REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit.

VIST, la reclamació del Mollet per alineació indeguda en el partit entre el Tres Peons G i el Mollet D, grup 14 de la segona categoria.

VIST, l’informe del Club Tres Peons.

I. ANTECEDENTS DEL FET


Per error, el jugador de l'equip E1 del Tres Peons, V. J., que jugava en el mateix local s'asseu al tercer tauler, però de l'equip equivocat, s'asseu amb equip G, el tercer tauler de l'equip G encara no havia arribat.

Més tard a les 10:15 apareix el jugador de l'equip G, C. M. i el delegat s’adona de l'error.

La partida que s'està disputant al tercer tauler de l'equip G es dona per perduda per abandó.  Com encara hi ha temps, dintre de la primera hora de joc, el jugador de l' equip Tres Peons E1, V. J. inicia la seva partida amb l'equip correcte. 

II.FONAMENTS DE DRET

 REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FCE 

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Article 11

"...Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova".

"Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat".

III. CONSIDERACIONS

El jugador V. J. estava correctament alineat en el full de presentació de l'equip, però per error va jugar en un equip equivocat. Després d'unes jugades ha abandonat la partida i posteriorment ha jugat a l’equip que li corresponia. Tot això està contemplat per la reglamentació de la Lliga Catalana, que és l’únic referent que es pot fer servir en aquest conflicte.

És d’aplicació de l’art. 11 del Reglament General de Competicions (Lliga Catalana), on parla de l’equivocació en seure: ..."Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error". 

L’equip local va optar per atorgar el punt a l’equip visitant i això s’ha de considerar com una incompareixença del jugador que realment li pertocava jugar.

IV. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. No modificar el resultat del matx entre el Tres Peona G i el Mollet D. El resultat del tercer tauler serà d'incompareixença del jugador local i victòria del visitant.
  2. Advertir el delegat de l’equip local que ha de revisar la correcta alineació dels jugadors del seu equip i que podria ser sancionat en cas de reincidència.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 22 d’octubre de 2021