fer un seminari amb l’Àrbitre Internacional Mikel Larreategi que va comptar amb 20 assistents, i al 2017 s’han realitzat dos seminaris de reciclatge: un amb Valerio de la Cruz sobre la introducció de les noves Lleis dels Escacs, amb uns 20 participants, i un workshop que es realitza el mateix 23 de desembre sobre la utilització del programa Swiss Manager.

DESIGNACIONS ARBITRALS

A continuació Carlos Giménez exposa el quadre d’estadístiques de designacions, mostrant les places i sol·licituds, però afegint el nombre de sol·licituds per plaça, indicant que encara que sembli que ha augmentat el nombre de places, això no és del tot real perquè durant l’any 2016 es van començar a incorporar les designacions territorials, que abans no controlava el CTA i es feien directament.

El balanç d’aquesta Comissió és que hi ha moltes sol·licituds per places d’àrbitre auxiliar (habitualment àrbitres en pràctiques que busquen fer les normes) i molt poques per àrbitre principal.

La primera mesura que s’ha pres és augmentar en un 17% els preus de les licitacions a nivell global. Encara estem per sota dels preus previs a la crisi (afegit al fet que ara s’aplica retenció) i s’intentarà continuar amb aquesta línia d’augment de preus.

Els criteris que s’han fet servir per les designacions són els indicats per reglament: igualtat d’oportunitats, titulació, rotació, currículum, etc., però si algú s’ha sentit discriminat sempre es pot parlar personalment o mitjançant correu electrònic.

INDICADORS D’ÀRBITRES

Tenim molts àrbitres amb llicència però pocs que l’exerceixen, i tenim pocs Àrbitres Nacionals i Àrbitres FIDE, ja que alguns es van desmotivar davant les poques possibilitats de fer normes per la separació de llicències de la FEDA (especialment, les promocions de 2012 i anteriors pràcticament ho han deixat).

Pel que fa als territoris, Barcelona té la gran majoria d’àrbitres i segueix havent-hi mancances a Lleida. A Girona sembla que n’hi ha bastants, però en realitat hi ha molts que tramiten la llicència però no arbitren.

INFORME ECONÒMIC

D’acord amb el pressupost general de la FCE, es pot arribar a tenir pèrdues de 800 €. Durant l’any 2016 es van perdre 1.432 €, fruit dels desplaçaments curs que es va fer a l’Espluga de Francolí. Part d’aquest deute el van assumir les dues Delegacions Territorials implicades: Lleida i Tarragona. De totes formes, atès que el 2017 es faria un curs a Barcelona que donaria benefici, això compensaria.

L’any 2017 hi va haver un guany de 1000 €, que no només compensa els 632 € extra perduts l’any anterior, sinó que implica una diferència final al nostre favor de prop 1200 € (ja que també teníem pressupostats fins a 800 € de pèrdues per al 2017).

La idea del pressupost, fins ara, era tenir 500 € pressupostats per les llicències de Swiss Manager 300 € destinats a formació contínua. A partir del 2018, a més dels 800 € de pressupost del Comitè d’Àrbitres, tindrem 900 € més per realitzar altres activitats de formació. La idea d’aquesta Comissió és fer activitats dedicades no tant a l’àrbitre que comença, sinó a àrbitres amb experiència i que vulgui seguir progressant.

 

APARTAT D’ÀRBITRES AL WEB DE LA FCE

Carlos Giménez demana disculpes pels retards de la web. En primer lloc, es comenta que alguns àrbtres han rebut un correu amb un usuari i contrasenya de la web. La idea és que aquest sigui el mitjà de contacte amb la Federació per les gestions arbitrals. Està pràcticament en funcionament i la idea és que en el termini d’un mes estigui perfectament operatiu. Qui no hagi rebut el seu usuari i contrasenya, que es posi en contacte amb el Comitè d’Àrbitres i/o la Federació per rebre’l.

Miguel Ramos demana que no es posi en marxa quan comenci la Lliga Catalana ja que hi pot haver problemes amb el servidor de la web. Carlos Giménez contesta que en principi els problemes que hi va haver al final de la Lliga anterior haurien d’estar solucionats, ja que la Federació té un servidor dedicat per a la seva web.

Carlos Giménez fa una mostra del funcionament de la web, deixant clar que hi ha algunes coses que encara no funcionen perquè estan en proves (sortiran missatges estranys, etc.). El que sí que està 100% operatiu és la llista d’elo, però abans de fer-la servir cal obrir l’arxiu i guardar-lo en format d’Excel actual (extensió xlsx). La llista d’elo estàndard conté també codis i elos FIDE, així com anys de naixement, mentre que la llistà d’elo ràpid no (per poder haver elo ràpid i elo llampec).

En breu es publicarà el manual d’ús, que incorporarà també les noves funcionalitats, com són les licitacions a través del web i també l’enviament d’informes. Respecte els informes, també s’incorporen noves funcionalitats per als clubs, que registraran el torneig a través del web i designaran àrbitres. Després, serà l’àrbitre qui pujarà l’informe, i també es podrà anar introduint els resultats ronda a ronda, de manera que la web de la Federació es pugui fer servir com a base de dades dels resultats (com un Chess-Results) dels torneigs celebrats a Catalunya. Ambdós sistemes (l’actual mitjançant correus electrònics, i el sistema web) conviuran fins el proper 1 de maig de 2018.

Josep Maria Camell demana que s’aclareixi qui podrà fer cada funció. Carlos Giménez aclareix que serà el club qui registri el torneig i pengi les bases, i només aquell àrbitre registrat com a principal qui pugui enviar l’informe.

Miguel Ramos pregunta com s’informarà de si hi ha errades als informes. Carlos Giménez respon que s’enviarà un missatge a través de la plataforma, indicant quina errada s’ha comès.

Xavier Valios demana que es pugui incorporar la signatura digital als informes. Carlos Giménez comenta que està previst fer una formació en la que algun dels àrbitres que ja els signa així ho expliqui. Queda pendent preguntar si es podria fer el mateix amb els documents de cobrament dels arbitratges.

PROPOSTES, PER PART DE LA CDA, DE LÍNIES DE FUTUR

Carlos Giménez exposa que s’intentarà complir el màxim de punts del programa electoral presentat en la candidatura, amb la intenció d’aconseguir més àrbitres experimentats i amb il·lusió per arbitrar.

Ja s’ha començat a incrementar el pressupost, i s’intentarà seguir en aquesta línia en futurs anys. Carlos Giménez aprofita per presentar el calendari de Licitacions 2018, basat en el pressupost i calendari esportiu, però subjecte a petites modificacions. En els torneigs estratègicament més importants s’han afegit àrbitres i/o incrementat preus.

Estan previstos dos cursos per l’any 2018: un per febrer-març, de preparació per l’examen d’Àrbitre Nacional, tenint en compte que habitualment es realitza el primer dissabte després de Setmana Santa (previsiblement, 7 d’abril). S’ha sol·licitat a la FEDA que l’examen sigui pel matí, atesa la coincidència amb molts torneigs a Catalunya. També es farà un curs d’Àrbitre Català a la tardor.

Carlos Giménez aprofita per recordar que, a banda dels seminaris de reciclatge que es van fent periòdicament, qualsevol àrbitre té dret a assistir, com a oient, a les sessions dels cursos d’Àrbitre Català, i també es farà oberta la sessió de Vega del curs d’Àrbitre Nacional.

Josep Maria Camell aprofita per reclamar que la llicència Vega és gratuïta per Àrbitres Internacionals, FIDE i Nacionals, i que malgrat que la FEDA hauria d’enviar-la als àrbitres, no ho fa i són aquests els que ho han de reclamar.  Carlos Giménez comenta que parlarà amb la FEDA per reclamar aquestes llicències. Carlos Giménez recorda que els àrbitres autonòmics poden aconseguir la llicència per 12 €/any, malgrat s’està intentant arribar a un acord.

Carlos Giménez continua exposant que es demanarà que el seminari arbitral, que l’any 2018 serà a Collado Villalba, se celebri a Barcelona l’any 2019, ja que creiem que és una activitat prou atractiva i poc coneguda pels àrbitres catalans.

També es revisaran tots els reglaments (elo, normes, competicions) de la Federació Catalana, mitjançant la comissió que ha format la Junta Directiva de la FCE per aquesta missió.

Un dels principals punts en els que treballarà aquesta Comissió Delegada és l’avaluació i formació dels àrbitres. D’una banda, es pretén revisar els continguts dels cursos d’Àrbitre Català, demanant opinió als alumnes de les darreres promocions, però especialment creiem que cal canviar el sistema d’avaluació de l’experiència pràctica dels àrbitres, de tal manera que una norma no sigui només un certificat d’assistència a un torneig. Aquesta informació més extensa pot ser útil, per exemple, de cara a designacions.

Un dels temes pendents és la renovació del material de la web, ja que hi ha alguns reglaments obsolets. S’està treballant en el tema. D’aquesta forma, també s’ha actualitzat la traducció al català de les Lleis dels Escacs (que entren en vigor el dia 1 de gener de 2018), tot i que la versió encara no és definitiva.

Per últim, tal i com s’ha esmentat abans, es començarà a ser més estricte amb les sancions administratives, però amb la idea que aquestes siguin per ajudar i evitar errors més greus davant administracions superiors. Es recorda que aquestes multes sempre es poden recórrer al Comitè de Competició.

PROPOSTES DELS ÀRBITRES

Es presenten dues propostes, que en cas de ser aprovades, es presentaran a la Junta Directiva per ser aprovades en la propera Assemblea de Clubs:

Proposta 1

Actualment, els majors de 16 anys poden ser àrbitres catalans però no poden exercir com àrbitres principals o adjunts fins a ser majors d’edat. Tal i com esta escrit ara, crea contradicció amb el que diu la FEDA, que demana que per fer normes de AN s’hagi de ser àrbitre adjunt, i s’admet que tinguin 16 anys. Si bé des d’aquesta Comissió es creu que es lògic que un menor d’edat no pugui ser àrbitre principal, creiem que cal modificar aquest punt. Proposem canvi de reglamentació i que el redactat quedi així:

Redactat actual:

Article 19. REQUISITS PREVIS

Proposta de redactat:

Per poder ser candidat per l’obtenció del Títol d’Àrbitre, serà necessari que

a).- L’aspirant tingui el veïnatge civil català.

b).- Tingui, els setze anys complerts, amb el ben entès que no podrà actuar com a àrbitre principal ni substituir-lo sense ser major d’edat.

S’aprova la proposta amb 9 vots a favor i 2 abstencions.

Proposta 2

Actualment, en les designacions arbitrals tenen preferència els Àrbitres Nacionals en Pràctiques (àrbitres autonòmics amb examen d’AN aprovat) per sobre de qualsevol altre àrbitre, en proves vàlides per norma d’AN. Es proposa suprimir aquest punt per evitar discriminació amb la resta d’àrbitres, tenint en compte, a més, que la FEDA va suprimir definitivament l’estatus d’Àrbitre Nacional en Pràctiques (ANP) l’any 2014, creiem oportú garantir la igualtat d’oportunitats sense preferències.

Article 16. DELS ÀRBITRES DESIGNATS PER ARBITRAR

3.- La designació dels àrbitres per cada competició correspondrà a la Comissió Delegada, amb el vistiplau del Delegat Federatiu, que l’efectuarà mitjançant convocatòria pública, adreçada a tots els àrbitres federats, exposant-ne els requisits que es consideri oportuns i, que com a mínim i en aquest ordre, seran els següents:

a).- Es garantirà la igualtat d’oportunitats.

S’aprova la proposta amb 10 vots a favor i 2 abstencions.

Aquestes dues propostes seran presentades a l’Assemblea de Clubs per a la seva aprovació.

PRECS I PREGUNTES

S’obre un torn obert de paraules per comentar els nous canvis reglamentaris que entren en vigor a partir del dia 1 de gener de 2018, que són:

 • A escacs ràpids i llampec es perdrà a la segona jugada il·legal, igual que en escacs estàndard.
 • S’aclareix la definició de jugada il·legal i les “noves il·legals” (dues mans, polsar sense jugar, etc.).
 • Es suprimeix l’apartat que indica que en escacs ràpids i llampec cal tenir temps per reclamar una victòria per temps.
 • S’aclareix que en escacs ràpids i llampec l’àrbitre ha d’indicar la caiguda de bandera, igual que en escacs estàndard.

En aquest sentit s’obre un torn d’intervencions:

 • Josep Maria Camell diu que caldrà més àrbitres i més àgils en escacs llampec, ja que caldrà posar temps a la primera jugada il·legal i tenir controlat qui té una jugada il·legal.
 • Miquel Fernández-Díaz comenta que donarà més marge a intervenir als àrbitres, que fins ara feien només tasques administratives.
 • Juan Margalef comenta que será positiu en competicions escolars, ja que darrerament els nens están més pendents de guanyar per reglament que per joc, per culpa d’alguns delegats.
 • Beatriz Alfonso, com àrbitre principal del darrer Memorial Garcia Ilundain comenta que va ser dramàtic fer perdre la partida a jugadors sub8 per moure malament un cavall. Creu que en aquests casos és positiu.
 • Josep Maria Camell comenta que cal que els monitors prenguin consciencia sobre el tipus de torneig al que participen els nens, i potser no están preparats encara per segons quines competicions. Carlos Giménez respon que una de les idees és ampliar la formació no només a àrbitres, sinó també a altres col·lectius delegats o pares.
 • Valerio de la Cruz aprofita per comentar que totes les modificacions reglamentàries estaran al web de la FEDA en els propers dies, així com la traducció del manual de l’àrbitre, que dona indicacions i consells interessants.
 • Jaume Ribera comenta que potser seria bona idea comunicar als jugadors els canvis reglamentaris que hi haurà, a través del web de la Federació. Carlos Giménez comenta que ho farà. També demanarà que els àrbitres de la Copa Catalana i Torneig de Parelles Mixtes ho notifiquin de forma clara.
 • Òscar Ferrer comenta que va tenir un problema amb un torneig on diferents àrbitres van definir diferents criteris. Carlos Giménez aprofita per recordar que hi ha casos en els que cal fer una reunió prèvia amb l’equip arbitral per deixar clars alguns criteris. Per exemple, moure amb una mà i prémer el rellotge amb l’altre no és jugada il·legal però sí una incorrecció, cal indicar quin criteri cal seguir.
 • Jaume Ribera expressa la seva preocupació perquè hi ha àrbitres que no passen per cursos de reciclatge, i cal establir una forma d’obligar-los. Carlos Giménez respon que està previst forçar-ho d’alguna forma, però el problema és que això només es pot fer amb els Àrbitres Catalans, però no amb els Àrbitres de titulacions superiors.

I sense més temes a comentar s’aixeca la sessió a les 12:05. L’acta és signada pels interventors designats durant l’assemblea: Miguel Ramos Vizuete i Xavier Valios Blanco.

Barcelona, 23 de desembre de 2017