COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 03 de gener de 2017, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, l’informe arbitral, on explica l’agressió física succeïda durant la celebració dela segona ronda del IV Tancat per Norma de Mestre Català de Mollet del Vallès. Aquesta segona ronda es va disputar el 7 d’octubre de 2016. En finalitzar la seva partida, el jugador de codi 24426 va agredir físicament un altre jugador participant al Torneig.

 

VIST, la denuncia del jugador agredit i els testimonis que van presenciar els fets.

 

VIST, les al·legacions del jugador de codi 24426, on reconeix els fets i mostra el seu penediment.

 

VIST, la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient Luis Delgado Cámara que es relaciona a continuació:

 

Instructor: Luis Delgado Cámara

 

Secretari actuant: Jaume Bosch Romay

 

Que dins de termini, el jugador de codi 24426, va presentar les seves al·legacions. Que un cop analitzades les al·legacions presentades per les parts, l’instructor.

 

CONSIDERA:

 

1.- Que queden acreditats els fets imputats i que són considerats com a falta molt greu.

 

2. Que l’instructor considera com atenuant  el penediment espontani i posterior de l’infractor.

 

FONAMENTS DE DRET

 

Annex s’adjunten els articles relacionats en el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Article 11

 

Són infraccions molt greus:

 

1.      Les agressions als àrbitres, als jugadors, al públic, als tècnics, als directius i a totes les altres autoritats esportives si causen lesions que signifiquen un detriment de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona agredida.

 

Article 16

 

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

 

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

 

 

 

PART DISPOSITIVA

 

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

 

La suspensió i inhabilitació de la llicència federativa del jugador de codi 24426, per un període d’un any, que va des del dia 4 de gener del 2017, fins el 4 de gener del 2018, amb la privació dels seus drets com a federat, com a directiu, delegat o jugador, per aquest període.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 03 de gener de 2017

 

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

 

Federació Catalana d’Escacs