REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  el recurs a la resolució Comitè de Competició del Campionat de Catalunya d’Escacs Actius, online per Equips, del jugador E.C. i del seu club Figueres.

VIST, l’informe arbitral i la resolució del Comitè de Competició del Campionat per Equips Online d’Escacs Actius.

ANTECEDENTS

El Director del Campionat de referència, Jordi Magem, informa al Comitè de Competició de la FCE del següent: “El jugador E. C. del Club d’Escacs Figueres va ser denunciat en diferents rondes, en la quarta per la Lira A i en la cinquena pel Terrassa A. Tot i comprovar que els seus resultats eren molt bons i amb un joc sorprenentment precís, el Comitè va dictaminar que no era prou concloent. Tot i això, se li va fer un seguiment de les seves partides i passada la ronda sis i amb més informació, aquest Comitè va decidir la seva expulsió del torneig i la pèrdua dels punts fets en aquesta darrera jornada”.

El 15/3/2021 Jordi Magem, com a director del Campionat notifica a l’àrbitre, a la federació i al jugador E.C., que també era delegat de l’equip, del C.E. Figueres, la sanció següent:

“El Comitè de Competició porta varies setmanes analitzant les partides del jugador del Figueres E.C, degut a varies denúncies d'equips rivals. Els resultats d'aquest jugador i la gran precisió en el seu joc son dignes d'un GM de 2700. Aquest números es poden donar en unes poques partides, però mantenir-los durant 12 partides és el que ens sorprèn.

Tot i que fins ara hem considerat que no hi havia evidències prou concloents, el Comitè de Competició del Campionat de Catalunya per equips online actius considera que és molt probable que aquest jugadors hagi emprat ajuda externa. És per aquest motiu que ha resolt expulsar al jugador del torneig i la pèrdua dels punts fets pel jugador en aquesta darrera sisena jornada.”

Sobre aquesta resolució es podrà apel·lar al Comitè de Competició de la Federació Catalana d'Escacs, alhora que aquest també dictaminarà si s'escau algun tipus de sanció.”

“El 18/03/2021 El C.E. Figueres anuncia que no es presentarà a jugar la darrera ronda del Campionat: Malgrat no haver-la rebut, i vist que ni tant sols en voleu parlar, us hem de comunicar que aquest diumenge, darrera jornada del Campionat de Cat per equips d'escacs actius online, l'equip del Figueres A no es presentarà a jugar. Pensem que és el mínim que podem fer com a suport al nostre company.”

El dia 6/04/2021 el jugador E.C. i el C.E. Figures presenten recurs al Comitè de Competició de la Federació per a l’expulsió d’E.C.

El dia 9/04/2021 el Comitè de Competició remet al C.E. Figueres l’informe arbitral.

FONAMENTS DE DRET

Circular 03/2021 Bases del Campionat de Catalunya per Equips online actius

COMPORTAMENT DELS ESPORTISTES

Una amonestació, després de l’estudi de la partida jugada, pot derivar en l’expulsió de l’esportista del torneig i la pèrdua del punt.

Un esportista expulsat del torneig tindrà el següent efecte: si l'equip és de 5 o més integrants, la baixa no podrà cobrir-se. Si l'equip és de 4 integrants la baixa es podrà cobrir amb un altre jugador del mateix club, que no estigui inscrit en un altre equip i que tingui la llicència en vigor. 

Si es determina que un esportista ha fet trampes o ha dut a terme una actuació incorrecta, el cas s’elevarà al Comitè de Competició de la FCE.

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

COMPETÈNCIES

Article 10. Exercici de la Potestat Jurisdiccional Esportiva en l’Àmbit Disciplinari.

L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon:

Als jutges i àrbitres durant el desenvolupament de la competició, amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada disciplina esportiva o per les específiques aprovades per la competició de què es tracti.

Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE i, en segona instància, al Comitè d’Apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges, àrbitres, delegats, en general, pel que fa a totes les persones i entitats federades que desenvolupen l’esport dels Escacs i de les seves disciplines.

Al Tribunal Català de l’Esport pel que fa referència a les mateixes persones i entitats de les lletres b) i c) anteriors i, en general, al que fa referència al conjunt de l’organització esportiva i de les persones que la integren.

Article 53.

2.- Tot procediment disciplinari que s’incoï en base a aquest Reglament, s’ha d’ajustar als principis generals dels procediments disciplinaris, de manera que ha de respectar el tràmit d’audiència dels interessats, el dret del presumpte infractor de conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència, l’acusació que s’hi ha formulat en contra, i el dret dels interessats en l’expedient a formular les al·legacions que creguin pertinents, a recusar l’instructor o instructora i el secretari o secretària de l’expedient per causa legítima, i a proposar les proves que tendeixin a la demostració de les al·legacions i que guardin relació amb el que és objecte d’enjudiciament.

CONSIDERACIONS

  1. Referent al jugador E.C., i sense entrar en el fons de la qüestió, aquest Comitè de Competició considera que el procediment sancionador no s’ha ajustat a dret, d’acord amb el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació, i de la mateixa circular 03/2021 del Campionat, que determina que només l’àrbitre o el Comitè de Competició de la Federació són competents per sancionar un jugador. Així mateix, el jugador ha de tenir dret a la seva defensa abans de ser sancionat, requisit indispensable en qualsevol expedient sancionador.
  2. Amb relació als punts de les partides del jugador, s’han de restituir i comptabilitzar per l’avaluació del jugador.
  3. Pel que fa al Club d’Escacs Figueres, aquest Comitè considera que els seus drets no han estat vulnerats com equip de la competició, ja que per tractar-se d’una competició per equips de 4 jugadors, el club tenia l’opció de substituir el jugador sancionat, d’acord amb les bases del Campionat.
  4. La classificació del Campionat cal mantenir-la d’acord amb l’informe arbitral, llevat de l’avaluació individual del jugador E.C.

Per la present resolució s’acorda:

RESOLUCIÓ

  1. Estimar les al·legacions del jugador E.C. i deixar sense efecte la sanció que va rebre del Comitè de Competició del Campionat de Catalunya d’Escacs Actius per equips i restituir els punts de les seves partides per a l’avaluació (elo del jugador), ja que la seva expulsió no s’ajusta a dret.
  2. Donar per definitiva la classificació confeccionada per l’àrbitre del Campionat de Catalunya d’Escacs actius online per Equips.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 27 d’abril de 2021