VIST, La denúncia del Club Pradro Suburenc de Sitges, organitzador de l’Obert Internacional de Sitges, per la incompareixencia i posterior retirada del jugador Sergei Fedorchuk.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, a les 17 hores del 6 d’agost del 2.014, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, per tractar els temes de la seva competència.

VIST, La denúncia del Club Pradro Suburenc de Sitges, organitzador de l’Obert Internacional de Sitges, per la incompareixencia i posterior retirada del jugador Sergei Fedorchuk.

VIST, les al·legacions del jugador Sergei Fedorchuk.

VIST, l’informe arbitral.

ATÈS,el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9. L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

 

CONSIDERACIONS:

El GM Sergei Fedorchuk, es va presentar al local de joc de la sisena ronda del Torneig Internacional de Sigtes i es va negar a disputar la seva partida perquè considerava inadequat l’allotjament que li havia proporcionat l’organitzador del Torneig.

Aquest Comitè no considera justificada la incompareixença i posterior retirada del Torneig Internacional de Sitges. Considera que es tracta d’una falta molt greu tipificada al Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE i un incumpliment de les condicions pactades amb l’organitzador de la prova.

 

RESOLUCIÓ

En base a les consideracions exposades, aquest Comitè ha resolt:

Sancionar el jugador Sergei Fedorchuk a un any d’inhabilitació per disputar torneigs d’escacs a Catalunya.

Es penalitza també al jugador amb l’exclusió dels premis del Circuit Català d’Oberts Internacionals 2014.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.

 

EL COMITE DE COMPETICIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 06 d’agost de 2014