REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11 hores del dia 26 d’agost de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit d’apel·lació del jugador GM Burmakin, que presenta al·legacions en contra de la resolució 18/2009 del Comitè de Competició.

 

VIST, La pròpia resolució del Comitè de Competició i la denùncia del jugador Viktor Moskalenko.

 

ATÈS, el Reglament del Circuit i l’escrit de la direcció del Circuit donant la seva interpretació com a legislador.

 

ELS CRITERIS D'EXCLUSIÓ DEL CIRCUIT CATALÀ
Aplicació al cas Burmakin.

1r Evidentment sempre que un jugador s'inscrigui en dos tornejos que superposin dates, vulnerarà, almenys FORMALMENT, aquest criteri.
2n Jugar dos tornejos amb coincidència total o parcial de calendari. Aquí l'incompliment de la GM Burmakin és merament FORMAL atès que el que realment fa és demanar un BYE per a la primera ronda de Sitges, per tant, en la pràctica juga dos tornejos consecutius (el 2n té una ronda menys).
3r Abandonar un torneig per jugar un altre amb coincidència de dates. No hi ha incompliment algun ja que juga complet Balaguer (no ho abandona).
4a Sancions disciplinàries prèvies del Comitè de Competició de la FCE. No és el cas, no existeixen sancions anteriors.

FETS PROVATS

1. El GM Burmakin s'inscriu i juga complet Balaguer (13 a 22 de juliol de 2009).
2. S'inscriu a Sitges (22 a 30 de juliol de 2009) i al mateix temps demana un BYE per a la ronda del dia 22 (primera de Sitges). El bye li és concedit.
3. La direcció de Sitges confirma aquests extrems.
4. La direcció del Circuit no exclou al GM Burmakin.
5. Balaguer i Sitges coincideixen el dia 22/7 (Balaguer: última ronda/Sitges: primera). Les dates dels tornejos són les que són i ambdós comparteixen el 22 – però en el cas que ens ocupa definim la coincidència com formal ja que la realitat de la GM Burmakin és una altra: juga dos tornejos consecutius.
6. Després de diverses consultes, es conclou que la voluntat de la norma no era sancionar un cas com el que ens ocupa. Novament es posen de relleu problemes derivats d'un redactat defectuós.
7. La GM Moskalenko presenta denúncia davant el Comitè de Competició de la FCE.
8. Aquest Comitè en la seva Resolució núm. 18, basant-se en la literalitat del Reglament General del Circuit Català, exclou al GM Burmakin dels premis del Circuit.

RESOLUCIÓ i el seu fonament

Vist el que antecedeix, estem davant un incompliment merament formal de la norma, no es veu manera d'apreciar una vulneració real de la mateixa i vist simplement així, la exclusió del circuit sembla una sanció desafortunada i excessiva.
El redactat de la norma sembla permetre la sanció injusta de situacions lícites, i el que va voler fer el legislador va ser posar ordre (no fer Justícia). La pròpia direcció del Circuit, redactora de la norma, certifica que ni aquest és l'ànim de la mateixa, ni s'aprecia en el GM Burmakin ànim especulatiu.

PER TOT AIXÒ, ACORDEM:

Estimar el recurs del GM Burmakin i revocar la Resolució del Comitè de Competició. El jugador serà reincorporat a la classificació del Circuit amb tots els drets que això comporta.

.
Puntualitzar que cal qualificar d'inapropiada la tècnica del Comitè de Competició de resoldre aferrant-se a la literalitat del precepte sense ulteriors consideracions. La doctrina del Tribunal Suprem qualifica aquesta manera de procedir com a forma d'eludir pronunciar-se sobre el fons de l'afer (encara que no fos aquesta la intenció del Comitè). Requerir a la Directiva de la FCE i a la Direcció del Circuit perquè dotin a la Reglamentació d'un redactat clar i que eviti situacions estranyes com la que ens ocupa.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

 

COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 26 d’agost de 2009