Aquest Comitè d’Apel·lació, en data 29/02/2020 ha rebut el recurs interposat per JM. S. L. contra la Resolució número 13/2020 del Comitè de Competició.

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Analitzat el conjunt d’actuacions prèvies i l’escrit presentat pel recurrent, ha considerat el següent:

A.- El recurrent és actualment el President del Club d’Escacs Barcelona.

B.- Els fets objecte del fons rauen en l'alineació indeguda, per no gaudir de llicència en vigor al moment dels fets, d’un jugador del Club del recurrent, que jugava en l’equip identificat amb la lletra “E”, en la competició oficial de la Copa Catalana d’Escacs (Fase de Barcelona), jugada a Barcelona el dia 12 de gener de 2020.

C.-Agreuja l’incompliment que alguna persona va manipular posteriorment l’acta a fi que l’engany pogués passar desapercebut, modificant el nom del jugador alineat il·legament.

D.- El recurrent era present a aquella competició, sent delegat i jugador de l’equip “A” del seu club.

E.- Argumenta el recurrent, de forma succinta que:

1.- Ell no era el delegat de l’equip “E” del seu club.

2.- Que ell no va manipular l’Acta en qüestió (però reconeixent tàcitament que va ser algú del seu club qui la va manipular, donat que en el seu escrit explica les gestions que va dur a terme per esbrinar qui ho havia fet).

3.- Considera que no hi ha proves que va ser ell, personalment, qui va manipular l’Acta.

4.- Argumenta que la Federació no està legitimada per apartar a un President del seu càrrec.

5.- Que ell (hi ho posa en majúscules) com a President i fent funcions de President nega que hagués comès alguna infracció.

6.- Argumenta que fetes les indagacions internes qui va manipular l’Acta no s’ha trobat la persona.

CONSIDERACIONS I FONAMENTS DE DRET

Contra les al·legacions tenim a bé indicar:

Que els Presidents dels Clubs són els màxims responsables de les actuacions dels seus clubs, jugadors, i de tot allò que queda sota la seva responsabilitat. En aquest cas es dóna el fet afegit que el propi President era present en el lloc en què van tenir lloc els fets. I que es donen algunes circumstàncies (signatura de l’Acta, per exemple) que sembla que per una persona amb l’autoritat no només legal, sinó moral, que li dóna el seu càrrec en un club hauria de garantir l’aclariment dels fets, i que només la manca d’interès pot significar que no s’aclarís l’ocorregut i poder identificar als responsables, imputable, doncs a aquells que no han fet el mínimament imaginable per fer-ho. De fet, de les gestions que diu va portar a terme queden en la major de les inconcrecions (literalment: “He preguntado internamente quién ha tachado en el acta el nombre del jugador que propiciava la alineación indebida y no se ha hallado a la persona” sense més comentaris al respecte.)

Cal dir, en primer lloc i que d’acord amb l’article 100 dels Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs queda clar que: “En l’àmbit territorial, la Federació Catalana d’Escacs té plena jurisdicció en tot el territori de Catalunya. Pel que fa a l’àmbit personal, resten sotmesos a la jurisdicció d’aquesta federació tots els seus directius i directives i els de les seves delegacions territorials;...”.

I en el seu article 102 diu: “La potestat jurisdiccional d’àmbit disciplinari, s’estén a conèixer de les infraccions de les regles de joc comeses en el transcurs d’una competició; ...”

Que l’article 19 del reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, disposa la classificació de les Infraccions i, entre les greus, tal com especifica el Comitè de Competició en la seva Resolució, està tipificada la participació esportiva sense gaudir de l’oportuna llicència. I, d’acord amb l’article 25 del mateix Reglament, la sanció imposable, en l’apartat que fa esment a les qualificades com a greus (punt 2) és, justament: “La suspensió o inhabilitació per un període d'un mes a un any”.

Que del conjunt dels fets no controvertits, i fins i tot del propi escrit de recurs, resulta patent que, o be el signat no considera com a greus els fets ocorreguts, o no va fer prou per l’esclariment dels mateixos.

A aquest Comitè li resulta increïble que la presència del President d’un club en una competició en la que s’han produït, pel seu Club, fets de la magnitud dels denunciats (alineació il·legal, manca de tramitació d’una llicència i manipulació d’un acta oficial) no li hagi significat una actuació ferma, decidida i concloent, de forma incansable, orientada a la identificació dels responsables i dels motius dels fets. Al nostre criteri la desídia i ambigüitat en què el recurrent s’excusa, només serveix per acreditar el seu total menysteniment cap a la vulneració esportiva que va patir la prova, de forma indubtable imputable al seu club, i considerem que la Resolució del Comitè de Competició és ajustada a dret, i possiblement prou magnànima en funció dels fets ocorreguts i de la conducta del sancionat.

RESOLUCIÓ

Motius pels quals ratifiquem totalment la resolució numero 13/2020, amb el benentès que la inhabilitació se circumscriu a les funcions de president davant la Federació Catalana d’Escacs, en assemblees, reunions de clubs, tràmits administratius o delegat esportiu.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 4 de març de 2020

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs