Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:

Territorial Absolut de Lleida 2022

Lloc:

Licitació en curs

Dates:          

Del 2 d’octubre al 27 de novembre de 2022

Format

Suís a 8 rondes

Places:

1 Àrbitre principal

600 €

1 Àrbitre auxiliar

400 €

Observacions:

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament la plaça d’àrbitre adjunt. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per elo Català i FIDE.

L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans de la data de termini.

Termini de licitació:

19 de setembre de 2021

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Lleida, a 8 de setembre de 2022.