REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit de l’àrbitre de la FCE, R. R., amb codi de jugador 12380, on diu que per un defecte de forma quedi anul·lada la sanció descrita a la circular 3/2017, ja que no va ser notificada al seu club, sinó directament a ell.

ATÈS, el que diu la circular de la Federació Catalana d’Escacs 3/2017:

SANCIONS ADMINISTRATIVES: RELACIÓ DE SANCIONS

INFORME DEL TORNEIG TRAMITAT FORA DE TERMINI per l'àrbitre principal: 35 €.

CONSIDERACIONS

La notificació al club només procedeix en els casos que sigui el mateix club el sancionat o que sigui l’organitzador de la prova relacionada amb la sanció.

La notificació directa a la persona sancionada garanteix que no hagi indefensió i aquest Comitè considera encertat, per part de l’administració de la Federació, que se li hagi notificat a l’infractor i no al seu club.

Per la present resolució s’acorda:

Imposar a l’àrbitre R.R. amb codi de jugador 12380 la sanció de 35€ descrita a la Circular 3/2017 de la Federació Catalana d’Escacs, per presentar l’informe fora de termini.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona 16 de març de 2017