1.- Presentació

La Federació Catalana d’Escacs, mitjançant del seu portal www.escacs.cat es posa a disposició dels usuaris d’aquestes pagines amb continguts i serveis d'interès general, dirigit als clubs, federats o qualsevol altre persona que desitgi conèixer el desenvolupament dels escacs, la informació dels principals aconteixements i les activitats de la federació o dels seus clubs.

Les dades identificatives del web de la Federació Catalana d’Escacs són: 

Federació Catalana d’Escacs

Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)

08030 Barcelona

2.- Condicions d’us

Accés 

La visita als dominis portal www.escacs.cat s’efectua en forma anònima. Solament per accedir a determinats serveis del web que puguin afegir-se i que disposin de gestió o tramitació específica, hauran els usuaris de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a  cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a www.escacs.cat  l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l'accés.

Objecte 

L’objecte d’aquesta pagina web és facilitar la informació d’interès general de la Federació Catalana d’Escacs als clubs, les persones federades i a la població en general. 

L'objecte del portal és aportar informació, difondre les activitats escaquístiques que es desenvolupen a Catalunya, donar a conéixer el món dels escacs a casa nostra i servir de contacte entre la Federació i els interessats en la pràctica dels escacs. 

Continguts 

Les dades i continguts que apareixen publicats a www.escacs.cat hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu i orientatiu fora de les convocatòries, circulars i resolucions dels comités que ténen una consideració estatutària específica. La Federació Catalana d’Escacs procura que la informació sigui exacta i precisa i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible tractant d’evitar errades i corregint les mateixes tan aviat com les detecta. L'usuari assumeix, coneix i accepta que les informacions poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense previ avís els continguts publicats, a introduir nous continguts i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts de www.escacs.cat segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

La Federació Catalana d’Escacs no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats a www.escacs.cat. La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició te caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius els quals es troben subordinats a les normes legals o reglamentaries que siguin d’aplicació. 

La Federació Catalana d’Escacs no es responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no pugui ser  interromput o que el contingut o software al que s’accedeixi estigui lliure d’errades o de causar dany. 

En aquesta web s’inclouen enllaços a pagines web de tercers que es considera poden ser d’interès pels usuaris. La Federació Catalana d’Escacs no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altre informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal,  puguin oferir als usuaris que correspon de forma exclusiva a les persones o societats que en són titulars. 

Tots els elements dels portals www.escacs.cat  (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de la Federació Catalana d’Escacs (a menys de que ho indiqui expressament). A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva. 

La Federació Catalana d’Escacs permet que els continguts d’aquest domini puguin ser descarregats al terminal de l’usuari sempre que sigui pel seu us privat i sense cap finalitat comercial. Els continguts, el disseny i la selecció i forma de presentació del materials en cap cas poden ser objecte de transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d'explotació, per qualsevol procediment. Amb el mateix sentit l'usuari haurà d'abstenir-se de descompilar, desensamblar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal. 

Quan s'estableixi l'enllaç amb www.escacs.cat no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de pagines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que la Federació Catalana d’Escacs ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consenteix la seva inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a  www.escacs.cat d’enllaços a altres webs externes tindrà en tot cas un caràcter merament informatiu. Per tant la Federació Catalana d’Escacs no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte a:

  1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs.
  3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  4. Els termes o condicions d'ús de la web externa, modificació, compliment, execució i resolució.
  5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.
Us 

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.escacs.cat abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social.

Finalment, l'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, la Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a excloure a l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a www.escacs.cat sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. 

Funcionament del servei 

La Federació Catalana d’Escacs no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a www.escacs.cat originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a internet. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que l'usuari pugui contraure a causa de la navegació per www.escacs.cat.

3.- Privacitat i protecció de dades 

La Federació Catalana d’Escacs es compromet a respectar la Privacitat i confidencialitat de les dades personals que les persones usuàries del web www.escacs.cat incloguin en els formularis i enviïn. 

a)  Tractament 

Només es recullen els noms, adreces (particulars, de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que de forma voluntària faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. La única finalitat és atendre la gestió dels tràmits que així ho requereixin o la resposta a les preguntes, els suggeriments o les queixes que es formulin a la Federació. 

La Federació Catalana d’Escacs garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a www.escacs.cat i que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i per la resta de disposicions que siguin d’aplicació. 

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat. 

b)  Consentiment 

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de Privacitat de dades de caràcter personal que manté la Federació Catalana d’Escacs, exposada en  l'avís legal que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de www.escacs.cat

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a la Federació Catalana d’Escacs per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.   

Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.           

c)  Cessió 

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.escacs.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquesta Federació excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

d)  Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer tant presencialment com per escrit mitjançant una instància signada i presentada a la seu de la Federació Catalana d’Escacs acompanyada d'una fotocòpia del DNI. També podrà enviar-se per correu postal a: 

 

Federació Catalana d’Escacs

Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)

08030 Barcelona

 

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.