REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 4 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  els encontres Palaus A – Figueres E, Els Palaus B – Montgrí de la ronda 4 on els equips d’Els Palaus van intercanviar els equips adversaris.

 

ATES, l’art. 8.4 que diu que: Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

 

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Primer: Donar per perdut el punt global de l’encontre per 0-4 a l’equip dels Palaus B,  ja que va alinear en realitat als jugadors de l’A i per tant va incórrer en alineació indeguda.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 5 de març de 2009

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 4 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2009:

 

Incompareixences: Sant Josep D, Vic B, Colònia Güell D, Sitges D, Congrés E, Jake D, Lloret,  Tàrrega C, Balaguer G, Sort, Vilanova B, Balaguer E, Constantí, Palafrugell C, Gandesana B i Olot. 

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Sant Josep D, Vic B, Colònia Güell D, Sitges D, Congrés E, Jake D, Lloret,  Tàrrega C, Balaguer G, Sort, Vilanova B, Balaguer E i Constantí  tres vegades la inscripció als equips que han fet dues incompareixences i que a més han quedat eliminats de la competició: Palafrugell C i Gandesana B.

 

Aquest Comitè considera d’especial gravetat la incompareixença a Lleida de l’equip A de l’Olot de Primera Divisió, ja que aquest club disposa de suficients jugadors per poder presentar-se a l’encontre tot i que no poguessin jugar tots els titulars de l’equip. Per això i llegides les al·legacions del C.E Olot que diu que la incompareixença va ser causada per una manca de jugadors; aquest Comitè no considera que la incompareixença sigui justificada per una causa de força major i en base a l’art. 7.7 del Campionat de Catalunya per Equips  se li sanciona amb 7 vegades el preu de la inscripció al Campionat, i amb un punt menys en la classificació del seu grup, al marge de la pèrdua de l’encontre al qual no es va presentar. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 5 de març de 2009

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 12 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST,  l’acta de l’encontre Vila-seca – Escacs Reus de la ronda 6 on l’equip de l’Escacs Reus reclama que el Sr. José Mañé, delegat del Vila-seca va increpar al jugador Quero (Escacs Reus)  perquè no apuntava les jugades

 

ATES, el que diu el Reglament General de Competicions al seus articles:

 

FUNCIONS DELS DELEGATS

 

3.2.6 El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre.

El delegat pot dir a un jugador: “ofereixi taules”, “accepti les taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador.  

El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions.  

Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la partida individual d’un jugador, una partida d’escacs és bàsicament una lluita entre dos jugadors. Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara que  el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el coneixement i consentiment d’aquest.

 

Per tant, tal com diu la normativa, ha de ser el jugador i no el delegat el que realitzi la reclamació de què el seu adversari no està anotant la partida. Llavors, el jugador que reclama pot aturar el rellotge, demanar al seu delegat que faci constar la seva reclamació a l’acta i continuar jugant sub-condicione. Aquesta manera de reclamar la pot fer el jugador tantes vegades com el seu adversari es negui a complir la reglamentació vigent. En cap cas el Delegat de cap equip pot reclamar en nom del seu jugador, ni advertir a l’adversari que ha de complir la reglamentació.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Primer: Advertir el delegat del Vila-seca José Mañé que si reincideix en aquest comportament pot ser sancionat per aquest Comitè.

 

Segon: Per tot això el resultat del partit queda de la següent manera:

 

Vila-seca 5,5 – Escacs Reus 4,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 12 de març de 2009

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 12 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre Martorell - Santpedor de la ronda 6 on l’equip de Martorell reclama que el jugador F. Fernandez (Santpedor) no apuntava les jugades tot i que el delegat del Martorell li havia advertit en tres ocasions.

 

ATES, el que diu el Reglament General de Competicions al seus articles:

 

FUNCIONS DELS DELEGATS

 

3.2.6 El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre.

El delegat pot dir a un jugador: “ofereixi taules”, “accepti les taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador.  

El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions.  

Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la partida individual d’un jugador, una partida d’escacs és bàsicament una lluita entre dos jugadors. Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara que  el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el coneixement i consentiment d’aquest.

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

 

 

Per tant, tal como diu la normativa ha de ser el jugador i no el delegat el que realitzi la reclamació de què el seu adversari no està anotant la partida. Llavors, el jugador que reclama pot aturar el rellotge, demanar al seu delegat que faci constar la seva reclamació a l’acta i continuar jugant sub-condicione. Aquesta manera de reclamar la pot fer el jugador tantes vegades com el seu adversari es negui a complir la reglamentació vigent. En cap cas el Delegat de cap equip por reclamar en nom del seu jugador, ni advertir a l’adversari que ha de complir la reglamentació.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Primer: No acceptar la reclamació del Martorell i mantenir el resultat de la partida  entre els jugadors A. Esteve (Martorell) i F. Fernandez (Santpedor) que va acabar per mat del jugador del Santpedor al seu adversari. La reclamació ha estat realitzada fora de temps i forma.

 

Segon: Per tot això el resultat del partit queda de la següent manera:

 

Martorell 4,5 – Santpedor 5,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

  EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 12 de març de 2009

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 4 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la relació d’equips retirats fins a la ronda 6 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2009:

 

Retirats: Ateneu Arenyenc, Rubinenca B, Foment F, Lleida D i Balaguer H.

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Ateneu Arenyenc, Rubinenca B, Foment F, Lleida D i Balaguer H.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 5 de març de 2009

Page 2 of 3