COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia efectuada pel jugador de codi 10981, en el sentit que  el jugador de codi 24426 li va increpar fora de la sala de joc del Torneig Internacional de Sants al mes d’agost del 2017.

VIST, les al·legacions del jugador de codi 24426, on no reconeix els fets.

 

VIST, les declaracions d’un testimoni.

ANTECEDENTS

Vist, que el jugador de codi 24426, ja  va ser sancionat per aquest Comitè.

FONAMENTS DE DRET

Article 22

Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:

a)     La reiteració.

b)     La reincidència.

c)      El preu.

d)    El perjudici econòmic ocasionat.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè creu que no han quedat demostrats els fets denunciats d’una manera suficientment fefaent per ampliar la sanció al jugador de codi 24426. No obstant això ha d’advertir que en cas de produir-se aquests fets les sancions podrien ser molt greus.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Advertir el jugador de codi 24426, que en cas de reincidència dels fets pels quals ja va ser sancionat podria agreujar-se aquesta sanció.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 27 d’octubre de 2017

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs