REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’informe arbitral.

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Agustí, per la incompareixença del C.E. Figueres a la darrera ronda del Campionat de Catalunya d’Escacs Actius per Equips online.

VIST, les al·legacions del Club d’Escacs Figueres.

ANTECEDENTS

El 18/03/2021, el C.E. Figueres anuncia, mitjançant correu electrònic a la Federació, que no es presentarà a jugar la darrera ronda del Campionat de Catalunya d’Escacs Actius per Equips online, on diu textualment: “Malgrat no haver-la rebut, i vist que ni tant sols en voleu parlar, us hem de comunicar que aquest diumenge, darrera jornada del Campionat de Catalunya per equips d'escacs actius online, l'equip del Figueres A no es presentarà a jugar. Pensem que és el mínim que podem fer com a suport al nostre company.”


El dia 30/03/2021 el Comitè de Competició rep una reclamació del C.E. Agutí on diu entre d’altres:

“En l’última ronda del torneig Ct. Catalunya per Equips Online, l’equip FIGUERES C.E. que competia en la DH, no es va presentar a cap de les quatre rondes que havia de disputar amb l’equip del VILA OLÍMPICA de 1a Divisió. Ni tan sols constava  l’alineació dels jugadors que havien de representar l’esmentat equip.”

“Que si el resultat es dóna per definitiu, el club al qual represento, el C.E. Agustí, quedarà relegat a la segona posició i altres tercers equips es veuran així mateix perjudicats per aquesta incompareixença. La pròpia competició es veurà adulterada, sense existir possibilitat d’una reparació esportiva justa.”

El dia 9/04/2021, a les 14:14 hores, el Comitè de Competició remet al Figueres l’informe arbitral i  documents referents a l’expedient amb resposta del C.E. Figueres, a les 20:39 hores del mateix dia, que diu:

“Mail rebut.

Nosaltres entenem que no ens correspon fer al·legacions de la reclamació que us fa l’Agustí. Si fos el cas que com a FCDE emetéssiu una resolució contra nosaltres, llavors entenc que sí que tindríem dret a presentar al·legacions a la vostra resolució.

Però com que estem convençuts que el comitè de competició prendrà en consideració el recurs + anàlisi tècnica, i fallarà contra la decisió d’expulsió de l’Emili, llavors ja no tindria sentit la reclamació de l’Agustí, doncs el nostre acte de protesta estaria més que justificat.”

FONAMENTS DE DRET

Circular 03/2021 Bases del Campionat de Catalunya per Equips online actius

COMPORTAMENT DELS ESPORTISTES

Un esportista expulsat del torneig tindrà el següent efecte: si l'equip és de 5 o més integrants, la baixa no podrà cobrir-se. Si l'equip és de 4 integrants la baixa es podrà cobrir amb un altre jugador del mateix club, que no estigui inscrit en un altre equip i que tingui la llicència en vigor. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCdE o la FIDE.

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Article 10. Exercici de la Potestat Jurisdiccional Esportiva en l’Àmbit Disciplinari.

L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon:

Als jutges i àrbitres durant el desenvolupament de la competició, amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada disciplina esportiva o per les específiques aprovades per la competició de què es tracti.

Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE i, en segona instància, al Comitè d’Apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges, àrbitres, delegats, en general, pel que fa a totes les persones i entitats federades que desenvolupen l’esport dels Escacs i de les seves disciplines.

Al Tribunal Català de l’Esport pel que fa referència a les mateixes persones i entitats de les lletres b) i c) anteriors i, en general, al que fa referència al conjunt de l’organització esportiva i de les persones que la integren.

Article 14. 

Als òrgans esmentats, els corresponen les competències, en matèries competitives, següents:

i. Decidir en casos d’inclemències meteorològiques, catàstrofes, impossibilitat de d'utilitzar o accedir al local de joc, si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar, adjudicar o repetir totalment o parcialment...

Article 19.Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.

3.- Són infraccions lleus:

j.L’alineació o participació indeguda, la incompareixença avisada i no justificada, la retirada d’una partida o competició i la renúncia justificada, quan l’òrgan competent ho consideri lleu

Article 24. Infraccions comeses per Clubs o Organitzadors.

5.- Les infraccions comeses pels clubs es graduaran de la següent manera:

  1. Lleus:

Article 25. Tipologia de Sancions.

3.- Corresponen a les infraccions lleus:

  1. La multa de fins a 300€.

Article 31. Renúncies, incompareixences i retirades.

En cas de renúncia a participar en una partida o competició, en casos d’incompareixences i retirades, renúncies i suspensions, l’òrgan disciplinari competent valorarà totes les circumstàncies concretes del cas, la possible existència de circumstàncies de força major i prendrà una decisió al respecte, d’acord amb els barems d’infraccions i sancions previstos en el present Reglament.

Article 32. Suspensió de Competicions.

1.1.-     En casos de què se suspengui una competició per inclemències meteorològiques, catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc, els òrgans competents decidiran si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar, adjudicar o repetir totalment o parcialment.

Article 33. Incompareixences, renúncies, retirades i eliminats.

Apartat 1er.- Incompareixences.

La incompareixença es dona quan un jugador o un equip no compareix a una competició, un cop ha estat emparellat.

B) Incompareixences en competicions per equips.

1.- Les incompareixences en competicions per equips poden ser avisades i no avisades i poden estar justificades, o no.

2.- Es considerarà incompareixença avisada quan la impossibilitat de competir es comunica per escrit a la FCE o a l’organitzador, amb 48 hores d’antelació a l’inici de la ronda, com a mínim. En aquest cas, la sanció serà de pèrdua del matx i podrà comportar l’eliminació del torneig i podrà comportar també una sanció de multa accessòria corresponent a les infraccions lleus.

C) Disposicions comunes.

1.- Es considerarà causa de força major aquelles circumstàncies, fets o successos que es trobin fora del cercle d’actuació de l’obligat, que no es poguessin preveure o que, encara previstes, resultessin impossibles d’evitar.

CONSIDERACIONS

  1. Pel que fa a la reclamació del C.E. Agustí, en relació al perjudici que li ha ocasionat la incompareixença del C.E. Figueres del Campionat de Catalunya per Equips online d’escacs actius, cal estimar la seva reclamació, per l’evident perjudici que li va ocasionar la no compareixença del C.E. Figueres a la darrera ronda del Campionat de referència i per tant té dret a rebre compensació. La no compareixença del C.E. Figueres va impedir la possibilitat que el C.E. Agustí fos campió de la Competició.
  2. Quan a la retirada de la competició per part del C.E. Figueres, aquesta va ser avisada, però aquest Comitè considera que no està en absolut justificada. No és el club que no compareix a una competició el que pot decidir unilateralment si la seva incompareixença és o no justificada, sinó els òrgans jurisdiccionals. Només una causa de força major, amb la impossibilitat de competir, pot justificar una incompareixença d’un equip a  una prova oficial. L’art. 33 , identifica els casos de força major. “...inclemències meteorològiques, catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc”. Al·legar solidaritat amb el seu jugador expulsat del torneig, no justifica la incompareixença, no és un motiu de força major, ni impossibilita la compareixença de l’Equip del C.E. Figueres.

Per la present resolució s’acorda:

RESOLUCIÓ

  1. Donar per definitiu el resultat de la pèrdua del matx del Club d’Escacs Figueres contra el Vila Olímpica, de la darrera ronda del Campionat de referència, on el C.E. Figueres no va comparèixer. I també corroborar la resta de la classificació del Campionat de referència, d’acord amb l’informe arbitral.
  1. Estimar la reclamació del C.E. Agustí i que aquest sigui compensat amb el premi previst a la circular del Campionat per al primer classificat de la seva categoria, ( inscripció gratuïta al Campionat de Catalunya llampec per equips, més l’àpat de 4 persones de la pròxima, Festa Catalana dels Escacs), per l’evident perjudici que li va ocasionar la incompareixença del C.E. Figueres.
  1. Sancionar el C.E. Figueres amb l’eliminació del Campionat, per la seva incompareixença avisada, però no justificada, a la darrera ronda del Campionat de Catalunya per Equips online.
  1. Sancionar amb multa accessòria de 120€, pel perjudici que el C.E. Figueres va ocasionar a tercers per la seva incompareixença.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 27 d’abril de 2021