COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Vall del Tenes-Tona, on una de les partides va quedar inacabada.

 

VIST, que els delegats dels dos equips es posen d’acord en ajornar la partida, un cop consultat el àrbitre de guardià. La partida inacabada van ser  enviada al Comitè de Competició.

ANTECEDENTS

Un jugador que estava disputant el matx va patir un atac epilèptic. Després de què el jugador va ser portat a un centre mèdic, els delegats es van posar d’acord en enviar la partida inacabada al Comitè de Competició de la Federació per a la seva avaluació.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels escacs de la FIDE diuen:

6.9. Excepte els casos on s’apliqui un dels articles 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 o 5.2.3, si un jugador no completa el nombre prescrit de jugades en el temps assignat, perd la partida. No obstant això, la partida és taules si la posició és tal que l’adversari no pot fer escac i mat al rei del jugador mitjançant qualsevol possible sèrie de jugades legals

El reglament de Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana diu:

3.3. Quan hi hagi qualsevol conflicte que impedeixi l'acabament de l'encontre, en una prova oficial el delegat local, o l’àrbitre, si n’hi ha, enviarà al Comitè de Competició de la FCE amb CARÀCTER D'URGÈNCIA (primer dia feiner després de disputar la competició) l'acta de la sessió amb les incidències que puguin haver-hi, els sobres de les partides inacabades, totes les planelles originals i les al·legacions de les parts implicades.

CONSIDERACIONS

El Reglament de la Lliga Catalana, no contempla la possibilitat d’ajornar una partida quan un jugador pateix una indisposició que l’impedeix continuar jugant.  Només en els casos que afectin a tot el matx, com per exemple, manca de llum, o la impossibilitat d’utilitzar la sala de joc es pot plantejar la possibilitat d’ajornar les partides. També es poden enviar les partides per a la seva avaluació quan els delegats no es posin d’acord en el reglament i no sigui possible jugar subcondicione.

En el cas que ens ocupa de malaltia, els jugadors poden optar per acordar taules o esperar que el jugador que pateix la indisposició pugui reprendre la partida. Si el jugador que pateix la indisposició, no torna en el marge de temps que li permet el seu rellotge, perd la partida per temps.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Donar per perduda la partida al jugador que no va poder continuar-la per problemes de salut.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 25 de gener de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs