VIST, que en el partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Categoria Segona de Barcelona, ronda 1, entre els equips: Congrés C i Sant Adrià B dues partides van quedar inacabades perquè els delegats van decidir no continuar-les, atès que s’havien jugat sense increment de temps.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 30/01/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  que en el partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Categoria Segona de Barcelona, ronda 1, entre els equips: Congrés C i Sant Adrià B dues partides van quedar inacabades perquè els delegats van decidir no continuar-les, atès que s’havien jugat sense increment de temps.

ATÈS, el que diu el Reglament  General de Competicions de la FCE:

Art. 10.4 Davant d’una partida que no hagin pogut finalitzar per no posar-se d’acord els jugadors i/o els equips corresponents per un conflicte reglamentari, el Comitè de Competició de la FCE podrà:

  • Fer jugar la partida en dia i hora que determini el propi Comitè de Competició.
  • Adjudicar el resultat de la partida, en funció de la posició, si el Comitè considera que la partida no s’ha de continuar.

Article 4 Funcions dels delegats

Art.4.1  Hauran de comprovar els rellotges, el seu funcionament ...

Circular 2/2014

Punt 9. OBLIGACIÓ DE CONÈIXER COM FUNCIONEN ELS RELLOTGES DIGITALS:

Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposi. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.  

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la continuació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació... 

CONSIDERACIONS

a) És responsabilitat del delegat local conèixer el correcte funcionament dels rellotges, però també ho és del delegat de l’equip visitant i dels jugadors. Tant els jugadors com els delegats tenen mitjans per saber si els rellotges incrementen el temps reglamentari. Habitualment els rellotges tenen un indicador visible perquè es pugui saber si està o no realitzant increments.

b) Les partides no finalitzades haurien d’haver-se continuat sub-condicione, posar correctament els rellotges, afegint els temps que mancava.

c) Els delegats i jugadors no es van posar d’acord en continuar les partides que van ser reclamades en les jugades 42 i 37 respectivament.

d) Aquest Comitè considera que sempre que es pugui ha de prevaldre l’aspecte esportiu sobre l’administratiu.

e) Els delegats, a més, tenien la possibilitat de trucar al telèfon de guàrdia de la FCE perquè els informés que calia fer.

f) Pels motius exposats aquest Comitè considera que les partides han de ser adjudicades en funció de la posició tal com indica l’art. 10.4 del Reglament General de Competicions de la FCE. Una de les partides està amb clar avantatge i l’altra amb possibilitats similars. L’ús actual d’ordinadors pels anàlisis no fa aconsellable que les partides siguin continuades un cop que han pogut ser analitzades.

g) Al marge de tot això, es va produir una altra irregularitat en confeccionar l’acta del partit, una partida perduda per incompareixença no va ser marcada com a tal. 

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

  1. Les partides disputades i acabades es donen per vàlides a tots els efectes.
  2. Les partides no finalitzades són adjudicades de la següent manera: Angel Gomez (Sant Adrià) contra Juan José Tort (Congres) victòria per al jugador de negres, ates el seu avantatge decisiu. La partida Antonio Sapiña (Congres) contra Sergio Ibañez (Sant Adrià) s’adjudica com a taules per no haver-hi avantatge per part de cap dels dos adversaris.
  3. El resultat final del matx queda en empat: Congres C 3 - 3 Sant Adrià B.
  4. Apercebre d’inhabilitació el delegat del Club Escacs Congrés i el seu President perquè és la seva obligació conèixer la normativa relativa a la Lliga Catalana i als escacs en general.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 30 de gener de 2014