REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Mollet a la resolució 05/2021 del Comitè de Competició.

VIST, les al·legacions del C.E. Tres Peons.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 05/2021.

ANTECEDENTS DEL FET

Per error, el jugador de l'equip E1 del Tres Peons, V. J., que jugava en el mateix local s'asseu al tercer tauler, però de l'equip equivocat, s'asseu amb equip G, el tercer tauler de l'equip G encara no havia arribat.

Més tard a les 10:15 apareix el jugador de l'equip G, C. M. i el delegat s’adona de l'error.

La partida que s'està disputant al tercer tauler de l'equip G es dona per perduda.  Com encara hi ha temps, dintre de la primera hora de joc, el jugador de l'equip Tres Peons E1, V. J. inicia la seva partida amb l'equip correcte. 

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FCE 

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Article 11

"...Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova".

"Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat".

CONSIDERACIONS REFERENTS ALS ARGUMENTS DEL DEMANDANT

  1. Aquest Comitè d’Apel·lació considera que l’acta del partit no està falsejada, la qual cosa implicaria mala fe intencionada. Hi ha un error, que sembla totalment involuntari i ha estat esmenat tan aviat com s’han adonat els delegats.
  2. L’incident no ha perjudicat l’equip del C.E. Mollet i no sembla justificada la crispació del demandant per la resolució del Comitè de Competició, que s’ajusta a la reglamentació. El punt de la partida en litigi ha estat per al club reclamant i aquesta equivocació no ha influït a la resta de partides.
  3. En el moment que es detecta que el jugador no era el que li corresponia jugar, la partida queda automàticament anul·lada. És indiferent el que hagi passat en aquesta partida, tant si la va abandonar com si la va deixar inacabada. A efectes reglamentaris és com si el jugador no hagués jugat la partida. Per tant, el jugador no ha jugat dues partides, com al·lega el reclamant, sinó una, que a més va perdre amb l’equip que li corresponia.
  4. Tampoc té cap transcendència per a l’equip del Mollet que el jugador, després assabentar-se del seu error jugués en un altre equip. No hi ha cap infracció per part del Club Tres       Peons.
  5. No importa que el jugador que li corresponia jugar a l’equip G del Club Tres Peons, estès a la sala. Si no va disputar la seva partida, es considera una incompareixença a tots els efectes, ja que no es va presentar per jugar.

RESOLUCIÓ

En relació amb les peticions del reclamant:

Desestimar la reclamació del C.E. Mollet, ja que la resolució del Comitè de Competició és totalment encertada i s’ajusta al Reglament de la FCE.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 28 de juny de 2021

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs