REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació de I.C,. referent a una jugada il·legal que va cometre el seu adversari al Campionat Memorial David Garcia Ilundain 2021. El jugador va reclamar una cop finalitzada la partida.  Demana que aquest Comitè actuï contra el jugador pel seu historial i perquè considera que va actuar de mala fe.

VIST, les al·legacions del jugador denunciat A.V.

VIST, l'informe de l’àrbitre principal del Campionat.

FONAMENTS DE DRET

5.1.2 La partida és guanyada pel jugador l'adversari del qual declara que abandona. Això finalitza immediatament la partida.

7.5.1 Un moviment il·legal es completa una vegada que el jugador ha premut el seu rellotge. Si durant la partida es comprova que s'ha completat un moviment il·legal, es restablirà la posició immediatament anterior a la irregularitat. Si no pot determinar-se la posició immediatament anterior a la irregularitat, la partida continuarà a partir de l'última posició identificable prèvia a la irregularitat. Al moviment que reemplaci al moviment il·legal se li aplicaran els articles 4.3 i 4.7. Després continuarà la partida a partir d'aquesta posició restablerta.

RESOLUCIÓ

En relació a les peticions del reclamant:

La realització d’una jugada il·legal, encara que beneficiï a l’infractor, no està tipificat, com una conducta esportiva susceptible de ser sancionada com a comportament antiesportiu. El comportament antiesportiu, no queda demostrat pel sol fet de realitzar una jugada il·legal, que d’altra banda es produeix de manera sovint en les competicions d’escacs. Aquest Comitè no té constància de què el jugador hagi estat sancionat pel motiu que exposa el reclamant, referint-se al seu historial.

L’adversari d'un jugador que fa una jugada il.legal, té el dret d’efectuar la reclamació en el moment de produir-se la jugada il·legal, d’acord amb l’art. 7.5,1, la qual cosa no va ser efectuat per part del reclamant, durant la partida.

Un cop finalitzada la partida no es pot reclamar sobre la posició il·legal que es va produir.

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del jugador I.C., pels motius indicats en aquesta resolució.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 07 de setembre de 2021