REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit de l’àrbitre C.G. amb codi de jugador 13220, on explica que durant la competició del Tancat per Norma de Mestre Internacional Societat Coral Colon 2017, disputat de forma paral·lela al XI Obert d’Escacs de la Societat Coral Colon de Sabadell 2017, durant els divendres a la nit del 3 de febrer de 2017 al 31 de març de 2017, va ser modificat un resultat que en principi figurava a l’informe arbitral com incompareixença i que després va aparèixer com empat.

VIST, les al·legacions: del Director del Torneig P.R. amb codi de jugador 5388., dels jugadors implicats, R.O.G. amb codi de jugador 6656, J.D.B. amb codi de jugador 379102, i de l’àrbitre principal, R.R. amb codi de jugador 12380, on diuen que la partida entre R.O.G. i J.D.B. es va disputar amb el resultat de taules.

VIST, còpia de la planilla de la partida entre ROG i JDB, on figura la signatura dels dos jugadors.

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de Torneig Homologats de la FCE que diu:

EXTRACTE DE LA NORMATIVA DE TORNEIGS HOMOLOGATS . ARTICLE 9

9.1 Totes les partides d’un torneig tancat vàlid per normes de MI o GM s’hauran de jugar al local de joc i hores especificades amb antelació pels organitzadors de la prova a les bases del torneig. L’Àrbitre principal podrà modificar l’horari i local de joc d’una partida, però haurà de ser present quan es disputi aquesta partida.

9.2 Qualsevol modificació autoritzada per l’Àrbitre Principal haurà de ser comunicada immediatament a la FCE que haurà de donar el seu vist- i-plau. 

El Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE que diu:

Article 13

Són infraccions lleus:

4. L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.

Article 18

Corresponen a les infraccions lleus:

a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a quatre partides.

CONSIDERACIONS

  1. L’àrbitre principal no ha volgut fer al·legacions al Comitè de Competició de la FCE, només confirmar que no disposava de les plantilles originals, ja que havien desaparegut.
  2. No es pot demostrar que  la partida entre ROG i JDB no es va disputar. Totes les proves apunten que es va jugar un altre dia diferent del que estava estipulat a les bases del torneig.
  3. A la partida no va estar present l’àrbitre principal, tal com indica el reglament al seu art. 9.1.
  4. Ni l’àrbitre principal, ni el director del torneig van informar la Federació que la partida entre ROG i JDB no es podia disputar el dia estipulat a les bases i que es disputaria un altre dia, tal com indica el reglament al seu punt 9.2.
  5. Es detecta negligència per part del Director del Torneig i en especial de l’àrbitre principal, que no va notificar el canvi de dia i horari d’una partida, no va assistir el dia en què es va celebrar i va perdre les planilles originals.

Per la present resolució s’acorda:

  1. Sancionar l’àrbitre principal del Torneig, R.R., amb codi de jugador 12380, amb un mes de suspensió com àrbitre, durant tot el juliol del 2017.
  2. Amonestar el Director del Torneig, P.R. amb codi de jugador 5388 i advertir que en cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona 28 de juny de 2017