REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació de X.M, que demana jugar la lliga catalana en el seu nou Club Escacs Valls, quan a principi de temporada era del Club Escacs Tortosa.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs a la petició de jugar competicions per equips en el seu nou club, al jugador X.M.

ANTECEDENTS

La resolució de la Comissió Esportiva va ser la següent:

“La teva petició va ser enviada a la Comissió Esportiva perquè prengués una decisió al respecte.

Ens han contestat dient que si que pot canviar de club, sempre i quan el club d'origen estigui d'acord, és a dir, demani la baixa del jugador. Per altra part, es carregarà l'import de la llicència al nou club.

Respecte a la consulta sobre si podrà jugar un torneig per equips aquest any amb el nou club, la comissió ja ha contestat aquest any més d'una vegada, en casos similars, que no es permetrà participar al jugador que canviï de club en competicions per equips en aquesta temporada 2021”.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

Part I. Reglamentació General

Secció 2. Tràmit de llicències de jugadors

Article 6

6.1 La data límit per poder canviar de club serà el darrer dia de la temporada anterior a la temporada que començarà. Els clubs que no vulguin comptar amb els serveis d’un jugador, ho haurà de notificar, per escrit, al jugador.

6.2 Un jugador podrà canviar de club durant la temporada amb les següents condicions:

a) Que tingui per escrit l’autorització del club pel qual té llicència abans de canviar.

b) El canvi de club implicarà que el nou club ha de tornar a pagar a la FCE la llicència del jugador amb un recàrrec del 20% i el seu anterior club no recuperarà l’import de la llicència.

c) No podrà participar en competicions per equips durant el que resti de temporada amb el nou club.

CONSIDERACIONS

L’art. 6 del Reglament General de competicions no fa cap excepció, ni per raons d’edats, ni d’altres circumstàncies. En el seu apartat c) diu amb claretat que el jugador que canvia de club durant la temporada esportiva no pot participar en proves per equips en el seu nou club.

RESOLUCIÓ

En relació a les peticions del reclamant:

Desestimar la petició de X.M. de jugar competicions per equips amb canvi de club durant la temporada esportiva, perquè contravé la reglamentació vigent, en matèria de canvis de clubs.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 08 de juny de 2021