REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 9 de juny de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit del jugador Jaume Anguera, on reclama que el desempat del Campionat de Catalunya de Veterans 2009 no ha estat aplicat de manera correcta.

 

VIST, l’escrit d’apel·lació del jugador Jaume Anguera en relació a la resolució 17/2009 del Comitè de Competició de la FCE de data 29/05/09.

 

ATES, el Reglament General de Competicions de la FEDA que es basa en el de la FIDE, al seu Art. 114 on diu, en relació als sistemes de desempat:

 

“Progresivo (Suma de todos los puntos obtenidos ronda a ronda, si se mantiene el empate, se irán quitando rondas empezando por la primera y así sucesivamente hasta la última).”

 

 

ATÈS, les Lleis dels Escacs de la FIDE, on en el seu pròleg atorga als àrbitres competències per decidir en situacions no reglamentades.

 

...“Les Lleis dels Escacs pressuposen que els àrbitres tenen experiència, recte judici i absoluta objectivitat”... (es refereix en possibles situacions no reglamentades).

 

VIST, que la circular del Torneig especifica que els aparellaments es realitzaran pel programa informàtic Swissmanager i que no s’acceptaran reclamacions respecte als aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenient.

 

VIST; el que diu el reglament del Campionat :

 

“Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les actuals normes vigents de la FIDE i la FCE.”

 

VIST, el que diu el reglament de desempats de la FCE:

2. APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT EN LES PROVES OFICIALS DE LA FCE

2.1     Aplicació

Els desempats, l’ordre d’aplicació dels mateixos i el repartiment dels premis en metàl·lic es determinarà en la convocatòria de la competició.

 

Resposta a les al·legacions, segons els següents punts:

 

Primer: Les comparacions entre diversos Campionats que realitza el reclamant, no tenen validesa, ja que el propi Reglament de desempats de la Federació Catalana d’Escacs, diu que cada torneig tindrà la seva pròpia reglamentació pel que fa als desempats. Per tant, el que digui el reglament d’un altre torneig, ja sigui oficial, homologat o amb la reglamentació d’altres països, no implica relació alguna amb el tema que ens ocupa.

 

Segon: El sistema de desempat va ser correctament aplicat per part dels àrbitres i a més, cal tenir en compte, que sempre s’havia fet d’aquesta manera en les diferents darreres edicions d’aquest mateix torneig.  El programa d’aparellament, que estava correctament programat amb un sistema homologat per la Federació Internacional i la Federació Catalana, va donar un guanyador. La circular del Campionat ja indica clarament que no s’admetran reclamacions sobre el sistema d’aparellament que ofereix el programa informàtic, a no ser que aquestes reclamacions siguin acceptades per l’àrbitre del torneig. L’ordinador com a part del programa homologat va aplicar correctament el desempat que d’altra banda era el previst pels àrbitres del Torneig.

 

Tercer: el reclamant indica que no és cert que un torneig vàlid per elo FEDA i FIDE ha d’aplicar obligatòriament el sistema de desempat “progressiu fins a les darreres conseqüències”, això és cert només en el cas que el reglament indiqui clarament el contrari.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts.

 

Per últim, aquest Comitè vol fer una recomanació: Per evitar problemes, aquest Comitè recomana a àrbitres i organitzadors de competicions una unitat de criteris en l’aplicació dels desempats segons la reglamentació de l’organisme internacional FIDE.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

  

COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 10 de maig de 2009