A TOTS ELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoquen dos (2) cursos i els corresponents exàmens per l’obtenció dels títols d’Àrbitre de Suport i d’Àrbitre Català.

El títol d’àrbitre de suport permet accedir al món de l’arbitratge com a auxiliar. Està pensat per gent que vulgui arbitrar tornejos només vàlids per elo català i com a col·laborador com a àrbitre auxiliar en proves vàlides per a elo Fide. Tanmateix, és molt recomanable per als delegats d’equips que vulguin millorar els seus coneixements de lleis i reglaments.

El títol d’àrbitre català està orientat a aquelles persones interessades a fer d’àrbitre principal o àrbitres de suport que vulguin adquirir més coneixements sobre l’arbitratge. 

 

ÀRBITRE DE SUPORT

DIA I LOCAL

El curs es realitzarà en línia, en horari de dissabtes matí i tarda (19, 26 de febrer i  5 de març de 2022).

L’examen es durà a terme de manera presencial el dia 12 de març de 2022 a partir de les 9:30 hores al local de la Federació Catalana d’Escacs (C/ Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats) – 08030 Barcelona).

DURADA DEL CURS

Constarà de 24 hores teòriques.

És obligatòria l’assistència a un 80% del curs per obtenir el certificat d’aprofitament. La càmera haurà d’estar sempre encesa. En el cas que es detecti una irregularitat amb la càmera, l’alumne podrà ser expulsat del curs sense dret al retorn de la inscripció.

REQUISITS PREVIS PER A PODER PARTICIPAR EN EL CURS

Segons l’article 19 del Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya, per poder ser candidat a obtenir el títol d’Àrbitre de Suport, serà necessari que l’aspirant tingui el veïnatge civil català.

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS

Els drets d’inscripció al curs són de 125 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. En cas que el nombre de participants sigui insuficient s’oferirà als alumnes la possibilitat de: a) realitzar el curs amb l’increment de la quota necessari per cobrir els costos o b) recuperar els drets d’inscripció.

Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre de Suport s’haurà de pagar la quantitat de 60 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver fet un curs d’àrbitre català o suport amb anterioritat.

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS

La inscripció finalitza el dia 14 de febrer de 2022, a les 19 hores, o quan quedi complet.

Les places al curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes i a un màxim de 20, per ordre d’inscripció. Si no s’arriba al mínim de 10 alumnes la FCE es reserva el dret de cancel·lar el curs.

 

FORMULARI

 

En el moment de fer la preinscripció, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte bancari de la FCE (Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216) indicant “Curs SUPORT FCE + nom”. 

TEMARI I CALENDARI

La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Si no hi ha cap modificació, les sessions seran en horari de matí i tarda. Abans de començar el curs es publicaran els horaris definitius.

Les classes seran impartides pels professors designats per licitació.

DURACIÓ I CONDICIONS DE L’EXAMEN

L’examen es farà de forma oral, davant un tribunal de 3 àrbitres amb titulació mínima d’àrbitre català designats pel Comitè d’Àrbitres. La duració de cada prova serà de 30 minuts aproximadament. 

TEMARI DE L’EXAMEN

 • Lleis dels Escacs de la FIDE

 • Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana d'Escacs

 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals

 • Reglament Competicions de la FCE (Capítol II del Reglament General de Competicions)

 • Titulacions i normes d'àrbitre

 • Feina i competències de l'àrbitre.

 • Coneixements bàsic de la utilització de programes d'aparellament aprovats per la FIDE.

Per un correcte aprofitament del curs és necessari disposar d’ordinador.

 

ÀRBITRE CATALÀ

DIA I LOCAL

El curs es durà a terme en línia, en horari de dissabtes matí i tarda (19, 26 de febrer, 5, 19 i 26 de març) i dissabte matí(2 d’abril).

L’examen es realitzarà de manera presencial el dia 30 d’abril a les 9:30h a partir de les 9:30 hores al mateix local de la Federació Catalana d’Escacs (C/ Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats) – 08030 Barcelona).

DURADA DEL CURS

Constarà de 47,5 hores teòriques. 

És obligatòria l’assistència a un 80% del curs per obtenir el certificat d’aprofitament. La càmera haurà d’estar sempre encesa. En el cas que es detecti una irregularitat amb la càmera, l’alumne podrà ser expulsat del curs sense dret al retorn de la inscripció.

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS

Els drets d’inscripció al curs són de 200 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. En cas que el nombre de participants sigui insuficient s’oferirà als alumnes la possibilitat de: a) realitzar el curs amb l’increment de la quota necessari per cobrir els costos o b) recuperar els drets d’inscripció.

Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre Català s’haurà de pagar la quantitat de 60 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver fet un curs d’àrbitre català amb anterioritat.

Els àrbitres que vulguin inscriure’s al mateix temps al curs d’àrbitre català i realitzar les dues proves (àrbitre català i àrbitre de suport) han de pagar només un recàrrec de 30 € sobre el preu del curs (per a un total de 230 €). 

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS

La inscripció finalitza el dia 14 de febrer de 2022, a les 19 hores, o quan quedi complet.

Les places al curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes per realitzar el curs i un màxim de 20, per ordre d’inscripció. Si no s’arriba al mínim de 10 alumnes la FCE es reserva el dret de cancel·lar el curs.

 

FORMULARI

 

En el moment de fer la preinscripció, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada, fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte bancari de la FCE (Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216) indicant “Curs AC FCE + nom”. 

TEMARI I CALENDARI

La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Si no hi ha cap modificació, totes les sessions seran en horari de matí i tarda. Abans de començar el curs es publicaran els horaris exactes.

Les classes seran impartides pels professors designats per licitació.

DURADA I CONDICIONS DE L’EXAMEN

L’exercici es dividirà en dues sessions (A i B). La primera sessió (A) tindrà una durada de dues (2) hores i trenta (30) minuts, després de la qual hi haurà un descans de trenta (30) minuts. A continuació es procedirà a realitzar la segona sessió (B), que tindrà una durada d’una (1) hora.

Durant cadascuna de les sessions l’examinador avisarà quan restin quinze (15) minuts i quan restin cinc (5) minuts per a la finalització del temps. El temps serà distribuït entre les diferents parts de l’examen a conveniència de l’aspirant.

Els únics materials permesos per a la realització de la prova són un bolígraf blau i portar un document legal amb fotografia (DNI, carnet de conduir o passaport) com a element identificador. Està prohibit tenir qualsevol material que tingui relació amb l’examen com apunts, llibres, reglaments, etc. Si l’examinant tingués algun d’aquests materials no autoritzats, cal dipositar-los al lloc indicat per l’examinador designat.

Si un aspirant és sorprès utilitzant mitjans no autoritzats o comunicant-se amb un altre aspirant serà convidat a abandonar l’exercici. L’examinador farà constar aquesta incidència al paper de l’examen retirat de l’aspirant, així com a l’acta, recollint el nom d’aquest. Si un aspirant es negués a complir les instruccions, l’examinador ho farà constar a l’acta.

L’aspirant que, per qualsevol causa, hagués d’abandonar el lloc de realització de l’exercici durant una de les dues sessions, haurà de lliurar el seu examen i no podrà tornar a entrar, a excepció de casos totalment excepcionals que permeti l’examinador.

Tots els aspirants presents a l’aula hauran de lliurar el qüestionari de l’examen, encara que es retirin sense realitzar l’exercici.

L’examinador té instruccions de no respondre a cap pregunta dels aspirants sobre el contingut de l’examen. 

FORMAT DE L'EXAMEN

L'exercici consta de tres parts eliminatòries. Cadascuna d’aquestes s’ha de superar amb un mínim del 50% de la puntuació perquè es pugui considerar la totalitat de l’examen. La prova se superarà aconseguint un 60% de la puntuació total.

Sessió A. Primera part. Consta de trenta (30) preguntes tipus test amb quatre (4) possibles respostes. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. Cada resposta correcta puntuarà 1/3. Les respostes errònies restaran 1/9 punts. Les preguntes no respostes ni sumaran ni restaran puntuació.

En cada cas només hi ha una resposta vàlida, considerant-se sempre com a tal la que s’ajusti més a la correcció. També, quan una resposta genèrica inclogui altres possibilitats certes, és més correcte la resposta completa que qualsevol de les respostes parcialment certes.

La manera d’omplir aquesta primera part és la següent. Les respostes es marcaran en aquest mateix quadern d’anunciats. L’aspirant farà una circumferència al voltant de la lletra identificadora de la resposta que consideri correcta. No s’admetran rectificacions. No es proporcionarà més d’un exemplar de l’examen a cada aspirant, per la qual cosa s’ha de ser molt curós a l'hora de marcar les respostes.

Sessió A. Segona part. Consta de deu (10) preguntes amb resposta relativament breu. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. S’haurà de respondre exclusivament en l’espai a continuació de cada pregunta. Es valorarà la concisió i claredat en la resposta.

Sessió B. Tercera part. Consta d’una (1) pregunta amb resposta relativament extensa. Puntuarà de zero (0) a deu (10) punts i s’haurà de contestar en l’espai reservat a continuació de cada pregunta. 

TEMARI DE L’EXAMEN

 • Lleis dels Escacs de la FIDE.

 • Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs.

 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.

 • Reglament de Competicions de la FCE (Capítol II del RGC).

 • Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs.

 • Normativa per als Torneigs Homologats.

 • Normativa d’Avaluació Catalana.

 • Normativa per l’Obtenció de Normes i Títols de Mestre Català.

 • Swiss Manager.

 • Sistema Suís Holandès.

 • Titulacions i normes d’àrbitre català.

 • Feina i competències de l’àrbitre.

 • Confecció de bases de torneigs.

 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE.

 • Circular FEDA 04/2021 Informes y Evaluación de Torneos 2021.

 • Circular ARB 18/2021 Informes, registres i avaluació de torneigs a partir del 10 de setembre de 2021.

 

Per un correcte aprofitament del curs és necessari disposar d’ordinador i el programa Swiss-Manager.

Barcelona, a 25 de gener de 2022