VIST, La reclamació de l’àrbitre Roger Rodriguez que afirma que és perseguit injustament pel Comitè Català d’Àrbitres i demana que s’obri expedient als seus membres.

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, a les 13 hores del 24 de juliol del 2.014, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, per tractar els temes de la seva competència.

VIST, La reclamació de l’àrbitre Roger Rodriguez que afirma que és perseguit injustament pel Comitè Català d’Àrbitres i demana que s’obri expedient als seus membres.

VIST, les al·legacions del Comitè Català d’Àrbitres.

ATÈS, Article 3er.-  COMPETÈNCIES DEL COMITÈ  D’ÀRBITRES.

Són funcions del comitè les següents:

b) Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la Federació, d’acord amb les normes que s’estableixin reglamentàriament.

CONSIDERACIONS:

Dintre de les funcions del Comitè Català d’Àrbitres està el requerir i obtenir quanta informació consideri oportuna, en relació a les tasques arbitrals a fi de poder controlar el desenvolupament de les competicions oficials i homologades de la FCE, com el mateix reclamant reconeix al seu escrit de denúncia.

Aquest Comitè considera que l’acusació d’una persecució injusta per part de l’àrbitre Roger Rodriguez contra el Comitè Català d’Àrbitres (al qual el reclamant està adscrit i depèn jeràrquicament) és una acusació molt greu i que hauria de sustentar-se en proves i arguments objectius els quals no estan reflectits a l’escrit de denúncia.

En relació a les irregularitats detectades pel Comitè Català d’Àrbitres en els Torneigs del Foment Martinenc i de Montcada, on l’Àrbitre Internacional Roger Rodriguez permetia l’ajut de persones que nos disposaven de la titulació arbitral vigent a Catalunya, hem de donar la raó al Comitè Català d’Àrbitres, en el sentit que no es pot permetre l’ intrusisme de persones no autoritzades per realitzar tasques arbitrals que no estiguin en possessió de la corresponent titulació.

D’altra banda, aquest Comitè de Competició considera correcta la negativa de tramitar, per part del Comitè Català d’àrbitres, la norma d’organitzador internacional del II Tancat Internacional de Montcada en la persona de Arturo Vidarte que actuava al mateix temps com jugador i organitzador. Aquest Comitè creu incompatibles les funcions d’organitzador i jugador a un mateix temps i considera que un persona no pot tenir la possibilitat d’obtenir dues normes (de jugador i organitzador al mateix temps), encara que siguin per qüestions diferents.

RESOLUCIÓ

En base a les consideracions exposades, aquest Comitè ha resolt:

Desestimar la petició de l’àrbitre Roger Rodriguez per obrir expedient disciplinari als membres del Comitè Català d’Àrbitres, perquè aquests van actuar d’acord amb la normativa vigent i a les seves atribucions reglamentàries.

Advertir a l’àrbitre Roger Rodriguez que en cas de reincidència en permetre l’ajut de persones no titulades per realitzar tasques arbitrals, podria ser sancionat de manera més greu.

Requerir a l’Àrbitre Roger Rodriguez per que aporti proves fefaents de la seva acusació de “persecució” o que les retiri per escrit en carta adreçada al mateix Comitè d’Àrbitres. Recordant que l’ incompliment de les resolucions del Comitè de Competició es pot considerar com a falta molt greu.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.

EL COMITE DE COMPETICIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 24 de juliol de 2014