VIST, La reclamació del jugador Marc Capellades Subirana que denúncia, com a participant, que l’Obert Internacional de Montcada 2014 va modificar les bases del Torneig fora de termini i sense avisar de manera fefaent a tots els participants. En concret s’havia modificat la manera de fer els emparellaments amb un mètode anomentat “suis accelerat”.

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla, el dia 30 de juliol  de 2014. 

VIST, La reclamació del jugador Marc Capellades Subirana que denúncia, com a participant, que l’Obert Internacional de Montcada 2014 va modificar les bases del Torneig fora de termini i sense avisar de manera fefaent a tots els participants. En concret s’havia modificat la manera de fer els emparellaments amb un mètode anomentat “suis accelerat”.

VIST, l’escrit d’apel.lació de l’organització del Torneig Internacional de Montcada que pertany al Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs.

ATÈS, el que diu la normativa del Circuit Català al qual pertany l’Obert Internacional de Montcada.

Punt 13 del Reglament:

13. Presentar la confirmació de la convocatòria, reglament, bases i premis amb una antelació mínima de 60 dies abans de l’inici de la competició.

ATÈS. El que diu la normativa de la Federació Internacional:

C.04.2 General handling rules for Swiss Tournaments: A3:

Accelerated methods are acceptable if they were announced in advance by the organizer and are not biased in favour of any player.

“Els mètodes accelerats són acceptats si són anunciats de manera anticipada por el organitzadors y no dan preferència a cap jugador”

ATÈS, el que diu la normativa de Torneigs Homologats de la FCE:

Capítol V. Normativa per als torneigs homologats

Secció 2. Registre de torneigs

Article 2

Els clubs afiliats podran registrar un torneig homologat per a l’avaluació catalana mitjançant L'IMPRÈS DE REGISTRE de Torneigs que hauran d’enviar per correu electrònic a la Federació Catalana d'Escacs. Per ser valorats per l’elo català, els torneigs han de complir les condicions establertes a la Part I. Capítol III. Secció 2 del Reglament General i de Competicions. La Federació Catalana tramitarà l’imprès a la FIDE dels torneigs que ho sol·licitin. Caldrà que compleixi les condicions establertes a la reglamentació vigent. Un torneig es podrà registrar fins a 40 dies abans de l’inici de la competició, amb l’excepció dels torneigs que formen part del Circuit Català que hauran de fer la presentació del registre en els terminis que el reglament del Circuit Català tingui establerts.

CONSIDERACIONS

El reglament de la Federació Catalana d’Escacs al seu art.2 de la Normativa pels Torneigs Homologats indica clarament que la normativa del Circuit prevaleix sobre la normativa habitual de la resta de torneigs.

“Un torneig es podrà registrar fins a 40 dies abans de l’inici de la competició, amb l’excepció dels torneigs que formen part del Circuit Català que hauran de fer la presentació del registre en els terminis que el reglament del Circuit Català tingui establerts”.

La normativa del Circuit diu que les bases s’han de presentar com a definitives 60 dies abans del començament. El Torneig de Montcada no va complir amb aquesta normativa i per tant aquest Comitè considera que la resolució del Comitè de Competició, on li adverteix que ha de complir la normativa, s’ajusta a dret.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Ratificar en tots els seus punts la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l’Esport.

Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, 30 de juliol de 2014