Inici del Procediment Disciplinari 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 4 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i 

 

ATÈS, la presumpte apropiació indeguda per part de l’ex-tresorer de la Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Gustavo Garcia Ines.

 

ATES, L’art. 11. 17, Són infraccions molt greus:

 

17.  La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els clubs esportius i de les federacions esportives catalanes, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i altres ajudes rebudes de l’Estat i de les comunitats autònomes o els ajuntaments i altres corporacions de dret públic.

 

Per la present providència s’acorda:

 

Primer: L’obertura d’un expedient disciplinari al Sr. Gustavo Garcia Inés, que es tramitarà per les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

 

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Félix Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Jaume Bosh Romay.

 

Tercer: Concedir un termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que es considerin oportunes, segons allò establert a l’article 125 del D.L 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport.

 

Quart: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils el Sr. Gustavo García Inés efectuï per escrit al·legacions o aporti les proves que consideri oportunes  a la Federació Catalana d’Escacs (Gran Via de les Corts Catalanes, 594; 7è-1a de Barcelona 08007) en relació als fets imputats.

 

Cinquè: Notificar a les parts implicades la present providència als efectes legals oportuns.

 

Sisè: Inscriure la present providencia en el registre de procediments i sancions de la Federació Catalana d’Escacs.


El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

 

Barcelona, 5 de març de 2009